UGT INFORMA: INSTRUCCIONS INICI DE CURS FP.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), modifica l’accés a la Formació Professional (FP), així com les relacions entre els diferents subsistemes de l’FP, de manera que per a augmentar la flexibilitat del sistema educatiu i afavorir la formació permanent, s’estableixen diverses connexions entre l’educació general i la Formació Professional. Aquesta ha estat modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, i les seues modificacions entren en vigor d’acord amb el calendari d’implantació establit en la disposició final cinquena d’aquesta llei.

La Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de la Formació Professional, té per objecte la constitució i ordenació d’un sistema únic i integrat de formació professional en què tota la formació siga acreditable, acumulable i capitalizable, que permetrà avançar en itineraris de formació conduents a acreditacions, certificacions i titulacions amb reconeixement estatal i europeu.

L’ordenació general de la Formació Professional, regulada pel Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, i a través dels reials decrets de títols i currículums vigents, ha anat concretant múltiples aspectes d’aquests ensenyaments.

Pel Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, es desenvolupa el contracte de formació i aprenentatge i s’estableixen les bases de la Formació Professional Dual per a la implantació progressiva de la Formació Professional Dual a Espanya.

El Decret 74/2013, de 14 de juny, modificat pel Decret 47/2021, de 26 de març, del Consell, pel qual es regula la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana, té per objecte adaptar la normativa autonòmica al Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, i regular la implantació de la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.

L’Ordre 5/2022, de 15 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l’ordenació de la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana (DOGV 22.02.2022), té com a objecte desplegar el Decret 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana, així com facilitar la gestió en els centres educatius i en les empreses de la Formació Professional Dual del sistema educatiu en els aspectes referents a la seua implantació i posada en marxa. Juntament amb la Resolució d’11 de març de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen els procediments, documents i models de gestió de la Formació Professional Dual a la Comunitat Valenciana (DOGV 17.03.2022), es perfila l’ordenació del sistema de Formació Professional Dual a la Comunitat Valenciana.

L’Ordre 86/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l’ordenació de la Formació Professional del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana, modifica part de l’articulat de l’Ordre 33/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d’Educació, i l’Ordre 79/2010, de 27 d’agost, de la Conselleria d’Educació.

El Decret 135/2014, de 8 d’agost, modificat pel Decret 36/2020, de 13 de març, del Consell, pel qual es regulen els cicles formatius de Formació Professional Bàsica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, té per objecte desplegar la normativa bàsica estatal en matèria de cicles de Formació Professional de grau bàsic en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

L’Ordre 30/2022, de 12 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’organització i autorització dels ensenyaments dels cicles formatius de Formació Professional en el règim semipresencial en centres docents públics i privats de la Comunitat Valenciana.

El Decret 74/2019, de 24 de maig, del Consell, de determinació dels requisits i el procediment d’aprovació de l’oferta integrada de Formació Professional en instituts d’Educació Secundària autoritzats, té per objecte regular els requisits necessaris i el procediment perquè els instituts d’educació secundària puguen impartir també formació professional per a l’ocupació, juntament amb l’Ordre 2/2021, de 25 de novembre, conjunta, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es deplega el Decret 74/2019. A més, el Reial decret 62/2022, de 25 de gener, de flexibilització dels requisits exigibles per a impartir ofertes de formació professional conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat, així com de l’oferta de formació professional en centres del sistema educatiu i de formació professional per a l’ocupació (BOE 23, 27.01.2022) determina que a l’efecte d’accés a l’oferta i de planificació d’aquesta per part de les administracions competents, tindran la consideració de centres propis la resta de centres de l’administració pública que estiguen autoritzats per a impartir formació professional del sistema educatiu o que estiguen acreditats per a impartir ofertes de formació professional per a l’ocupació.

Una vegada publicat el Decret 193/2021, de 3 de desembre, del Consell, d’organització i funcionament dels centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana (DOGV 9241, 23.12.2021), modifica en la seua disposició final segona. L’Ordre 78/2010, de 27 d’agost, per la qual es regulen determinats aspectes de l’ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana faculta la conselleria competent en matèria d’educació per a establir cursos d’especialització que complementen les competències recollides en els currículums dels cicles formatius, sent la direcció general competent en matèria de Formació Professional la que determine en quins centres educatius dependents de la conselleria es desenvoluparan aquests cursos.

