NOU SERVEI UGT ENSENYAMENT: SERVEI D’ AJUDA AL DOCENT (SAP-UGT)

UGT presenta el SERVEI D’ AJUDA AL PROFESSORAT (SAP-UGT). Es tracta d’un servei d’ajuda, orientació, acompanyament, seguiment i mediació davant qualsevol mena de situació de conflictivitat i violència a l’aula.

QUÈ ÉS?

És un servei individual i confidencial que té com a finalitat ajudar als docents davant qualsevol problema de convivència, tant a les aules com en les relacions laborals.

La conflictivitat a les aules és una qüestió que genera cada vegada més debat i requereix una atenció especialitzada en tots els nivells. Per part de l’Administració educativa, l’interès per atendre aquests problemes és cada vegada major i així ho posa de manifest el desenvolupament de diverses normatives sobre aquest tema (Pla de millora de la convivència escolar (LOE) i la seua actualització (DECRET 195/2022, d’11 de novembre, del Consell, d’igualtat i convivència en el sistema educatiu valencià), Observatori estatal, les instruccions de les fiscalies generals o la Llei d’Autoritat del professor (Llei 15/2010, de 3 de desembre). Així mateix, l’INVASSAT, com a servei de prevenció de riscos laborals propi de l’Administració, avalua ja de manera sistemàtica i habitual els riscos psicosocials als quals poden veure’s sotmesos els i les docents en el seu treball, amb la condició d’afavorir la salut psíquica, física i social en l’entorn laboral. Així mateix, disposem del detallat Protocol de prevenció i actuació davant l’assetjament laboral en centres docents dependents del Consell d’Educació, Cultura i Esport (aprovat en 2017) i la Resolució de la DGPD, per la qual s’aprova el reglament de funcionament intern de la Unitat de Resolució de Conflictes (URC), constituïda en la DT d’Educació Cultura i Esport.

El desconeixement general entre els docents i els equips directius davant les diferents situacions de conflicte i els protocols d’actuació és molt generalitzat. És per això que UGT ofereix assessorament obert a tot el professorat, a través dels seus delegats de prevenció de riscos laborals, davant qualsevol risc psicosocial al qual puguen veure’s exposats, un assessorament que s’assegura personalitzat, individual, confidencial i anònim.

COM FUNCIONA?

El SERVEI D’ AJUDA AL PROFESSORAT (SAP-UGT) es presenta com una ferramenta d’ajuda i assistència a docents víctimes de situacions de conflictivitat que es desenvolupen dins de l’entorn laboral.

Les consultes podran fer-se de diferents maneres segons es prefereix: emplenant un formulari en línia, mitjançant un telèfon de contacte o bé concertant cita presencial.

ACTUACIONS QUE OFERIX UGT.

Amb els docents:

 • Entrevista personal dins o fora del centre; posterior avaluació del risc i de la situació de conflicte, oferint assessorament personalitzat a través dels mecanismes necessaris i legals que requereixa cada cas. Acompanyament i mediació amb el delegat/a de prevenció de riscos laborals en la resolució del conflicte i la defensa si la persona afectada vol o sol·licita ser acompanyada en el procés.
 • Suport als centres i el personal docent per a projectes de millora de la convivència.
 • Assessorament en matèria de salut laboral i riscos psicosocials.

Davant l’Administració:

 • Reclamacions en defensa del professorat davant la Conselleria.
 • Vetlar perquè es compleixen correctament els protocols d’actuació previstos en la legislació vigent.

QUAN CONTACTAR AMB NOSALTRES

 • Davant indicis d’un clima laboral desfavorable.
 • Davant situacions d’assetjament de diferent origen.
 • Davant comportaments disruptius, amenaces, tracte vexatori, violència verbal i física o davant qualsevol situació que comporte un incompliment de les normes de conducta previstes en el Reglament de Règim Intern (RRI) del centre.
 • Davant alteracions anímiques que interfereixen en el rendiment laboral.
 • Davant el fet que es produeixa una baixa mèdica a conseqüència de la situació anterior.


