UGT INFORMA: Currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic o tècnica en Navegació i Pesca de Litoral.

Índex
Preàmbul

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
Article 2. Currículum
Article 3. Organització i distribució horària
Article 4. Mòdul professional: Formació en centres de treball
Article 5. Espais i equipament
Article 6. Professorat
Article 7. Docència en anglés
Article 8. Autonomia dels centres
Article 9. Requisits dels centres per a impartir aquests ensenyaments
Article 10. Avaluació, promoció i acreditació
Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l’oferta educativa
Article 12. Acreditació del professorat de centres privats o públics de titularitat diferent a la administració educativa

Disposició addicional primera. Autorització de centres docents
Disposició addicional segona. Incidència en les dotacions de despesa
Disposició transitòria única. Efectes acadèmics
Disposició derogatòria única. Derogació normativa
Disposició final primera. Aplicació i desplegament
Disposició final segona. Entrada en vigor

Annex I. Mòduls professionals
Annex II. Seqüenciació i distribució horària dels mòduls professionals
Annex III. Professorat
Annex IV. Currículum del mòdul professional Anglés Tècnic II-M
Annex V. Espais mínims
Annex VI. Titulacions acadèmiques requerides per a la impartició dels mòduls professionals que conformen el cicle formatiu en centres de titularitat privada, o d’administracions diferents de l’educativa

 

LLEGIR MÉS…

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.