MESA SECTORIAL 26-04-22. Creació de Centres Integrats de Formació Professional i Comissions Servei Espefíques.

MESA SECTORIAL D’EDUCACIÓ,  DIA 27 DABRIL DE 2022.

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 10 de juny i el 16 de desembre de 2021.

2. Projecte de Decret ___/2022, de __ de ___ de 2002, del Consell, per la qual es crea el Centre Integrat Públic de Formació Professional Gent de Mar, a Dénia.

3. Projecte de DECRET __ de __ de __, del Consell, pel qual s’estableix l’adscripció orgànica de l’Institut de Formació Professional Superior Maritimopesquer del Mediterrani amb seu a la ciutat d’Alacant a la conselleria competent en matèria d’Educació, es transforma en el Centre Integrat Públic de Formació Professional Politècnic Maritimopesquer del Mediterrani d’Alacant i es disposa el seu funcionament.

4. Projecte d’ordre __/__ de ___ de __, conjunta, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es crea un centre integrat de Formació Professional a Castelló, per transformació del Centre LABORA Formació Castelló – Centre de Referència Nacional de Formació Professional en Fabricació Ceràmica.

5. Projecte d’ORDRE _/_, de _ de _, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es crea el Centre Integrat Públic de Formació Professional Eduardo Merello, per transformació de l’Institut d’Educació Secundària Eduardo Merello, en la localitat de Sagunt.

6. Projecte d’ORDRE _/_, de _ de _, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es crea el Centre Integrat Públic de Formació Professional Jordi Joan, per transformació de l’Institut d’Educació Secundària Jordi Joan, en la localitat de Sagunt.

7. Projecte d’ORDRE _/_, de _ de _, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es crea el Centre Integrat Públic de Formació Professional la Torreta, per transformació de l’Institut d’Educació Secundària la Torreta, a Elx.

Per a Ugt Ensenyament PV, la Formació Professional és essencial per al nostre país. Però fa falta una millora en la igualtat d’oportunitats i una major potenciació en aquest sector. Seguint aquesta línia argumentativa, en aquesta part de la Mesa, UGT Ensenyament valora positivament aquests projectes de decret de creació de centres integrats.

En la normativa s’especifica que les places disponibles seran en centres: UEO, EOI Virtual Valenciana, Unitats Pedagògiques Hospitalàries (UPH), centres de Formació de Persones Adultes en establiments penitenciaris, Centre Específic d’Educació a Distància (CEED), seccions d’Educació Secundària en establiments penitenciaris o centres de reeducació, centres de recepció e menors i centres singulars que desenvolupen accions comunitàries. Seria apropiat la incorporació d’altres tipus de centres que requerisquen una atenció específica, com a centres d’educació especial i cursos d’especialització de Formació Professional.

De manera general, en aquests punts de formació dels centres integrats, UGT Ensenyament, sol·licita una gestió i coordinació adequada, que no afecte de manera negativa al professorat i a l’alumnat.

A més, important saber de quina dotació econòmica es disposa i donant resposta a les necessitats reals dels Centres Integrats de Formació Professional.

En aquests punts, necessitarem saber el tipus i la quantitat de les places disponibles, a més, de garantir el personal d’administració i serveis disponibles i que van assegurar la cobertura de places.

En definitiva, cal garantir una planificació i coordinació adequada, augment de personal no docent i docent segons les necessitats, i una dotació econòmica generosa per a fer front a les despeses en aquests centres.

Per un altra banda i relacionat en el tema, UGT Ensenyament prega la reactivació dels consells territorials perquè l’oferta integrada funcione de manera íntegra.

8. RESOLUCIÓ de XX de XX de 2022, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment per a la selecció i nomenament de personal funcionari docent per a cobrir llocs específics en centres públics de la Comunitat Valenciana mitjançant comissió de serveis.

És una normativa que esperàvem, per tant, valorem positivament aquesta Resolució, però considerem que primer s’hagueren hagut d’oferir en el concurs de trasllats.

Recordem que les últimes anaren en el 2016. Són llocs de treball amb una tasca particular, especialitat més concreta, una formació més definida i és l’única manera de poder respondre a aquests llocs tan peculiars.

UGT Ensenyament prega una major regularitat en l’oferta dels llocs en comissió de serveis en llocs específics.

Cal especificar els anys d’ocupació de lloc, que fins ara eren de 4 cursos, però cal revisar la normativa perquè pot donar peu a confusió.

La Direcció general d’inclusió educativa va convocar un grup de treball, però es va dispersar en el temps i ja no s’han tornat a reunir. És necessària la seua reactivació perquè és fructífer i profitós estudiar les diferents mesures garantint un consens.

