MESA SECTORIAL 22-06-2023. Normativa reguladora Atenció domiciliària i hostpitalària, aules UECO i instruccions CEE.

RESOLUCIÓ de _ de __ de 2023, de la directora general d’Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions per a l’organització de l’atenció educativa hospitalària.

En relació amb l’articulat observem que faltaria l’índex inicial, facilitant la recerca de la informació.
• S’incorpora infantil i especialistes en infantil, a més a l’alumnat d’EE fins als 21 anys, cal valorar i incloure la Formació Professional Bàsica.
• Necessari donar una resposta més ràpida a la demanda d’aquest recurs.
• Reducció càrrega burocràtica. Personal administratiu.
• Persona coordinadora de salut laboral i medi ambient.
• Reduir el termini d’atenció a l’alumne, que fixa dos mesos de convalescència.
• Persona coordinadora de l’Agrupació Pedagògica Hospitalària: Cal eliminar l’obligatorietat de posseir el B2 d’anglés, com a mínim. Ho revisaran i canviaran la redacció.

RESOLUCIÓ de __ de ___de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament de les unitats específiques ubicades en centres docents ordinaris sostinguts amb fons públics per al curs 2023-2024.

• Resolució continuista respecte a l’anterior.
• Reclamem una dotació econòmica en el funcionament per als centres.
• Més recursos personals i materials.
• Més hores de coordinacions i menys càrrega d’hores lectives. Hi ha centres que no es realitza la inclusió.
• PERFILS ESPECIALITZATS. Que no s’assigne a aquestes UECO personal nouvingut als centres i sense experiència, trencar la dinàmica de ser ocupada per l’últim que ha arribat al centre.
• Facilitar la participació de l’alumnat en aules UECO en les aules ordinàries de referència.
• Més programes específics d’activitats destinats per a aquestes unitats.
• Major formació específica i especialitzada per al personal d’aquestes unitats per a garantir un treball d’èxit.
• Sol·licitem criteris clars d’aquesta assignació de tutories en aquestes UECO.
• Eliminar el percentatge de 60% de l’horari lectiu per poder reduir la ràtio de l’aula ordinària.
• Comissió de seguiment de les aules: sol·licitar un informe per poder millorar.
• Eliminar el percentatge de ràtios i adaptar-se.
• Publicar-se les noves aules UECO i els criteris per crear-les.

RESOLUCIÓ de _ de __ de 2023, de la directora general d’Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions per a l’organització dels centres específics d’Educació Especial.

• Novetat: la incorporació d’un nou programa d’autonomia personal en la vida diària per intentar permanèixer un curs més al centre.
• Programa d’autonomia persona en la vida diària i programes formatiu de qualificació bàsica: reduir el mínim i màxim d’alumnat.
• En relació amb el procediment per a l’escolarització en un centre d’educació especial, cal disminuir el temps per a donar resposta a l’alumnat.
• Caldria establir uns protocols amb menys burocràcia.
• També notem a faltar altres punts com les tasques de les figures de coordinació.
• Jornada escolar: facilitar l’elecció del tipus de jornada escolar.
• Programa d’autonomia: s’iniciarà el curs vinent.
• Concurs de trasllats: catalogació dels llocs.
• Professorat d’orientació educativa: complement específic.
• En relació amb els Centres d’educació especial com a centres de recursos, els centres d’educació especial assumeix la tasca de ser centres de recursos guiant, assessorant els centres ordinaris, però, sol·licitem una formació específica, dintre de l’horari escolar i hores de coordinació amb reconeixement formatiu i retributiu.
• Despeses de funcionament, la normativa està molt obsoleta (en pessetes), demanem l’actualització. A més, seria més productiu que l’elaboració de recursos materials els assumirà l’administració i que aquests foren d’ús públic per part dels centres que ho sol·liciten. L’administració ho estudiarà, però no està convençuda.

En conclusió, el més important en aquestes instruccions i les altres és sense dubte que siguen clares d’interpretar, no donant peu a diversitat d’interpretacions, a més, reduir la burocràcia, establir una disminució de la ràtio i dotació econòmica adequada perquè la inclusió i la resposta siga la més adequada.

Torn obert de paraula.

Es trasllada a l’administració competent les peticions següents:
• Calendari de negociació.
• Calendari d’adjudicacions.
• Concurs de mèrits: situació ( dates per presentar documentació, reivindiquen la no pèrdua de places)
• Càtedres: situació i exigència de fer el nomenament a 1 de setembre de 2023.
• Oposicions: tornem a reivindicar l’ús de paper autocopiable en les proves escrites.
• Treball en juliol: sol·licitar unes instruccions per evitar greuges comparatius entre centres.


NORMATIVA.

RESOLUCIÓ de _ de __ de 2023, de la directora general d’Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions per a l’organització de l’atenció educativa hospitalària.


RESOLUCIÓ de __ de ___de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament de les unitats específiques ubicades en centres docents ordinaris sostinguts amb fons públics per al curs 2023-2024.


RESOLUCIÓ de __ de ___ de 2023, de la directora general d’Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions per a l’organització dels centres específics d’Educació Especial.