UGT INFORMA: Currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic o tècnica superiors en Electromedicina Clínica.

 

ÍNDEX
Preàmbul
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
Article 2. Currículum
Article 3. Organització i distribució horària
Article 4. Mòduls professionals: Formació en centres de treball i Projecte d’electromedicina clínica
Article 5. Espais i equipament
Article 6. Professorat
Article 7. Docència en anglés
Article 8. Autonomia dels centres
Article 9. Requisits dels centres per a impartir aquests ensenyaments
Article 10. Avaluació, promoció i acreditació
Article 11. Adaptació als diferents tipus i destinataris de l’oferta educativa

Disposició addicional primera. Requisits del professorat de centres privats o públics de titularitat diferent de l’Administració educativa
Disposició addicional segona. Incidència en les dotacions de despesa
Disposició transitòria única. Efectes acadèmics
Disposició derogatòria única. Derogació normativa
Disposició final primera. Aplicació i desplegament
Disposició final segona. Entrada en vigor

ANNEX I. Mòduls professionals
ANNEX II. Seqüenciació i distribució horària setmanal dels mòduls professionals
ANNEX III. Professorat
ANNEX IV. Currículum dels mòduls professionals: Anglés Tècnic I-S i II-S
ANNEX V. Espais mínims
ANNEX VI. Titulacions acadèmiques requerides per a impartir els mòduls professionals que conformen el cicle formatiu en centres de titularitat privada, o d’altres administracions diferents de l’educativa

LLEGIR MÉS…

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.