En relació amb el sistema de participació, establir uns criteris molt definits i clars, que no donen peu en segones interpretacions i per tant confusions.

Garantir un procediment transparent, amb especialistes amb formació i interés mitjançant una mena de treball i no per “proximitat “a l’equip directiu. Quan a les entrevistes per al personal docent, no som partidaris perquè dona peu a la subjectivitat en el procés i per tant restaria transparència.

També sol·licitem formar part de les en les comissions tècniques de baremació.

Aules CiL: places d’aules CiL que no han eixit al concurs s’afigen en comissió de servei en llocs específics. La DGPD explica que hi ha hagut dues fases, d’experimentació i posteriorment estabilització per la formació dels docents específica en aquestes aules.

9. Torn obert de paraula.

La Directora Personal de personal Docent informa que les COMISSIONS DE SERVEIS es publicaran el divendres en el DOGV.

En el torn obert, UGT ha plantejat les qüestions següents:

 • Abonament del complement triennis i sexenni del professorat en pràctiques. La Conselleria ha informat que caldrà esperar que es publique la modificació de la Llei de Funció Pública i, posteriorment, abonar els triennis i sexennis als funcionaris i funcionàries en pràctiques. UGT Ensenyament no pensa que es farà efectiu i continuarem pressionant.
 • Habilitacions: obertura del procés d’habilitacions que tan demandat aquesta.
 • Normativa PROA+: aplicació aquest curs, llevat que hi haja algun problema de gestió. Estem en el tercer trimestre de curs i desconfiem plenament de la posada en funcionament.
 • Càtedres 2018. L’expedient està tancat i enviat al Ministeri. El nomenament serà efectiu aMB data de l’1 de setembre. Per tant, procés tancat per part de Conselleria.
 • Filtració d’una sèrie de currículums de secundària. S’han filtrat determinats currículums de secundària de les especialitats de música, llatí i grec, informàtica, etc. Demanem que es tinguen en compte les demandes de les diferents especialitats i professionals. Conselleria respon que no tenen constància i que no hi ha res definitiu.
 • Oposicions: aquesta setmana es publicaran les notes de la prova d’idiomes.

 MESA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 26 ABRIL 2022.

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las reuniones celebradas el 10 de junio y el 16 de diciembre de 2021.

2. Proyecto de Decreto ___/2022, de __ de ___, del Consell, por la que se crea el Centro Integrado Público de Formación Profesional Gent de Mar, en Dénia.

3. Proyecto de DECRETO _ de __ de _, del Consell, por el que se establece la adscripción orgánica del Instituto de Formación Profesional Superior Marítimo Pesquero del Mediterráneo con sede en la ciudad de Alicante a la Conselleria competente en materia de Educación, se transforma en el Centro Integrado Público de Formación Profesional Politécnico Marítimo Pesquero del Mediterráneo de Alicante y se dispone su funcionamiento.

4. Proyecto de ORDEN __/__ de ___ de __, conjunta, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y de la Conselleria de Educación, Cultura y deporte, por la que se crea un centro integrado de Formación Profesional en Castellón, por transformación del Centro LABORA Formación Castellón- Centro de Referencia Nacional de Formación Profesional en Fabricación Cerámica.

5. Proyecto de ORDEN _/_, de _ de _, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se crea el Centro Integrado Público de Formación Profesional Eduardo Merello, por transformación del Instituto de Educación Secundaria Eduardo Merello, en la localidad de Sagunto.

6. Proyecto de ORDEN _/_, de _ de _, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se crea el Centro Integrado Público de Formación Profesional Jorge Juan, por transformación del Instituto de Educación Secundaria Jorge Juan, en la localidad de Sagunto.

7. Proyecto de ORDEN _/_, de _ de _, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se crea el Centro Integrado Público de Formación Profesional La Torreta, por transformación del Instituto de Educación Secundaria La Torreta, en Elche.

Para Ugt Enseñanza PV, la Formación Profesional es esencial para nuestro país. Pero hace falta una mejora en la igualdad de oportunidades y una mayor potenciación en este sector. Siguiendo esta línea argumentativa, en esta parte de la Mesa, UGT Enseñanza valora positivamente estos proyectos de decreto de creación de centros integrados.

