UGT INFORMA: Ajudes menjador escolar.

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2023-2024. [2023/6160]
(DOGV núm. 9610 de 05.06.2023) Ref. Base de dades 005977/2023


En compliment del que disposa l’Ordre 18/2018, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana, es convoquen aquestes ajudes per al curs escolar 2023-2024.

El Decret 173/2020, de 30 d’octubre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, atribueix a la Direcció General de Centres Docents, entre altres competències, la planificació, l’ordenació i l’execució d’actuacions relatives al transport i menjador escolar, serveis escolars, escola llar i altres de naturalesa anàloga.

Per tot això, en virtut de les atribucions conferides per l’article 28.e de la Llei 5/1983, del Consell, i el Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, i l’article 160 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i la Resolució de 13 d’abril de 2022, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, sobre delegació de competències en determinats òrgans, resolc:

Apartat primer. Objecte

1.1. La present resolució té com a objecte convocar, en règim de concurrència competitiva, ajudes econòmiques per al finançament total o parcial del cost del servei de menjador escolar, de l’alumnat escolaritzat en centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat, privats concertats o de titularitat pública diferent de la Generalitat que disposen d’aquest servei complementari, durant el curs 2023-2024.

1.2. Les ajudes que es concedisquen tindran el caràcter de subvenció i es regiran per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la normativa que la desplega; per la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i per l’Ordre 18/2018, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana (DOGV 8294, 14.05.2018).

Apartat segon. Àmbit d’aplicació

La present resolució s’aplicarà:

a) A l’alumnat escolaritzat en centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat, dependents de la conselleria amb competències en matèria d’Educació, i a l’alumnat escolaritzat en centres privats concertats o centres de titularitat pública diferent de la Generalitat, que disposen del servei de menjador escolar, en nivells de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria.

b) A l’alumnat dels centres específics d’Educació Especial de titularitat de la Generalitat.

c) A l’alumnat de tercer nivell d’Educació Infantil de primer cicle en col·legis d’Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat.

Apartat tercer. Dotació pressupostària i import de les ajudes

3.1. El crèdit màxim per al finançament de les ajudes per a subvencionar el menjador escolar en el curs 2023-2024 serà de 75.425.000,00 euros.

Per a l’anualitat 2023 del curs escolar 2023-2024, l’import global màxim és de 24.200.000,00 euros amb càrrec a la línia de subvenció S0829000, del capítol IV, programa 422.20; i de 2.300.000,00 euros amb càrrec a la línia de subvenció S3140000, del capítol IV, programa 422.30, de la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2023.

Per a l’anualitat 2024 del curs escolar 2023-2024, l’import serà de 45.875.000,00 euros amb càrrec al capítol IV, programa 422.20, i de 3.050.000,00 euros amb càrrec al capítol IV, programa 422.30, i quedarà condicionat a l’existència de crèdit pressupostari suficient i adequat per a atendre-les en la corresponent Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2024.

3.2. Aquest import podrà ser incrementat amb una quantia addicional, que no requerirà una nova convocatòria, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 58, apartat 2, del Reglament de la Llei general de subvencions.

3.3. L’alumnat beneficiari d’ajudes de menjador escolar per al curs 2023-2024 percebrà el següent mòdul per dia:

Per a Educació Infantil, Educació Primària i ESO Fins a 4,25 €

Per a Educació Especial Fins a 5,44 €

Per a escola llar Fins a 12,25 €

3.4. L’alumnat que complisca els requisits per a ser beneficiari directe rebrà l’import màxim de l’ajuda. En la resta dels casos, en funció de la puntuació obtinguda segons el barem aplicable (renda disponible per capita i circumstàncies sociofamiliars), i indicat en l’apartat onzé, punts 11.1 i 11.2, es prorratejarà entre els que tinguen la condició de beneficiaris, fins que s’esgote el crèdit determinat en aquesta convocatòria.

D’acord amb l’article 11 de l’ordre de bases, la direcció general competent en matèria de Centres Docents determinarà la puntuació mínima a partir de la qual es concediran les ajudes de menjador de caràcter assistencial, en funció del crèdit assignat en aquesta convocatòria i de les puntuacions obtingudes per les persones sol·licitants.

3.5. El preu del menú escolar diari, durant el curs escolar 2023-2024, no podrà ser superior al mòdul establit per a cada nivell educatiu indicat en el punt 3.3 d’aquest apartat, en els centres docents de titularitat de la Generalitat.

Apartat quart. Requisits i obligacions de les persones beneficiàries

LLEGIR MÉS…


Extracte de la Resolució de 30 de maig de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2023-2024. [2023/6150]