MESA SECTORIAL 20-06-24. Adjudicacions suprimit i desplaçat, en pràctiques i interí. Oferta ocupació pública 2024. Constitució borses extraordinàries.

De manera general, UGT ensenyament ha remarcat el fet que les adjudicacions de juliol transcorreguem en la màxima normalitat i dins el termini i en la forma escaient.
També veiem necessària l’actualització de l’acord d’interins marcat al calendari.
Seguint aquesta línia, demanem el calendari de les diferents adjudicacions de juliol. La Conselleria informa que el dia 31 de juliol finalitzaran tots els processos.
En relació amb els llistats de participants de les borses, sol·licitem que es publique tota la informació necessària per evitar reclamacions.
Una altra proposta d’UGT és la pròrroga d’un any en centres de difícil provisió per a tots els grups de participació.

2.- RESOLUCIÓ de XXX de juny de 2024, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoca el procediment d’adjudicació de destinació provisional o definitiva per al curs 2024/2025 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents no universitaris que imparteixen docència, que tinga la condició de personal suprimit o desplaçat.
En relació amb aquesta resolució, és imprescindible enviar un calendari fixe per tal d’informar correctament. A més, enviar una circular de la manera que avisaran a les persones afectades.
En aquest punt, l’administració, ha indicat algunes dates (de forma orientativa): del 9 al 12 de juliol es publicarà el llistat de suprimits i desplaçats. Els afectats han de mantenir contacte amb els centres educatius i a més, revisar el correu corporatiu, ja que la informació vindrà per aquestes vies. El dia 14 o 15, eixiran les destinacions, a manera de referència i seguidament, a mitjan juliol també, es publicaran les adjudicacions.
UGT demana que s’envien instruccions clares de la forma de comunicació de la situació de plaça suprimida o desplaçada i del tràmit a seguir.
També necessitem saber el nombre de persones que estan en aquesta situació.

3.- RESOLUCIÓ de xx de juny de 2024, de la directora general de Personal Docent, de la Conselleria d’Educació, Universitat i Ocupació, per la qual es convoca el procediment d’adjudicació de destins amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents no universitaris que imparteixen docència, per al curs 2024/2025.
Amb relació amb aquest punt, destinacions amb caràcter provisional i interí, i en pràctiques, UGT Ensenyament hi ha sol·licitat que s’informe de totes les vacants disponibles amb la màxima antelació, i que a més, hi haja una descripció completa de les característiques d’aquestes places.
Un altre punt relacionat és en el cas que en un centre on hi haja més d’una vacant disponible, quin procediment s’ha de seguir per tal de triar una vacant o l’altra. També que es publique un llista dels centres amb difícil provisió i d’un calendari orientatiu d’aquests procediments.
Falta fer menció dels sectors singulars i actualitzar la diferent tipologia de centres.

4.- DECRET /2024, de de _, del Consell, d’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de 2024 per a personal docent no universitari dependent de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació de la Generalitat Valenciana.
UGT considera totalment insuficient l’oferta d’ocupació pública docent de 2024
El sindicat demana una oferta de 4000 places per a secundària i altres cossos, més del doble de les presentades per Educació (1607 places).
Esta oferta ens situa a la cua de les comunitats autònomes en ofertes d’ocupació docent i lluny del 8% d’interinitat previst per la legislació vigent.

5.- ESBORRANY de RESOLUCIÓ de XX de XXXX de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca la constitució de borses de treball extraordinàries per a atendre substitucions i vacants en centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per a la seua incorporació a partir de l’inici del curs 2024/2025.
UGT Ensenyament reclama l’obertura de borses de forma permanent.
Aquesta resolució ens ha sorprès. No sabem quin criteri s’ha emprat per obrir aquest tipus de
borses i d’altres que tenen mancança de personal no estan presents.
Quant a aquesta resolució i l’obertura de les borses, faltaria afegir la prova pràctica en aquests tipus d’especialitats objecte de la resolució.
En relació amb els requisits de les titulacions, de manera general, caldria revisar de nou els requisits específics i generals de les diferents titulacions. Hi ha noves titulacions que no apareixen, també hi ha titulacions relacionades però no apareixen.

6.- Torn obert de paraula.
UGT Ensenyament demanem informació sobre:

  • Actualitzar el llistat dels centres que han modificat la jornada escolar.
  • Requisits generals i específics per a participar en DC i interinitat: actualitzar la normativa.
  • Enviament de l’arranjament escolar definitiu
  • Situació de les persones que han obtingut plaça per concurs de trasllats i en l’arranjament provisional es veuen que no tenen la seua plaça: estan posant-se en contacte amb elles per donar solució a la problemàtica.
  • Es demana de manera urgent la Comissió de seguiment de l’acord d’interins i la Mesa tècnica de plantilles
  • Concurs de mèrits: data de finalització del procediment i publicació en el BOE (abans del 31 de desembre) hi ha molts recursos i tres tècnics. Hi ha errades. Per a UGT NO és justificació, i s’exigeix la publicació immediata.
  • Tribunals: enviament d’instruccions clares.
  • Pagaments endarrerits: actualitzar-se
  • Mantindré un històric d’adjudicacions al llarg dels cursos.
  • Instruccions de les plantilles: aquesta setmana enviaran la documentació.

DOCUMENTACIÓ.