UGT INFORMA. CONCURS DE MÈRITS- Avís presentació de documentació.

La PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ: de les persones seleccionades va vinculada a l’alta en nòmina.

El tràmit per a presentar els documents exigits en la base 10 s’obrirà DESPRÉS DE L’ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONAL (a la fi del mes de juliol).

L’enllaç al tràmit telemàtic es publicarà en l’apartat “Presentació de documents i Adjudicació per a la persones aspirants seleccionades” del cos convocat:


BASE 10. Acreditació dels requisits per les persones aspirants seleccionades.


En el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la publicació de la llista definitiva de persones aspirants seleccionades, i de conformitat amb el que es preveu en la Resolució de 18 de juliol de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es regula la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari docent no universitari (DOGV 8597), hauran de justificar-se els requisits de participació a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/inici) i omplir el formulari, que haurà de signar-se electrònicament per qualsevol dels sistemes d’identificació i signatura electrònica admesos en aquesta seu de la Generalitat. De conformitat amb l’article 28.3 de la Llei 39/2015
En el cas que no puguen obtindre’s electrònicament d’altres administracions públiques les dades necessàries o que calguera un consentiment específic, es requerirà la persona seleccionada perquè, en el termini de deu dies, registre la documentació que l’acredite, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana.

NORMATIVA.