COMISSIÓ DE SERVEIS 2022: Convocatòria de participació, guia, assemblea informativa i comissió de valoració.

COMISSIÓ DE SERVEI.
                 ICONO PDF2      GUIA         
       YTLogo old new animation   ASSEMBLEA INFORMATIVA

  • Termini presentació de sol·licituds per OVIDOC: des de les 12 hores del dia 9 de maig fins a les 13 hores del dia 23 de maig de 2022 DIMECRES 25 DE MAIG A LES 10h.
  • Sol·licitud telemàtica de destinacions: A partir de l’1 de juliol de 2022 (5 dies naturals)

Cos de mestres.

Primera. Objecte
L’objecte d’aquesta resolució és establir el procediment per a la concessió de comissions de serveis al personal funcionari de carrera amb destinació definitiva del cos de mestres en llocs dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per al curs escolar 2022-2023.

Segona. Participants
1. Pot participar de manera voluntària en aquest procediment d’adjudicació de llocs en règim de comissió de serveis el personal funcionari de carrera del cos de mestres en el qual concórreguen les causes establides en la base tercera, que es trobe en algun dels supòsits següents:
a) Personal funcionari de carrera dependent de la Generalitat Valenciana que es trobe en situació de servei actiu, en serveis especials o d’excedència per atenció de familiars, i que ocupe o tinga reservat un lloc de treball amb caràcter definitiu, o el tinga adjudicat amb efectes d’1 de setembre de 2022. El funcionari o la funcionària en situació d’excedència o en serveis especials haurà d’acreditar que posa fi a aquesta situació amb data d’efecte anterior o igual a l’1 de setembre de 2022, fent la sol·licitud de reingrés davant de la direcció territorial corresponent.
b) Personal funcionari en pràctiques dependent de la Generalitat Valenciana que en data 1 de setembre de 2022 siga personal funcionari de carrera i tinga destinació definitiva.
c) Personal funcionari de carrera dependent d’altres administracions educatives, en situació de servei actiu o en situació d’excedència per atenció de familiars, que ocupe o tinga reservat un lloc de treball amb caràcter definitiu o el tinga adjudicat amb data d’efectes d’1 de setembre de 2022.
El personal funcionari de carrera que depenga d’altres administracions educatives haurà d’anunciar que participa en el procediment, segons s’estableix en la base sisena d’aquesta resolució.
2. El personal funcionari que participe en aquest procediment per interés particular, causa 8a de les establides en la base tercera d’aquesta convocatòria, no podrà sol·licitar comissió de serveis en el municipi on té el lloc definitiu.
3. Les persones participants en aquesta convocatòria podran sol·licitar les places corresponents a les especialitats en les quals estiguen habilitades per als centres que figuren en l’annex VI d’aquesta resolució.
La correspondència d’aquestes habilitacions amb els llocs que es convoquen es regula en el Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre (BOE 270, 09.11.2011), pel qual s’estableixen les especialitats docents del cos de mestres que exercisquen les seues funcions en les etapes d’Educació Infantil i d’Educació Primària regulades en la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
4. El personal participant, per a poder sol·licitar places en el cicle I dels centres de formació de persones adultes, haurà d’estar habilitat en l’especialitat de Primària per a poder impartir els camps de coneixement o àmbits d’experiència en què s’organitzen els ensenyaments corresponents.
Així mateix, i de conformitat amb el que es disposa en la disposició transitòria primera del Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre, indicat anteriorment, el personal del cos de mestres que amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, estiga ocupant una plaça definitiva en un centre de formació de persones adultes en el nivell equivalent a 1r i 2n d’Educació Secundària Obligatòria podrà demanar comissió de serveis a llocs d’aquest mateix nivell.
5. Així mateix, podrà sol·licitar places de 1r i 2n d’Educació Secundària Obligatòria de matèries curriculars el personal funcionari del cos de mestres que ja es trobe impartint alguna de les matèries curriculars en aquests mateixos nivells indicats amb caràcter definitiu, en virtut de la disposició transitòria quarta de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE).
6. Les persones participants podran sol·licitar places de les especialitats de Pedagogia Terapèutica i d’Audició i Llenguatge en instituts d’Educació Secundària, sempre que tinguen l’habilitació corresponent.

ENLLAÇ A NORMATIVA

ENLACE NORMATIVA.COMISSIÓ DE SERVEI.

  • Professors i professores d’Ensenyament Secundari,
  • Professors i professores tècnics de FP Personal funcionari docent que imparteix ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris.
  • Catedràtics i catedràtiques.

RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d’adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2022-2023, per al personal funcionari de carrera dels cossos de catedràtics i catedràtiques i professors i professores d’Ensenyament Secundari, professors i professores tècnics de Formació Professional i per al personal funcionari docent que imparteix ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana. [2022/3588]

(DOGV núm. 9328 de 29.04.2022) Ref. Base de dades 2022/3588

Primera. Objecte
L’objecte d’aquesta resolució és establir el procediment per a la concessió de comissions de serveis al personal funcionari de carrera amb destinació definitiva dels cossos de catedràtics i catedràtiques d’Ensenyament Secundari, professors i professores d’Ensenyament Secundari, professors i professores tècnics de Formació Professional i al personal funcionari docent que imparteix ensenyaments de règim especial, en llocs de treball existents en els centres docents públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport durant el curs escolar 2022-2023.

