MESA SECTORIAL. 3 de novembre 2022. Processos d’Estabilització (Concurs de Mèrits i Oposicions).

Mesa Sectorial d’Educació, que se celebrarà el dia 3 de novembre de 2022:

1. Apartats “1. Normes generals“, “2. Requisits de les persones aspirants” i “Annex II Barem per a la valoració de mèrits” de l’Ordre de __ de novembre

de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu extraordinari d’estabilització per a l’ingrés mitjançant concurs de mèrits al cos de mestres i als cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny.

2. Distribució de places per especialitats de l’oferta Concurs Oposició del procés d’estabilització.

3. Previsió calendari de linici dels procediments.

4. Torn obert de paraula.ENLLAÇ NORMATIVA.PREVISIÓ CALENDARI DE LINICI DELS PROCEDIMENTS.

CALENDARI CONCURS MÈRITS ESTABILITZACIÓ.

 • Publicació convocatòria al DOGV: 18 de novembre.
 • Termini per a presentar les instàncies serà entre el 21 de novembre i el 21 de desembre de 2022.
 • Setmana pròxima segona Mesa Sectorial per donat finalitzat el tema.
 • Valoració dels mèrits fins el termini de presentació d’instàncies.
 • Finalització procés de concurs de mèrits: Segona quinzena de maig/primera juny.

CALENDARI CONCURS OPOSICIONS ESTABILITZACIÓ:

-Publicació convocatòria Meitat/finals de desembre. COSSOS: PROFESSORAT ENSENYAMENT SECUNDARI, EOI, CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES I PROFESSORAT ESPECIALISTA EN SECTORS SINGULARS D’FP.

-Inscripció concurs oposició:  Meitat/final febrer 2023.

-Inici proves:  26 de juny 2023. 

-Finalització procediment: 28 de juliol.

-Finalització processos concurs de mèrits (funcionaris de carrera directament) i concurs oposició (funcionaris en pràctiques: 1 setembre 2023.Des d’UGT Ensenyament, la superposició dels processos condueix a molts dubtes. Seria més raonable iniciar i acabar el procés de concurs de mèrits i després el de concurs oposició. Les persones evitarien estudiar “debades” en el cas d’obtenir plaça en el primer procés.

Diferenciar els processos en més temps. Segons càlculs estudiats, sí que es podria establir:  2023 concurs de mèrits i 2024 concurs oposicions.

Concurs de trasllats:  persones aprovades en el concurs de mèrits no aniran en 0 punts, en canvi, les persones aprovades en el concurs oposició,  sí. Caldria evitar aquesta situació. Estudiar via i adaptar-se a la circumstància.

 • 2024 oposicions del cos de mestres. Tenen previst convocar però sense data concreta.

QÜESTIONS DIVERSES PLANTEJADES PER UGT ENSENYAMENT A LA DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL DOCENT.

 • PLACES DE DIVERSITAT FUNCIONAL:

Necessari reservar places per a persones amb diversitat funcional. La llei de funció pública, article 64,  especifica que cal establir un percentatge per reserva de DF.

La DGPD estableix la normativa no els obliga a reserva de places en el concurs de mèrits, però al concurs oposició estarà la reserva.

No donem suport a aquesta premissa, manca de sensibilitat cap al col·lectiu, ja que tenen més limitacions per obtenir els mèrits.

En totes les ofertes d’ocupació pública, es reserva un contingent no inferior al 10% de les vacants, no s’entén com en aquesta convocatòria no existeix.

 • PROBLEMA EN ALGUNES PLACES.

Exemple piano, trombó o violí: s’han oferit un nombre major que places oferides en el concurs de trasllats. Caldria revisar-ho

 • ADJUDICACIÓ PROVISIONAL.

Després de l’adjudicació provisional, i si un aspirant aconsegueix una plaça en dues províncies del mateix cos, ha de renunciar a una.

 • PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Qualsevol persona pot presentar-se en cossos diferents, sempre que tinga les titulacions i requisits  requerits. Un funcionari de carrera del cos de mestres, podria presentar-se al cos de secundària, si presenta la titulació al·legada per la participació.

 • ORIENTACIÓ EDUCATIVA:

Dins del procés d’estabilització dels professionals de l’Orientació Educativa, en l’apartat de mèrits s’ha de contemplar els anys treballats en centres públics per als Gabinets Psicopedagògics Municipals.

Informem que hi ha sentències del Tribunal Suprem que  ja han dit que han de contemplar en les oposicions en una puntuació igual que els Orientadors dels centres públics.

Per a avaluar l’experiència en el concurs de mèrits, l’especialitat del personal dels GPM, és la d’Orientació Educativa, que pertany al cos de Secundària. A més les funcions les exerceixen en Centres Públics (LOMLOE).

 • REGISTRE TITULACIÓ VALENCIÀ:

Persones que no tinguen enregistrat la titulació, caldria que ho pugueren presentar en el moment de la inscripció. Ho estudiaran

 • PT I PAS A SECUNDÀRIA:

Podran aportar  la mateixa titulació exigida quan van ingressar al cos corresponent.

