UGT INFORMA: Ajudes transport escolar.

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2023, de la Conselleriad’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquenajudes individuals per al servei de transport escolar per alcurs 2023-2024. [2023/6184]

En compliment del que estableix l’Ordre 65/2015, de 18 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la convocatòria d’ajudes individuals per al servei de transport escolar, es convoquen aquestes ajudes per al curs escolar 2023-2024.

El Decret 173/2020, de 30 d’octubre, del Consell, pel qual aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, atribueix a la Direcció General de Centres Docents, entre altres competències, la planificació, l’ordenació i l’execució d’actuacions relatives al transport i menjador escolar, serveis escolars, escola llar i altres de naturalesa anàloga.

Per tot això, en virtut de les atribucions conferides per l’article 28.e de la Llei 5/1983, del Consell, i el Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix l’Estructura Orgànica Bàsica de la Presidència i de les Conselleries de la Generalitat, i l’article 160 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i la Resolució de 13 d’abril de 2022, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, sobre delegació de competències en determinats òrgans, resolc:

Primer. Objecte de la convocatòria

  1. Es convoquen les ajudes individualitzades de transport escolar per al curs 2023-2024, destinades a finançar el transport escolar de l’alumnat escolaritzat en Educació Infantil de segon cicle, Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria i Educació Especial, en centres públics dependents de la Generalitat, d’acord amb els articles següents.
  2. Les ajudes que es concedisquen tindran el caràcter de subvenció i es regiran per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la normativa que la desplega, per la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i per l’Ordre 65/2015, de 18 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, que aprova les bases reguladores per a la convocatòria d’ajudes individuals per al servei de transport escolar (DOGV 7553, 22.06.2015) modificada per l’Ordre 8/2015 (DOGV 7621, 23.09.2015) i l’Ordre 37/2016 (DOGV 7838, 27.07.2016).
  3. La concessió d’ajudes es realitzarà en règim de concurrència, i es prorratejarà entre les persones beneficiàries de la subvenció l’import global màxim destinat a aquelles.

Segon. Persones beneficiàries. Requisits

  1. Serà beneficiari de les ajudes regulades en la present resolució l’alumnat que complisca els requisits establits en la base segona de l’Ordre 37/2016 (DOGV 7838, 27.07.2016) que modifica l’Ordre 65/2015, de 18 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, que aprova les bases reguladores per a la convocatòria d’ajudes individuals per al servei de transport escolar (DOGV 7553, 22.06.2015), sempre que no puga ser inclòs en cap de les rutes de transport col·lectiu autoritzades i que estiga escolaritzat en algun dels nivells educatius següents:

– Educació Infantil de segon cicle

– Educació Primària

– Educació Secundària Obligatòria

– Educació Especial

Tercer. Crèdit pressupostari

  1. El crèdit màxim per al finançament de les ajudes individuals de transport escolar, en el curs 2023-2024, serà de 2.032.000,00 euros.

Per a l’anualitat 2023 del curs escolar 2023-2024, l’import global màxim és d’1.106.000,00 euros amb càrrec a la línia de subvenció S0827000, del capítol IV, programa 422.20; i de 669.600,00 euros amb càrrec a la línia de subvenció S7893000, del capítol IV, programa 422.30, de la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2023.

Per a l’anualitat 2024 del curs escolar 2023-2024, l’import serà de 132.000,00 euros amb càrrec a la línia de subvenció S0827000, del capítol IV, programa 422.20, i de 124.400,00 euros amb càrrec a la línia de subvenció S7893000, del capítol IV, programa 422.30, i quedarà condicionat a l’existència de crèdit pressupostari suficient i adequat per a atendre-les en la corresponent Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2024.

  1. Aquest import podrà ser incrementat amb una quantia addicional, que no requerirà una nova convocatòria, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 58, apartat 2, del Reglament de la Llei general de subvencions.

Quart. Sol·licituds. Forma i termini de presentació

LLEGIR MÉS…

Extracte de la Resolució de 30 de maig de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2023/2024. [2023/6154]

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.