Segona. Participants
1. Pot participar de manera voluntària en aquest procediment d’adjudicació de llocs, en règim de comissió de serveis, el personal funcionari de carrera dels cossos de catedràtics i catedràtiques d’Ensenyament Secundari, professors i professores d’Ensenyament Secundari, professors i professores tècnics de Formació Professional i el personal funcionari docent de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial en el qual concórreguen les causes establides en la base tercera, i que es trobe en algun dels supòsits següents:
a) Personal funcionari de carrera dependent de la Generalitat Valenciana que es trobe en situació de servei actiu, en serveis especials o d’excedència per atenció de familiars, i que ocupe o tinga reservat un lloc de treball amb caràcter definitiu, o el tinga adjudicat amb efectes d’1 de setembre de 2022. El funcionari o la funcionària en situació d’excedència o en serveis especials haurà d’acreditar que posa fi a aquesta situació amb data d’efecte anterior o igual a l’1 de setembre de 2022, fent la sol·licitud de reingrés davant de la direcció territorial corresponent.
b) Personal funcionari en pràctiques dependent de la Generalitat Valenciana que en data 1 de setembre de 2022 siga personal funcionari de carrera i tinga destinació definitiva.
c) Personal funcionari de carrera dependent d’altres administracions educatives, en situació de servei actiu o en situació d’excedència per atenció de familiars, que ocupe o tinga reservat un lloc de treball amb caràcter definitiu o el tinga adjudicat amb data d’efectes d’1 de setembre de 2022.
El personal funcionari de carrera que depenga d’altres administracions educatives haurà d’anunciar que participa en el procediment, segons s’estableix en la base sisena d’aquesta resolució.
2. El personal funcionari que participe en aquest procediment per interés particular, causa 8a de les establides en la base tercera d’aquesta convocatòria, no podrà sol·licitar comissió de serveis en el municipi on té el lloc definitiu.
3. Les persones participants en aquesta convocatòria podran sol·licitar les places corresponents a les especialitats en les quals estiguen habilitades per als centres que figuren en l’annex VI d’aquesta resolució.
4. Per a sol·licitar llocs en centres de Formació de Persones Adultes, el personal funcionari haurà de pertànyer al cos de professors i professores d’Ensenyament Secundari i haver adquirit l’especialitat corresponent per a poder impartir els camps de coneixement o àmbits d’experiència en què s’organitzen els ensenyaments corresponents al primer i segon nivell del cicle II de Formació de Persones Adultes, segons l’atribució d’especialitats del cos de professors i professores d’Ensenyament Secundari que s’estableix en l’annex II del Decret 220/1999, de 23 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es regulen els programes formatius que figuren en la Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, de Formació de les Persones Adultes, i s’estableix el currículum dels programes d’alfabetització i programes per a adquirir i actualitzar la formació bàsica de les persones adultes fins a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària a la Comunitat Valenciana, així com estar en possessió de les titulacions establides en l’Ordre de 14 de juny de 2000, de la Conselleria de Cultura i Educació (DOGV 3781, 28.06.2000).

ENLLAÇ NORMATIVA.

ENLACE NORMATIVATots els FUNCIONARIS DE CARRERA DEPENDENTS D’ALTRES ADMINISTRACIONS EDUCATIVESabans de sol·licitar RENOVACIÓ O SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ hauran de presentar l’anunci de participació mitjançant la plataforma de tramitació de la Generalitat Valenciana des de les 10 hores del dia 2 de maig de 2022 fins a les 10 hores de dia 9 de maig de 2022, tots dos inclusivament, i haurà d’adjuntar la certificació expedida l’any 2022 per l’òrgan competent de l’administració de la qual depén el centre en el que tinga el seu destí, amb indicació expressa de les següents dades:

–Nom, cognoms i DNI.

–Cos al qual pertany.

–L’especialitat o especialitats de les quals és titular i té reconegudes.

–Situació administrativa actual.

–Destinació definitiva o, en defecte d’això, documentació acreditativa de la seua reincorporació o destí definitiu a data 1 de setembre de 2022.

També hauran d’adjuntar a l’anunci de participació la documentació acreditativa del coneixement del valencià exigida d’acord amb el que s’estableix en la base sisena.

No són vàlids expedients personals, fulls de serveis, cessaments i preses de possessió,…ni qualsevol altre document que no siga específicament la certificació expedida per la seua Administració d’origen, amb el seu contingut.

Després de realitzar l’anunci de participació, i una vegada comprovat que la persona interessada compleix amb tots els requisits, se li donarà accés a la plataforma *OVIDOC https://ovidoc.edu.gva.es; per a accedir al tràmit de RENOVACIÓ O SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ, la persona usarà com a credencial d’accés el seu certificat digital.

El personal funcionari de carrera dependent d’altres administracions educatives únicament podrà participar en el procediment de comissions de servei per causes socials pels motius establits en els punts 1 a 7 de la base tercera de la present convocatòria.