L’Ordre 47/2021, de 29 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es crea la Xarxa Novigi i es regulen els requisits de participació i reconeixement de centres docents i professorat adherits a aquesta a la Comunitat Valenciana impulsa els programes Emprén, Qualitas, Innovatec i Acredita als centres docents públics de Formació Professional.

L’Ordre 20/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’organització de la resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià.

Mitjançant l’Ordre 69/2015, de 25 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, s’estableixen criteris per a la dotació de plantilles i per a la determinació de condicions de treball del professorat dels centres docents públics que imparteixen ESO, Batxillerat i Formació Professional, dependents de la conselleria competent en matèria d’educació.

La Llei orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, de voluntariat, estableixen l’obligació que s’aporten certificats negatius del Registre central de delinqüents sexuals de totes les persones professionals o voluntàries que treballen en contacte habitual amb menors.

L’Ordre 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i l’Ordre 18/2016, d’1 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, regulen, respectivament, les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior corresponents a la Formació Professional del sistema educatiu en l’àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana i l’accés, l’admissió i la matrícula a ensenyaments de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana.

L’Ordre 17/2022, de 25 de març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’oferta parcial dels ensenyaments dels cicles de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior en centres educatius públics i privats de la Comunitat Valenciana, dona resposta d’aquesta manera a les necessitats d’oferir ensenyaments parcials de Formació Professional, així com, en les condicions d’accés als mòduls, modificant a més els preceptes necessaris de l’Ordre 18/2016, d’1 de juny, per a respondre a aquestes necessitats i al marc actual de procediments electrònics.

L’Ordre 12/2022, de 9 de març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius de grau mitjà i superior, Formació Professional Bàsica, Programes Formatius de Qualificació Bàsica, Cursos d’Especialització i Bloc de Formació Pràctica (BFP) dels Ensenyaments de Règim Especial, en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i permet la flexibilització de la realització del mòdul d’FCT (DOGV 9299, 16.03.2022), i la Resolució de 2 de juny de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a la gestió del mòdul professional de Formació en centres de treball (DOGV 9355, 06.06.2022).

La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, adapta a l’ordenament jurídic espanyol el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016, i introdueix una sèrie de canvis i novetats als quals és necessari adaptar els actuals tractaments. La Sotssecretaria de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport és l’òrgan responsable dels fitxers de dades de caràcter personal segons estableix l’article 9 del Decret 130/2012, de 24 d’agost, del Consell, pel qual s’estableix l’organització de la seguretat de la informació de la Generalitat, i ha de vetlar, dins del seu àmbit de competència, pel compliment de la legislació en matèria de protecció de dades. Per tant, és necessari dictar instruccions respecte a les mesures a dur a terme pels centres educatius públics on existisquen tractaments de dades de caràcter personal; per tot això, en la Resolució de 28 de juny de 2018, de la Sotssecretaria de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, es dicten instruccions per al compliment de la normativa de protecció de dades en els centres educatius públics de titularitat de la Generalitat.

LLEGIR MÉS…La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE), modifica el acceso a la Formación Profesional (FP), así como las relaciones entre los diferentes subsistemas de la FP, de modo que, para aumentar la flexibilidad del sistema educativo y favorecer la formación permanente, se establecen varias conexiones entre la educación general y la Formación Profesional. Esta ha sido modificada por la Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, y sus modificaciones entran en vigor de acuerdo con el calendario de implantación establecido en la disposición final quinta de esta ley.

La Ley orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, tiene por objeto la constitución y ordenación de un sistema único e integrado de formación profesional en que toda la formación sea acreditable, acumulable y capitalizable, que permitirá avanzar en itinerarios de formación conducentes a acreditaciones, certificaciones y titulaciones con reconocimiento estatal y europeo.

La ordenación general de la Formación Profesional, regulada por el Real decreto 1147/2011, de 29 de julio, y a través de los reales decretos de títulos y currículos vigentes, ha ido concretando múltiples aspectos de estas enseñanzas.

