MESA SECTORIAL 31/10/23. Acreditació de la competència digital docent i aplicació dels nous permisos.

En la Mesa sectorial d’educació s’ha tractar el tema de l’Acreditació de la competència digital docent i de la nova circular, per la qual es dicten instruccions sobre l’aplicació dels permisos recollits en el RD Llei 5/2023, de 28 de juny que modifiquen els articles 48 i 49 del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

RESOLUCIÓ de xxxx d’octubre de 2023, de la Direcció general de personal, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es regula el procediment per a l’acreditació de la competència digital docent.

UGT Ensenyament, ha demanat que respecte a:

 • Nivells d’acreditació: acceptar altres certificacions relacionades d’altres comunitats autònomes i considerar la formació acreditativa abans del 2017.
 • Forma en què els docents que no estan directament a l’ aula puguen obtindre la competència digital docent. Han d’estudiar el cas i ens informarà.
 • Establir un calendari de formació i distribució de cursos.
 • Formació: oferta formativa per a qui ho sol·licite segons la demanda i organitzar la formació distribuïda per nivells.
 • Informar de l’oferta mitjançant el correu corporatiu.
 • Sobre les proves específiques: assegurar eixes proves dintre un calendari.
  Enviar manual i models de les proves.
 • Acreditació de la competència digital docent: No està previst que siga un requisit a curt termini, però ens preguntem aleshores, quina és la finalitat d’aconseguir-la? per a què ens pot servir?
 • Afegir un ANNEX amb el Marc de referència de la competència digital docent on estiguen competències, etapes, nivells i indicadors d’assoliment i exemplificació a través d’afirmacions sobre l’acompliment corresponent al nivell de cada competència.

Ens informen que les guies del nivell A1 i A2 està previst la publicació abans de finalització d’any i les guies del nivell B1 i B2 a final del segon trimestre.

Circular 1/2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es dicten instruccions sobre l’aplicació dels permisos recollits en el Reial Decret Llei 5/2023, de 28 de juny que modifiquen els articles 48 i 49 del Text Refós

De manera general cal agrair la incorporació dels nous permisos, però esperem el grup de treball per actualitzar la circular dels permisos i llicències. Segons ens han informat es reuniran durant el mes de novembre per treballar la circular.

Article 18 del Decret 234/2022 (d’acord amb la redacció de l’article 48 del TREBEP)
UGT ensenyament demana que:

 • Introduir la forma que està al TREBEP on s’indica que el permís es podrà gaudir a temps parcial (on en aquesta nova normativa s’ha eliminat)

Nou permís parental per a la cura de fill o filla menor acollit per temps superior a un any (Art. 49 g) del TREBEP)

 • Flexibilitzar el temps per a sol·licitar el permís.
 • Permís parental no està dintre del programa informàtic i es realitzarà de manera manual.
 • La directiva europea que a partir del 2 agost de 2024, s’exigeix que siga retribuït. Segons l’administració, l’estat, en primer lloc, ha de reglamentar la normativa.

Torn obert.

 • Càtedres: sense data exacta, estan resolent els diferents recursos
 • Concurs de trasllats.Participant del concurs de mèrits: participaran com a personal provisionals.
 • Pagament de nòmines A2 al A1: cal fer tràmit z adreçada a la Direcció territorial competent.

RESOLUCIÓ de xxxx d’octubre de 2023, de la Direcció general de personal, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual s’estableix el procediment per a l’acreditació de la competència digital docent en el context dels centres educatius d’ensenyaments no universitaris i sostinguts amb fons públics dependents de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació.

Circular 1/2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es dicten instruccions sobre l’aplicació dels permisos recollits en el Reial Decret Llei 5/2023, de 28 de juny que modifiquen els articles 48 i 49 del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.