UGT presenta el SERVICIO DE AYUDA AL PROFESORADO (SAP-UGT). Se trata de un servicio de ayuda, orientación, acompañamiento, seguimiento y mediación ante cualquier tipo de situación de conflictividad y violencia en el aula.

QUÉ ES

Es un servicio individual y confidencial que tiene como finalidad ayudar a los y las docentes ante cualquier problema de convivencia, tanto en las aulas como en las relaciones laborales.

La conflictividad en las aulas es una cuestión que genera cada vez más debate y requiere una atención especializada en todos los niveles. Por parte de la Administración educativa, el interés por atender estos problemas es cada vez mayor y así lo pone de manifiesto el desarrollo de varias normativas al respecto (Plan de mejora de la convivencia escolar (LOE) y su actualización (DECRETO 195/2022, de 11 de noviembre, del Consell, de igualdad y convivencia en el sistema educativo valenciano), Observatorio estatal, las instrucciones de las fiscalías generales o la Ley de autoridad del profesor (Ley 15/2010, de 3 de diciembre). Asimismo, el INVASSAT, como servicio de prevención de riesgos laborales propio de la Administración, evalúa ya de forma sistemática y habitual los riesgos psicosociales a los que pueden verse sometidos los y las docentes en el entorno laboral, con tal de favorecer la salud psíquica, física y social en el entorno laboral. Así, disponemos del detallado Protocolo de prevención y actuación ante el acoso laboral en centros docentes dependientes de la Conselleria de educación, Cultura y Deporte (aprobado en 2017) y la Resolución de la DGPD, por la que se aprueba el reglamento de funcionamiento interno de la Unidad de Resolución de Conflictos (URC), constituida en la DT de Educación, Cultura  y Deporte.

El desconocimiento general entre los docentes y los equipos directivos ante las diferentes situaciones de conflicto y los protocolos de actuación es muy generalizado. Es por ello que UGT ofrece asesoramiento abierto a todo el profesorado, a través de sus delegados de prevención de riesgos laborales, ante cualquier riesgo psicosocial al que puedan verse expuestos, un asesoramiento que se asegura personalizado, individual, confidencial y anónimo.

CÓMO FUNCIONA

El Servicio de Ayuda al Profesorado (SAP-UGT)) se presenta como una herramienta de ayuda y asistencia a docentes víctimas de situaciones de conflictividad que se desarrollen dentro del entorno laboral.

Las consultas podrán hacerse de diferentes maneras según se prefiera: rellenando un formulario on line, mediante un teléfono de contacto o bien concertando cita presencial.

LAS ACTUACIONES QUE OFRECE UGT SON LAS SIGUIENTES

Con los docentes:

 • Entrevista personal dentro o fuera del centro; posterior evaluación del riesgo y de la situación de conflicto, ofreciendo asesoramiento personalizado a través de los mecanismos necesarios y legales que requiera cada caso.
 • Acompañamiento y mediación con el delegado/a de prevención de riesgos laborales en la resolución del conflicto y la defensa si la persona afectada quiere o solicita ser acompañada en el proceso.
 • Apoyo a los centros y al personal docente en proyectos de mejora de la convivencia.
 • Asesoramiento en materia de salud laboral y riesgos psicosociales.

Ante la Administración:

 • Reclamaciones en defensa del profesorado ante la Conselleria.
 • Velar por que se cumplan correctamente los protocolos de actuación previstos en la legislación vigente.

CUANDO CONTACTAR CON NOSOTROS

 • Ante indicios de un clima laboral desfavorable.
 • Ante situaciones de acoso en todas sus formas.
 • Ante comportamientos disruptivos, amenazas, trato vejatorio, violencia verbal y física o ante cualquier situación que comporte un incumplimiento de las normas de conducta previstas en el Reglamento de Régimen Interno (RRI) del centro.
 • Ante alteraciones anímicas que interfieran en el rendimiento laboral.
 • Ante el hecho de que se produzca una baja médica como consecuencia de la situación anterior.
UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.