En la normativa se especifica que las plazas disponibles serán en centros: UEO, EOI Virtual Valenciana, Unidades Pedagógicas Hospitalarias (UPH), centros de Formación de Personas Adultas en establecimientos penitenciarios, Centro Específico de Educación a Distancia (CEED), secciones de Educación Secundaria en establecimientos penitenciarios o centros de reeducación, centros de recepción e menores y centros singulares que desarrollan acciones comunitarias.  Sería apropiado la incorporación de otros tipos de centros que requieran una atención específica, como centros de educación especial y cursos de especialización de Formación Profesional.

De manera general, en estos puntos de formación de los centros integrados, UGT Enseñanza, solicita una gestión y coordinación adecuada, que no afecte de manera negativa al profesorado y al alumnado.

Además, importante saber de qué dotación económica se dispone  y dando respuesta a las necesidades reales de los Centros Integrados de Formación Profesional.

En estos puntos, necesitaremos saber el tipo y la cantidad de las plazas disponibles, además, de garantizar el personal de administración y servicios disponibles y que aseguraron la cobertura de plazas.

En definitiva, hay que garantizar una planificación y coordinación adecuada, aumento de personal no docente y docente según las necesidades, y una dotación económica generosa para hacer frente a los gastos en estos centros.

Po otro lado y relacionado en el tema, UGT Enseñanza ruega la reactivación de los consejos territoriales porque la oferta integrada funciono de forma íntegra.

8. RESOLUCIÓN de XX de XX de 2022, de la Dirección General de Personal Docente de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la cual se convoca un procedimiento para la selección y nombramiento de personal funcionario docente para cubrir lugares específicos en centros públicos de la Comunidad Valenciana mediante comisión de servicios.

Es una normativa que esperábamos, por lo tanto, valoremos positivamente esta Resolución pero consideramos que primero se hubiesen tenido que ofertar en el concurso de traslados.

Recordamos que las últimas fueran en el 2016. Son puestos de trabajo con una tarea particular, especialidad más concreta, una formación más definida y es la única manera de poder responder a estos lugares tan peculiares.

UGT Enseñanza ruega una mayor regularidad en la oferta de los lugares en comisión de servicios en lugares específicos.

Hay que especificar los años de ocupación de lugar, que hasta ahora eran de 4 cursos, pero hay que revisar la normativa porque puede dar pie a confusión.

La Dirección general de inclusión educativa convocó un grupo de trabajo, pero se dispersó en el tiempo y ya no se han vuelto a reunir. Es necesaria su reactivación porque es fructífero y provechoso  estudiar las diferentes medidas garantizando un consenso.

En relación con el sistema de participación,  establecer unos criterios muy definidos y claros, que no dan pie en segundas interpretaciones y por tanto confusiones.

Garantizar un procedimiento transparente, con especialistas con formación e interés mediante un tipo de trabajo y no por “proximidad “al equipo directivo. Cuando a las entrevistas para el personal docente, no somos partidarios porque da pie a la subjetividad en el proceso y por tanto restaría transparencia.

También solicitamos formar parte de las en las comisiones técnicas de baremación.

Aulas CyL: plazas de aulas CyL que no han salido al concurso se añaden en comisión de servicio en lugares específicos. La DGPD explica que ha habido dos fases, de experimentación y posteriormente estabilización por la formación de los docentes específica en estas aulas.

9. Turno abierto de palabra.

La Directora Personal de personal Docente informa que las COMISIONES DE SERVICIOS se publicarán el viernes en el DOGV.

En el turno abierto, UGT ha planteado las cuestiones siguientes:

 • Abono del complemento trienios y sexenio del profesorado en prácticas. La Conselleria ha informado que habrá que esperar que se publique la modificación de la Ley de Función Pública y, posteriormente, abonar los trienios y sexenios a los funcionarios y funcionarias en prácticas. UGT Enseñanza no piensa que se hará efectivo y continuaremos presionando.
 • Habilitaciones: apertura del proceso de habilitaciones que tan demandado esta.
 • Normativa PROA+: aplicación este curso, a no ser que haya algún problema de gestión. Estamos en el tercer trimestre de curso y desconfiamos plenamente de la puesta en funcionamiento.
 • Cátedras 2018. El expediente está cerrado y enviado al Ministerio. El nombramiento será efectivo a fecha del 1 de septiembre. Por tanto, proceso cerrado por parte de Conselleria.
 • Filtración de una serie de currículums de secundaria. Se han filtrado determinados currículums de secundaria de las especialidades de música, latín y griego, informática, etc. Pedimos que se tengan en cuenta las demandas de las diferentes especialidades y profesionales. Conselleria responde que no tienen constancia y que no hay nada definitivo.
 • Oposiciones: esta semana se publicarán las notas de la prueba de idiomas.