28-09-2021. MESA SECTORIAL: Convocatòria concurs mèrits inspecció – Horari orientació a primària.

MESA SECTORIAL 28/09/2021

Hui 28 de setembre de 2021, a les 11.00 hores, s’ha celebrat la reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d’Educació amb el següent ordre del dia:

1. RESOLUCIÓ de __ de setembre de 2021, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball temporal en la Inspecció d’Educació.
2. Horari del personal orientador en centres de primària.
3. Torn obert de paraula

La Inspecció General d’Educació ha presentat i analitzat la resolució en els seus diferents apartats.

Des d’UGT Ensenyament PV es reclama la democratització de l’accés al cos d’inspecció i veu una possibilitat de promoció professional, per això sol·lícita com a requisit de participació suficient el ser funcionari d’un cos docent.
S’ha demanat més temps per a presentar la memòria reestructurant les fases del procés recollit en la normativa.

En el segon assumpte de l’ordre del dia, horari del personal orientador en centres de primària, hem donat veu i personalitzat la nostra reivindicació en una orientadora de centre escolar d’educació primària i coordinadora d’un agrupament de zona.

S’ha manifestat la necessitat de fer ús de l’autonomia i flexibilitat per a implantar el nou model, un model que es definisca i s’ajuste bé per a no diluir l’essència de l’orientació i que responga a les necessitats de l’escola.

S’ha reivindicat que no es produïsquen perdudes de drets laborals propis del cos de secundària al qual es pertany.

S’ha apuntat a la flexibilitat com a element necessari per a fer un nou camí i rendibilitzar el personal humà i professional. Aqueixa flexibilitat serà el pilar per a afrontar la implantació del model i s’ha reclamat acompanyament i implicació de tots els sectors per a polir aspectes d’horaris, vigilància de patis, desplaçaments, formació al centre, presència en els òrgans de coordinació, cicles, equip d’orientació, etc.

Hem plasmat i demandat la necessitat de material per a exercir la tasca orientadora en els centres.

Des d’UGT Ensenyament PV s’agrade la celebració d’aquesta la Mesa Sectorial i el compromís a treballar per la inclusió educativa.

Torn obert:
S’ha reclamat: 

-El pagament de sexennis i triennis als funcionaris en practiques acordat.

-La normativa reguladora dels funcionaris en practiques de l’ultime procés opositor. En breu es facilitarà i us la farem arribar.

-L’oferta que queda pendent d’executar-se, dates de les convocatòries i nombre de places. Queda pendent convocar 33 places del torn lliure del Cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques (que es va desglossar de la convocatòria del curs anterior). Per ajustos de calendari es tractarà en breu.

-Màscares. Es repartiran als centres quan es tanque el contracte amb les empreses subministradores.

-S’ha tornat a demanar accelerar la publicació de l’ordre de regulació de la Jornada Escolar perquè comunitats educatives com la del CEIP Gabriel Miró vagen elaborant els seus projectes de nou horari. Hi ha esborrany que en poc temps es tractarà i es veurà de manera imminent.

 MESA SECTORIAL 

Hoy 28 de septiembre de 2021, a las 11:00 horas, se ha celebrado la reunión telemática de la Mesa Sectorial de Educación con el siguiente orden del día:

1. RESOLUCIÓN de __ de septiembre de 2021, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la cual se convoca un concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo temporal en la Inspección de Educación.
2. Horario del personal orientador en centros de primaria.
3. Turno abierto de palabra

La Inspección General de Educación ha presentado y analizado la resolución en sus diferentes apartados.

Desde UGT Ensenyament PV-Serveis Públics UGT se reclama la democratización del acceso al cuerpo de inspección y ve una posibilidad de promoción profesional, para ello solícita como requisito de participación suficiente el ser funcionario de un cuerpo docente.
Se ha pedido más tiempo para presentar la memoria reestructurando las fases del proceso recogido en la normativa.

En el segundo asunto del orden del día, horario del personal orientador en centros de primaria, hemos dado voz y personalizado nuestra reivindicación en una orientadora de centro escolar de educación primaria y coordinadora de un agrupamiento de zona.

Se ha manifestado la necesidad de hacer uso de la autonomía y flexibilidad para implantar el nuevo modelo, un modelo que se defina y se ajuste bien para no diluir la esencia de la orientación y que responda a las necesidades de la escuela.

Se ha reivindicado que no se produzcan perdidas de derechos laborales propios del cuerpo de secundaria al que se pertenece.

Se ha apuntado a la flexibilidad como elemento necesario para hacer un nuevo camino y rentabilizar el personal humano y profesional. Esa flexibilidad será el pilar para afrontar la implantación del modelo y se ha reclamado acompañamiento e implicación de todos los sectores para pulir aspectos de horarios, vigilancia de patios, desplazamientos, formación al centro, presencia en los órganos de coordinación, ciclos, equipo orientación, etc.

Hemos plasmado y demandado la necesidad de material para ejercer la tarea orientadora en los centros.

Desde UGT Ensenyament Pv se agrade la celebración de esta la Mesa sectorial y el compromiso a trabajar por la inclusión educativa.

Turno abierto:
Se ha reclamado:
-El pago de sexenios y trienios a los funcionarios en practicas acordado.

-La normativa reguladora de los funcionarios en practicas del ultimo proceso opositor. En breve se facilitará y os la haremos llegar.

-La oferta que queda pendiente de ejecutarse, fechas de las convocatorias y número de plazas. Queda pendiente convocar 33 plazas del turno libre del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas (que se desglosó de la convocatoria del curso anterior). Por ajustes de calendario se tratará en breve.

– Mascarillas. Se repartirán a los centros cuando se cierre el contrato con las empresas suministradoras.
– Se ha vuelto a pedir acelerar la publicación de la orden de regulación de la Jornada Escolar para que comunidades educativas como la del CEIP Gabriel Miró vayan elaborando sus proyectos de nuevo horario. Hay borrador que en poco tiempo se tratará y se verá de manera inminente.

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.