UGT INFORMA: Calendari per a la inscripció i la realització de les proves d’ingrés i d’accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, dedica el títol I, capítol VI, secció primera, als ensenyaments artístics i promou l’adquisició de competències fonamentals per al desenvolupament acadèmic dels alumnes. Així mateix, el Reial decret 1577/2006, de 22 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de Música regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, així com el Reial decret 85/2007, de 26 de gener, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de Dansa regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, constitueixen, junt amb el que disposa la llei orgànica esmentada, la normativa bàsica d’aplicació en aquesta matèria.
Durant el procés d’admissió per al curs 2022-2023, s’ha de tindre en consideració la Resolució de 28 de juny de 2018, de la Sotssecretaria de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions per al compliment de la normativa de protecció de dades en els centres educatius públics de titularitat de la Generalitat on existisquen tractaments de dades de caràcter personal. D’aquesta forma, durant aquest procés s’exposaran únicament aquelles dades necessàries per a garantir la transparència del procediment. Igualment, els sol·licitants tindran accés, de forma privada, a l’estat de la seua sol·licitud en aquells moments del procediment que siga necessari, això és, quan es publiquen els llistats d’admesos.
La Resolució de 14 de febrer de 2019, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions davant diversos supòsits de no convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues, i d’aplicació en els centres docents sostinguts amb fons públics d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana, en l’apartat cinqué, punt 2, estableix que en el procediment de sol·licitud d’admissió, a més de la documentació prevista en la normativa vigent en matèria d’admissió, se sol·licitaran les dades i la signatura dels dos progenitors quan de la informació facilitada en la sol·licitud es deduïsca que concorren supòsits de no convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parella de fet o situacions anàlogues, i estableix per a aquest fi les actuacions necessàries en el procediment d’admissió.
D’una altra banda, les administracions educatives han de vetlar perquè s’adopten les mesures necessàries per a garantir la igualtat d’oportunitats, la no-discriminació i l’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat que s’hi presenten.
A la Comunitat Valenciana, els diferents desenvolupaments curriculars dels ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i de Dansa, mitjançant disposicions finals, autoritzen la conselleria competent en matèria d’educació a dictar les disposicions necessàries per a aplicar-los i desenvolupar-los. D’altra banda, els aspectes d’ordenació acadèmica en aquests ensenyaments es regulen en l’Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula en aquest àmbit, modificada per l’Ordre 49/2015, de 14 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Tenint present també la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i adolescència.
Així, amb la finalitat de concretar les dates per a l’ingrés i l’accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa, es dicta el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d’ingrés i d’accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa per al curs 2022-2023.
Per tot això, en virtut de les competències que em confereix el Decret 173/2020, de 30 d’octubre, del Consell, d’aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i l’Ordre 9/2021, de 7 de maig, de la Conselleria d’Educció, Cultura i Esport, de desplegament del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport; aquest òrgan resol dictar i aprovar la concreció del calendari per a la inscripció i la realització de les proves d’ingrés i accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa per al curs 2022-2023.

Apartat únic
S’aprova el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d’ingrés i d’accés als ensenyaments elementals i professionals, inclòs en l’annex I, a què s’hauran d’ajustar els conservatoris i els centres autoritzats d’ensenyaments artístics de Música i de Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2022-2023.

DISPOSICIONS FINALS
Primera
La present resolució produirà efectes l’endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Segona
Contra la present resolució, que no esgota la via administrativa, els interessats podran interposar un recurs d’alçada davant la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

València, 19 d’abril de 2022.– El director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial: Manuel Gomicia Giménez.ENLLAÇ NORMATIVA.

ENLACE NORMATIVA.

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.