UGT INFORMA: Decret de permisos i llicències.

VALORACIÓ D’UGT:

El Decret 234/2022, de 30 de desembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal docent no universitari funcionarial dependent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport: permisos i llicències, és decebedor per a UGT Ensenyament PV per les expectatives que havia generat, ja que es limita a actualitzar el Decret anterior de 2008 (Decret 7/2008, de 25 de gener del Consell), traslladant al nou la legislació posterior al mateix i que ja es venia aplicant als diferents col·lectius de funcionaris i empleats públics. Tan estricta és aquesta actualització que la duració de determinats permisos -com els que es tenen per malaltia o defunció d’un familiar- es redueixen els dies de gaudi, la qual cosa, des d’una perspectiva del dret laboral o de protecció de les treballadores i treballadors públics de l’ensenyament és totalment inassumible.

Per això des d’UGT considerem que s’ha perdut una nova oportunitat per a incrementar la duració dels permisos i l’ampliació dels supòsits reconeguts, per a garantir i fer efectiva la conciliació personal i professional i la corresponsabilitat i igualtat en el compliment de les obligacions familiars.

Des d’UGT considerem que la proposta de l’Administració no ha sigut gens ambiciosa i és manifestament millorable, contemplant situacions i necessitats que són iguals en tots els col·lectius de persones funcionàries públiques, com és el cas dels permisos retribuïts per assumptes propis, els quals, inexplicablement, no tenim dret a ells (mentre que altres col·lectius de funcionaris públics sí), o el cas de les reduccions de jornada per motius familiars que són més limitades que en el cas de la resta del funcionariat de la GVA.

Des d’UGT havíem demanat que els permisos de maternitat i paternitat s’ampliaren fins a 22 setmanes, com en altres comunitats, i, en el cas de les famílies monoparentals, que el permís s’acumulara en la mateixa persona, és a dir, que siga doble el permís, fins a les 32 setmanes. No s’ha reconegut.

També demanàvem l’ampliació del permís de la lactància fins que el menor tinga 16 mesos (en el cas de les famílies monoparentals fins als 18 mesos), com existeix en altres CCAA, i que l’acumulació del permís de lactància es configurara com un altre permís independent. Tampoc s’ha reconegut.

Finalment també des d’UGT, i pensant en els docents majors de 55 anys, sol·licitàrem per a ells un permís o dret a la reducció de la jornada laboral sense reducció salarial de dues o més hores de la seua jornada lectiva. Tampoc s’ha reconegut en el nou decret de permisos i llicències.

També tenim un tractament especial i més limitat que la resta del funcionariat quant al període i la seua duració de les nostres vacances anuals. Enfront de la norma general que reconeix l’article 50.2 de l’EBEP, el professorat només podrà gaudir de les seues vacances anuals en període no lectiu, i únicament se’l reconeix de manera excepcional, en les situacions de permís per maternitat i similars. És a dir, els i les docents no tenim dret al gaudi de les nostres vacances en període diferent del lectiu, encara que durant aquests períodes ens trobem en situació d’incapacitat temporal. En definitiva, els períodes d’incapacitat temporal -els més freqüents- queden fora de la protecció d’aquesta norma legal.

Per tot això, des d’UGT Ensenyament PV considerem decebedor aquesta reforma, de la qual esperàvem molt més.PDF ICONODECRET 234/2022, de 30 de desembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal docent no universitari funcionarial que depén de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport: permisos i llicències. [2022/13147] (DOGV núm. 9506 de 05.01.2023) Ref. Base de dades 000086/2023