Nous cursos de formació permanent per al professorat convalidats pel MEFP.

UGT Serveis Públics llança una nova convocatòria de cursos dirigits al professorat en actiu d’Ensenyament Primari i Secundari de tot l’àmbit estatal amb destinació en centres públics i privats. Mitjançant aquests cursos, el professorat podrà obtindre una certificació d’hores (vàlida per a sexennis) per l’Institut  Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació del Professorat (INTEF), pertanyent al Ministeri d’Educació i Formació Professional (*MEFP).

Aquest primer semestre de l’any 2023, UGT-Serveis Públics ofereix tres cursos distribuïts en els mesos de febrer, març i abril. Aquests cursos es realitzaran mitjançant la modalitat en línia, així com en línia-presencial (mitjançant sessions per videoconferència).

Per a la preinscripció en els cursos és necessari emplenar la fulla de preinscripció del curs seleccionat i enviar-la a formacion.federal@ugt-sp.eu, juntament amb el rebut de la transferència, còpia del DNI i la capçalera de la nòmina. En la fulla de preinscripció trobarà tota la informació detallada.

A causa de la modalitat en línia d’aquests, serà imprescindible disposar de signatura digital així com d’un ordinador amb bona connexió a internet, per a poder realitzar correctament els cursos.

Una vegada complit el requisit exigit pel MEFP d’un mínim de 15 docents en actiu, podran participar en el curs fins a un 15% de persones capacitades per a exercir la docència que no es troben exercint en aquesta activitat

A continuació detallem la informació de cadascun dels cursos:

INFORMACIÓ GENERAL CURSOS PRIMER SEMESTRE 2023 

El álbum ilustrado. Herramienta clave para la educación emocional y social.

Curso online (40 horas)

Fecha del curso: del 6 de marzo al 3 de marzo de 2023

Dos sesiones en directo con la tutora, el 10  y el 24 de febrero

Preinscripción


Gamifica tu aula. Propuestas y experiencias didácticas

Curso online (40 horas)

Fecha del curso: del 6 de marzo al 2 de abril de 2023

Preinscripción


Centros educativos promotores de la salud

Curso online (40 horas)

Fecha del curso: del 17 de abril al 14 de mayo de 2023

Preinscripción

 


Una vegada realitzada la preinscripció, les condicions de DEVOLUCIÓ de l’import del curs seran:

– En cas que no s’arribe a un mínim de participants en els cursos (25 participants en formació presencial-virtual, i 30 participants en curs en xarxa)

– Per causa justificada per part del sol·licitant (*ej: justificant mèdic)

En el supòsit de no ser docent en actiu, i es trobe cobert el contingent del 15% de places per a docents que no estiguen en actiu, podran realitzar el curs sense obtindre la certificació d’hores, o bé sol·licitar la devolució dels diners.

 

 UGT Servicios Públicos lanza una nueva convocatoria de cursos dirigidos al profesorado en activo de Enseñanza Primaria y Secundaria de todo el ámbito estatal con destino en centros públicos y privados. Mediante estos cursos, el profesorado podrá obtener una certificación de horas (válida para sexenios) por el  Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), perteneciente al Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP).

Este primer semestre del año 2023, UGT-Servicios Públicos ofrece tres cursos distribuidos en los meses de febrero, marzo y abril. Estos cursos se realizarán mediante la modalidad online, así como online-presencial (mediante sesiones por videoconferencia).

Para la preinscripción en los cursos es necesario rellenar la hoja de preinscripción del curso seleccionado y enviarla a formacion.federal@ugt-sp.eu, junto con el recibo de la transferencia, copia del DNI y la cabecera de la nómina. En la hoja de preinscripción encontrará toda la información detallada.

Debido a la modalidad online de los mismos, será imprescindible disponer de firma digital así como de un ordenador con buena conexión a internet, para poder realizar correctamente los cursos.

Una vez cumplido el requisito exigido por el MEFP de un mínimo de 15 docentes en activo, podrán participar en el curso hasta un 15% de personas capacitadas para ejercer la docencia que no se encuentren ejerciendo en dicha actividad

 

A continuación detallamos la información de cada uno de los cursos:

INFORMACIÓN GENERAL CURSOS PRIMER SEMESTRE 2023 

El álbum ilustrado. Herramienta clave para la educación emocional y social.

Curso online (40 horas)

Fecha del curso: del 6 de marzo al 3 de marzo de 2023

Dos sesiones en directo con la tutora, el 10  y el 24 de febrero

Preinscripción


Gamifica tu aula. Propuestas y experiencias didácticas

Curso online (40 horas)

Fecha del curso: del 6 de marzo al 2 de abril de 2023

Preinscripción


Centros educativos promotores de la salud

Curso online (40 horas)

Fecha del curso: del 17 de abril al 14 de mayo de 2023

Preinscripción

 


Una vez realizada la preinscripción, las condiciones de DEVOLUCIÓN del importe del curso serán:

– En caso de que no se llegue a un mínimo de participantes en los cursos (25 participantes en formación presencial-virtual, y 30 participantes en curso En red)

– Por causa justificada por parte del solicitante (ej: justificante médico)

En el supuesto de no ser docente en activo, y se encuentre cubierto el cupo del 15% de plazas para docentes que no estén en activo, podrán realizar el curso sin obtener la certificación de horas, o bien solicitar la devolución del dinero.

 
 

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.