UGT INFORMA: Concurs oposició procés estabilització. Convocatòria.

 

Índex
Preàmbul
Bases convocatòria concurs oposició

1. Normes generals.
1.1. Places convocades per cos.
1.2. Places convocades per especialitat.
1.3. Distribució de persones aspirants.
1.4. Acumulació de places del torn de persones amb diversitat funcional o discapacitat.
1.5. Distribució de places.
1.6. Normativa d’aplicació.

2. Requisits de les persones aspirants.
2.1. Requisits generals.
2.2. Requisits específics.
2.3. Requisits específics per a participar per la reserva de places per a persones amb diversitat funcional o discapacitat.
2.4. Termini de compliment dels requisits.

3. Procés d’inscripció en el concurs oposició.
3.1. Emplenament, registre de la sol·licitud de participació, acreditació de requisits i pagament de taxes.
3.2. Petició de cita prèvia telemàtica per a l’aportació de documentació acreditativa dels mèrits.
3.3. Aportació de la documentació acreditativa dels mèrits.
3.4. Aportació de documentació quan es participa per més d’una especialitat.
3.5. Pagament de taxes per inscripció a procediments selectius.
3.6. Devolució de taxes.
3.7. Aportació de la documentació acreditativa de la reducció de taxa i documentació sensible.

4. Admissió de persones aspirants.
4.1. Llistes provisionals de persones admeses i excloses.
4.2. Reclamació a les llistes provisionals.
4.3. Llistes definitives de persones admeses i excloses.
4.4. Recursos contra les llistes definitives.

5. Òrgans de selecció i coordinació.
5.1. Nomenament dels òrgans de selecció.
5.2. Tribunals.
5.3. Comissions de selecció.
5.4. Comissions de baremació de mèrits.
5.5. Comissió de coordinació tècnica.
5.6. Obligatorietat de la participació.
5.7. Abstenció.
5.8. Termini per a manifestar l’abstenció.
5.9. Recusació.
5.10. Constitució dels òrgans de selecció.
5.11. Nomenament de nous membres dels òrgans de selecció.
5.12. Personal assessor especialista i ajudant tècnic.

LLEGIR MÉS…