Por el Real decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, se desarrolla el contrato de formación y aprendizaje, y se establecen las bases de la Formación Profesional Dual para la implantación progresiva de la Formación Profesional Dual en España.

El Decreto 74/2013, de 14 de junio, modificado por el Decreto 47/2021, de 26 de marzo, del Consell, por el que se regula la Formación Profesional Dual del sistema educativo en la Comunitat Valenciana, tiene por objeto adaptar la normativa autonómica al Real decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, y regular la implantación de la Formación Profesional Dual del sistema educativo en la Comunitat Valenciana.

La Orden 5/2022, de 15 de febrero, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la cual se regulan determinados aspectos de la ordenación de la Formación Profesional Dual del sistema educativo en la Comunitat Valenciana. (DOGV 22.02.2022) tiene como objeto desarrollar el Decreto 74/2013, de 14 de junio, del Consell, por el que se regula la Formación Profesional Dual del sistema educativo en la Comunitat Valenciana, así como facilitar la gestión en los centros educativos y en las empresas de la Formación Profesional Dual del sistema educativo en los aspectos referentes a su implantación y puesta en marcha. Junto con la Resolución de 11 de marzo de 2022, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establecen los procedimientos, documentos y modelos de gestión de la Formación Profesional Dual en la Comunidad Valenciana (DOGV 17.03.2022) se perfila la ordenación del sistema de Formación Profesional Dual en la Comunitat Valenciana.

La Orden 86/2013, de 20 de septiembre, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan determinados aspectos de la ordenación de la Formación Profesional del sistema educativo en la Comunitat Valenciana, modifica parte del articulado de la Orden 33/2011, de 18 de mayo, de la Conselleria de Educación, y la Orden 79/2010, de 27 de agosto, de la Conselleria de Educación.

El Decreto 135/2014, de 8 de agosto, modificado por el Decreto 36/2020, de 13 de marzo, del Consell, por el que se regulan los ciclos formativos de Formación Profesional Básica en el ámbito de la Comunitat Valenciana, tiene por objeto desarrollar la normativa básica estatal en materia de ciclos de Formación Profesional de grado básico en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.

La Orden 30/2022, de 12 de mayo, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la organización y autorización de las enseñanzas de los ciclos formativos de Formación Profesional en el régimen semipresencial en centros docentes públicos y privados de la Comunitat Valenciana.

El Decreto 74/2019, de 24 de mayo, del Consell, de determinación de los requisitos y el procedimiento de aprobación de la oferta integrada de Formación Profesional en institutos de Educación Secundaria autorizados, tiene por objeto regular los requisitos necesarios y el procedimiento para que los institutos de educación secundaria puedan impartir también formación profesional para el empleo, junto con la Orden 2/2021, de 25 de noviembre, conjunta, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la cual se desarrolla el Decreto 74/2019. Además, el Real decreto 62/2022, de 25 de enero, de flexibilización de los requisitos exigibles para impartir ofertas de formación profesional conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad, así como de la oferta de formación profesional en centros del sistema educativo y de formación profesional para el empleo (BOE 23, 27.01.2022) determina que a efectos de acceso a la oferta y de planificación de la misma por parte de las administraciones competentes, tendrán la consideración de centros propios los demás centros de la administración pública que estén autorizados para impartir formación profesional del sistema educativo o que estén acreditados para impartir ofertas de formación profesional para el empleo.

Publicado el Decreto 193/2021, de 3 de diciembre, del Consell, de organización y funcionamiento de los Centros Integrados Públicos de Formación Profesional de la Comunitat Valenciana (DOGV 9241, 23.12.2021), modifica en su disposición final segunda. la Orden 78/2010, de 27 de agosto por la que se regulan determinados aspectos de la ordenación y organización académica de los ciclos formativos de Formación Profesional del sistema educativo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana faculta a la conselleria competente en materia de educación para establecer cursos de especialización que complementen las competencias recogidas en los currículos de los ciclos formativos, siendo la dirección general competente en materia de Formación Profesional la que determine en qué centros educativos dependientes de la conselleria se desarrollarán estos cursos.

