MESA SECTORIAL. 20/06/2023. Instruccions inici de curs infantil (2n cicle), primària, secundària i batxillerat.

NORMATIVA : Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

Des d’UGT Ensenyament volem donar les gràcies per l’avançament de la negociació. Però caldria establir un calendari real de negociació que anticipe les diferents negociacions, estudi de la normativa i participació dels docents, dins el termini i en la forma escaient.

El sindicat sol·licita:
• Voluntarietat dels àmbits: establir a la normativa instruccions més concretes.
• Departaments didàctics: caldria afegir dos departaments, el de FOL i d’informàtica tal com reflexteix l’ordre de plantilla fins ara vigent.
• Horaris docents: establir normativa clara, sense donar peu a confusions ni greuges entre companys.
• Distingir i separar tres figures coordinadores: la figura de coordinadora d’igualtat, convivència, benestar social.
• Programació d’aula: La data límit per a l’aprovació i el registre de la PGA i la posada a disposició d’aquesta per via electrònica davant de l’Administració educativa serà el 15 de desembre. Per a UGT ens pareix insuficient. Caldria ampliar el seu termini.
• Assistència sanitària a l’alumnat: figura de l’infermer i infermera.
• Guia de bones pràctiques per elaborar els horaris.
• Menjador escolar: revisar els menús del menjador per garantir una alimentació saludable amb l’ús de productes més locals i de proximitat.
• Reducció de la burocràcia davant de l’aplicació de la normativa nova.
• Membres de la JPDNU: incloure en la normativa el descompte horari de 5 hores lectives.
• Coordinador de salut laboral: incloure en la normativa el descompte horari de 2 hores lectives.
• Llei de plurilingüisme: se sol·licita l’informe d’avaluació de la seua aplicació.
• Reducció de jornada: establir mesures normatives per tal de donar resposta a la persona afectada per a garantir la seua conciliació.
• Sala de professorat: No eliminar la informació sindical en finalitzar el curs.
• Major formació en riscos laborals.
• Hores de cap de departament: sols estableix una hora. Caldria estudiar cada departament i flexibilitzar les hores.

NORMATIVA : Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària

UGT Ensenyament és conscient de la reducció de la sobrecàrrega burocràtica, però creiem que no és suficient. Hi ha molta normativa nova que cal adaptar i implica treball extra. Pensem que per donar resposta, caldria un augment de personal administratiu. Nosaltres reclamem un grup de treball amb la finalitat de sintetitzar més les tasques burocràtiques i elaborar un calendari.


• Organització de l’orientació educativa i professional: Reduir les tasques burocràtiques prioritzant l’atenció als alumnes, augment d’hores de coordinació per donar resposta objectiva a les necessitats reals dels alumnes.
• Acció tutorial, sol·licitem: Reconeixement i retribució de l’exercici de la funció tutorial docent
• Altres projectes i programes desenvolupats pel centre: donar a conéixer la gran quantitat de programes que s’ofereixen. Pensem que hi ha desconeixement. Aquests projectes que no augmenten el treball administratiu per als docents.
• Accés als centres: la regulació de l’eixida de l’alumnat al finalitzar la jornada escolar, s’haurà de realitzar de manera que s’assegure l’entrega de l’alumnat menor d’edat, amb especial consideració amb l’alumnat d’Educació Infantil i del primer cicle de l’Educació Primària, a les persones representants legals o a les persones autoritzades per aquelles. Entenem que tot l’alumnat de primària o fins cinquè ha de ser entregat als seus representants legals. En cas de sisè d’educació primària per tal de realitzar la transició a l’etapa següent, amb un permís dels pares, mares, tutors, tutores legals, etc. podria eixir sols. L’administració ha remarcat que a el RRI cada centre, ha de concretar aquestes instruccions.
• Assistència sanitària a l’alumnat: En qualsevol cas, cal recordar que, davant situacions d’emergència sanitària, i sense perjudici del corresponent avís a emergències sanitàries, el personal del centre ha d’actuar amb la diligència “d’un bon pare de família” per tal de no incórrer en culpa o negligència, d’acord amb l’establert a l’article 1104 del Codi Civil. Ens crida molt l’atenció. Caldria modificar-ho des de la normativa corresponent.
• Assistència sanitària a l’alumnat, UGT Ensenyament no aprova la no presentació de l’informe de salut en els inicis i canvis d’etapa escolar en els processos de matriculació o canvi de centre, d’acord amb la modificació de l’article 59, sobre salut escolar. Respectem la Llei de protecció de dades, però considerem que hi ha informació de salut imprescindible i que els docents han de saber per no posar en risc la salut dels alumnes. A més, reivindiquem la figura de l’infermer i infermera escolar.
• Prevenció de riscos laborals en el sector docent. Caldria revisar la forma de comunicació i alleugerar els temps per a donar resposta a l’adaptació de llocs de treball o valoració de risc durant l’embaràs.
• Horari general del centre. També reivindiquem major autonomia en la determinació de l´horari dels centres escolars. Seria una millora en les condicions de treball amb consens del consell escolar.
Tornem a reivindicar la revisió i flexibilitat de la normativa que regula la jornada continuada escolar.
• Programacions d’aula, en 1r, 3r i 5è ha d’estar a inici de curs quan s’incorporen els alumnes. Demanem una ampliació del termini d’entrega.
• En relació amb l’horari del personal docent, reivindiquem l’acord que redueix a 23 h lectives la càrrega docent, seria necessari establir els moments i el tipus d’activitat on es pot realitzar aquesta reducció.
• Substitucions dels docents. Veiem necessari indicar normativament l’ordre per la realització de les substitucions dels docents en el curs escolar.
• Finalment, una altra reivindicació d’UGT Ensenyament es relaciona amb els docents majors de 55 anys, on no es concedeixen reduccions. Cal una normativa real que ho regule i que passe a ser un dret.

Torn obert:

• Personal suprimit i desplaçat: enviar instruccions als centres de les persones afectades, a més de comunicar a la persona suprimida i/o desplaçada la seua condició.
• Calendari dels diferents processos, en relació amb les oposicions, adjudicacions de suprimits i desplaçats, adjudicacions de personal en interinitat….
• Calendari de negociació de les Meses Sectorials d’Educació.
• Ordre de plantilles: A l’espera de l’informe d’hisenda. Insistim en la seua publicació.
• Normativa referent a l’arranjament escolar: necessària la seua publicació.
• Normativa relacionada amb l’ordre d’igualtat i convivència: no es publicarà, però sí que es negociaran els protocols.
• Pagament dels tribunals de les oposicions 2022.
• Concurs de mèrits: hi ha gran quantitat de places desertes. Insistim en el fet que es repartisquen les places desertes.
• Concurs oposició: falten criteris d’avaluació. Preguem que es publiquen.
• Habilitacions: llistats definitius.NORMATIVA : Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària

NORMATIVA : Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.