UGT INFORMA: GUIA TRÀMIT Z // GUIA TRÁMITE Z

Z – Solicitud general de iniciación y tramitación TELEMÁTICA de procedimientos de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. (Trámite a utilizar EXCLUSIVAMENTE cuando no exista uno específico en la Sede electrónica de la Generalitat).


INFORMACIÓ BÀSICA.

QUÈ ÉS I PER A QUÈ LI SERVEIX?
En la relació administració/ciutadà es fa necessari que l’interessat es dirigisca als òrgans administratius:

 • en la iniciació d’un procediment
 • en la instrucció: esmena d’errors, presentació de proves, documentació annexa, al·legacions, etc.
 • en la renúncia de drets, en el desistiment de sol·licitud
 • en la fase d’execució del procediment
 • en la interposició de recursos

Este tràmit TELEMÀTIC de sol·licitud general pot utilitzar-se pels interessats quan, havent-hi un model normalitzat de sol·licitud per a la presentació presencial, els interessats vulguen o hagen de presentar-la de manera electrònica (article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre) i encara no s’haja habilitat un procediment electrònic específic per a això.

Si hi ha un procediment específic de presentació telemàtica necessàriament caldrà utilitzar esta via per a relacionar-se amb l’Administració.


REQUISITS
En cas de persones jurídiques hauran d’estar inscrites obligatòriament en el Registre de Representants. Este registre possibilita la representació de persones jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic.


QUI POT SOL·LICITAR-HO?
Persones físiques i jurídiques, titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius, amb capacitat d’obrar davant de les administracions públiques, d’acord amb allò que s’ha establit per la llei.


NORMATIVA DEL PROCEDIMENT
Decret 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l’atenció a la ciutadania, el registre d’entrada i eixida d’escrits i l’ordenació de les oficines de registre en l’Administració de la Generalitat (DOCV núm. 7406, de 19/11/2014)
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015)


SOL·LICITUD


TERMINI
Durant tot l’any


DOCUMENTACIÓ
Junt amb el formulari, de sol·licitud general telemàtica, les persones interessades podran adjuntar la documentació necessària per a la iniciació/tramitació del procediment.
(Tot això segons el que establix la normativa que ho regule o, si és el cas, la que siga requerida per l’Administració al ciutadà o la que l’interessat considere d’oportuna presentació).


PRESENTACIÓ
Telemàtica

Per a iniciar el tràmit telemàtic heu de fer clic en la icona superior “Tramitar amb certificat” d’aquesta mateixa pàgina.
Heu de disposar de certificat electrònic reconegut per l’ACCV o DNI electrònic (Vegeu els enllaços de l’apartat “Informació complementària”).
Des de l’assistent de tramitació electrònica s’han d’efectuar els passos següents:

 1. Completeu el formulari de dades generals.
 • El camp “Servei Territorial” és obligatori. Cal que indiqueu un dels valors possibles (Serveis centrals, Alacant, Castelló i València).
 • El camp “Matèria” és opcional i hi heu d’indicar la temàtica de la sol·licitud perquè es puga identificar i redirigir correctament.
 • El camp “Exposició” és opcional, en aquest cal que indiqueu de manera resumida l’objectiu del tràmit.
 1. Seleccioneu la instància que voleu omplir (Sol·licitud) i “Envia”.
 2. Documenteu la tramitació, per a la qual cosa cal tindre present el següent:
  Des de l’apartat “Altres documents” podeu annexar la resta de documents exigits pel procediment o que considereu oportuns. Quan el procediment exigisca el pagament d’una taxa, heu d’adjuntar també el justificant de pagament en aquest moment.
 3. En l’apartat “Pagar” no heu de fer cap acció (en el cas que el procediment comporte el pagament d’una taxa, el document justificatiu l’heu d’haver annexat en el pas anterior).
 4. Registreu la sol·licitud.