La Orden 47/2021, de 29 de diciembre, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se crea la Red Novigi y se regulan los requisitos de participación y reconocimiento de centros docentes y profesorado adheridos a esta en la Comunitat Valenciana impulsa los programas Emprén, Qualitas, Innovatec y Acredita en los centros docentes públicos de Formación Profesional.

La Orden 20/2019, de 30 de abril, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se regula la organización de la respuesta educativa para la inclusión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos del sistema educativo valenciano.

Mediante la Orden 69/2015, de 25 de junio, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, se establecen criterios para la dotación de plantillas y para la determinación de condiciones de trabajo del profesorado de los centros docentes públicos que imparten ESO, Bachillerato y Formación Profesional, dependientes de la conselleria competente en materia de educación.

La Ley orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, de voluntariado, establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales de todas las personas profesionales o voluntarias que trabajen en contacto habitual con menores.

La Orden 16/2016, de 20 de mayo, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, y la Orden 18/2016, de 1 de junio, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, regulan, respectivamente, las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y grado superior correspondientes a la Formación Profesional del sistema educativo en el ámbito de gestión de la Comunitat Valenciana y el acceso, la admisión y la matrícula a enseñanzas de grado medio y de grado superior de Formación Profesional en la Comunitat Valenciana.

La Orden 17/2022, de 25 de marzo, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la cual se regula la oferta parcial de las enseñanzas de los ciclos de Formación Profesional Básica, de grado medio y de grado superior en centros educativos públicos y privados de la Comunitat Valenciana, da respuesta de este modo a las necesidades de ofrecer enseñanzas parciales de Formación Profesional, así como, en las condiciones de acceso a los módulos, modificando además los preceptos necesarios de la Orden 18/2016, de 1 de junio, para responder a estas necesidades y al marco actual de procedimientos electrónicos.

La Orden 12/2022, de 9 de marzo, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) de los ciclos formativos de grado medio y superior, Formación Profesional Básica, Programas Formativos de Cualificación Básica, Cursos de Especialización y Bloque de Formación Práctica (BFP) de las Enseñanzas de Régimen Especial, en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, y permite la flexibilización de la realización del módulo de FCT (DOGV Núm. 9299 / 16.03.2022), y la Resolución de 2 de junio de 2022, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se dictan instrucciones para la gestión del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (DOGV 9355, 06.06.2022).

La Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, adapta al ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, introduce una serie de cambios y novedades a los que es necesario adaptar los actuales tratamientos. La Subsecretaría de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte es el órgano responsable de los ficheros de datos de carácter personal según establece el artículo 9 del Decreto 130/2012, de 24 de agosto, del Consell, por el que se establece la organización de la seguridad de la información de la Generalitat, y debe velar, dentro de su ámbito de competencia, por el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos. Por lo tanto, es necesario dictar instrucciones respecto a las medidas que llevarán a cabo los centros educativos públicos donde existan tratamientos de datos de carácter personal; por todo ello, en la Resolución de 28 de junio de 2018, de la Subsecretaría de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, se dictan instrucciones para el cumplimiento de la normativa de protección de datos en los centros educativos públicos de titularidad de la Generalitat.

El Decreto 84/2018, de 15 de junio, del Consell, de fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros de la Generalitat, regula la instalación y el funcionamiento de las máquinas de venta de alimentos y bebidas en establecimientos y centros públicos de la Generalitat y resulta de aplicación a los servicios de restauración colectivos y venta de alimentos y bebidas ubicados en los centros educativos públicos.

La Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de la Generalitat, de igualdad de las personas LGTBI.

El Decreto 102/2018, de 27 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 8/2017, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana, tiene por objeto desarrollar la Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, estableciendo los mecanismos, las medidas y los procedimientos destinados a garantizar los derechos que esta reconoce para todas las personas residentes en la Comunitat Valenciana.

Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, establece y regula la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación (BOE 78, 01.04.2022).

El Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano. Desde la concepción de la educación como un instrumento de mejora de la calidad de vida de las personas y del bienestar social, el reto es crear las condiciones para que el sistema educativo valenciano responda al principio de calidad de la educación para todo el alumnado, en condiciones de equidad y con garantía de igualdad de oportunidades. La educación inclusiva es el marco más adecuado para responder a lo que contempla el capítulo II de la Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana.

 

LEER MÁS…

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.