UGT INFORMA: Currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic o tècnica superiors en Electromedicina Clínica.

 

ÍNDEX
Preàmbul
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
Article 2. Currículum
Article 3. Organització i distribució horària
Article 4. Mòduls professionals: Formació en centres de treball i Projecte d’electromedicina clínica
Article 5. Espais i equipament
Article 6. Professorat
Article 7. Docència en anglés
Article 8. Autonomia dels centres
Article 9. Requisits dels centres per a impartir aquests ensenyaments
Article 10. Avaluació, promoció i acreditació
Article 11. Adaptació als diferents tipus i destinataris de l’oferta educativa

Disposició addicional primera. Requisits del professorat de centres privats o públics de titularitat diferent de l’Administració educativa
Disposició addicional segona. Incidència en les dotacions de despesa
Disposició transitòria única. Efectes acadèmics
Disposició derogatòria única. Derogació normativa
Disposició final primera. Aplicació i desplegament
Disposició final segona. Entrada en vigor

ANNEX I. Mòduls professionals
ANNEX II. Seqüenciació i distribució horària setmanal dels mòduls professionals
ANNEX III. Professorat
ANNEX IV. Currículum dels mòduls professionals: Anglés Tècnic I-S i II-S
ANNEX V. Espais mínims
ANNEX VI. Titulacions acadèmiques requerides per a impartir els mòduls professionals que conformen el cicle formatiu en centres de titularitat privada, o d’altres administracions diferents de l’educativa

LLEGIR MÉS…

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.