 • BAREMACIÓ.

Important la participació dels sindicats.

 • INCORPORACIÓ DELS PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE LES 19 ESPECIALITATS QUE PASSEN A SECUNDÀRIA.

Estudiaran la situació i es buscarà solució als  tècnics d’FP sense titulació universitària.

Tribunals previstos  concurs de mèrits: un per cos. Revisa, vàlida i crea criteris.


BAREMACIÓ

L’administració, en relació amb el  barem s’ha mostrat rotundament tancada i no contempla les premisses i obvietats que UGT Ensenyament ha plantejat. Cal dir que insistirem perquè ho reconsideren.

UGT Ensenyament ha insistit en els següents punts:

 • Experiència docent: que es puntue el màxim d’experiència docent treballada i no sols de la que es presente. L’administració contempla comptabilitzar el temps parcial com a total. Però no va a canviar el punt perquè considera que no són especialitats equivalents.

Exemple:  Professor d’anglès secundària i també EOI: es presenta a secundària i l’any treballat  en l’EOI puntua molt poc. Aporta el mateix requisit de titulació, però no es puntua igual. Caldria canviar aquesta norma: comptabilitzar els anys treballats en total i no d’una l’especialitat en concret.

 • Expedient acadèmic: la puntuació envers les notes ve determinada per normativa estatal i no es pot canviar. Sol·licitem que es puga modificar per adaptar-lo a la realitat.
 • Formació acadèmica: titulacions universitàries, en el cas que en el certificat de notes hi haja dues escales de numeracions, s’agafarà el de major puntuació.
 • Puntuació més d’una titulació: limitat a un únic títol és el doctor. Per tant, en altres subapartats, és pot presentar més d’una titulació (màsters, graus…)
 • Capacitació /diploma mestre: donar l’opció d’incloure la capacitació en valencià i diploma de mestre en valencià com a mèrits amb x hores.
 • Oposicions vàlides a partir del 2012: no té cap sentit i reclamen que no es contemple aquesta data. Hi ha oposicions no convocades després del 2012 en el País Valencià però sí en altres comunitats autònomes. Si persones d’altres CCAA, que sí hagen convocat oposicions posteriors, participen en aquesta convocatòria, estan per davant en quant a aquest apartat del barem ocasionant un greuge comparatiu i injust.
 • Valoració b2: seria necessària.
 • Algunes comunitats autònomes es computa juliol i agost i aquí no es reconeix. Preguem que s’estudie la via per compensar l’extra de mesos, i per tant de puntuació.
 • Mèrits per a orientació educativa, no es contempla el treball realitzat en el gabinet psicopedagògics municipals encara que treballen en centres públics. Important el reconeixement.
 • Innovacions, publicacions…Estan en formació acadèmica en general i no tenen puntuació concreta. Caldria un apartat per aquests mèrits.

En definitiva, segons s’ha observat el marge de negociació és molt limitat. Conselleria no contempla les reivindicacions d’UGT Ensenyament en nom de les nostres afiliades  i afiliats. Creiem necessari una modificació del barem per ser més justos en el procés.


 DISTRIBUCIÓ DE PLACES

 • ASPECTES GENERALS I NOMBRE DE PLACES

Reiterem la insuficiència en el nombre de places oferides.

Reivindiquem que es revise i amplie l’oferta.


 

TORN OBERT:

 • Calendari de negociacions: No es compleix.
 • Negociació de les Plantilles: Necessari tractar-ho aquest mes.
 • Pas de l’A2 a l’A1. Quan acaben de negociar els dos processos d’estabilització (c. Mèrits i c. Oposició) s’iniciarà la negociació de la convocatòria.
 • Nòmines: Incidències del cobrament de les nòmines. Es revisarà.
 • Tema de llicències: Hi ha hagut intent d’intrusió i s’ha bloquejat el sistema uns dies. Torna a funcionar.
 • Calendari càtedres. Dues/ tres setmanes ens informaran de la situació. De moment, s’inicia la baremació.
 • Impagament nòmina setembre i octubre: Enviar correu a DT nòmines.
 • Impagament complements i triennis i sexennis. L’ordre donada i estan efectuant els pagaments.
 • EOI Virtual i PIALP: Hem traslladat els diferents dubtes específics a la direcció general competent. Ens informaran.
 • Desdobles de Formació Professional. Falta cobrir alguns desdobles. En octubre es van revisar les situacions i a finals del mes d’octubre i principi de novembre s’anirà completant les plantilles.
 • Acreditació titulacions, cos de mestres – oposició 2021: No han aprovat part A+B. S’està revisant les diferents titulacions per poder publicar el llistat.
 • Obertura de les borses. Es convocarà comissió de seguiment per tal d’establir els criteris.
 • Cita prèvia Direcció Territorial: Donar solució immediata.
 • Decret de permisos i llicències: acotats la duració de forma estatal.

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.