MESA SECTORIAL 19/01/2023. Integració cos PTFP (A2) en cos PES (A1). UGT reclama equiparació salarial i cap acomiadament.

Mesa sectorial d’Educació dia 19 de gener de 2023.

Proposta dOrdre de la Conselleria dEducació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment dintegració del professorat del cos a extingir de Professors Tècnics de Formació Professional al cos de Professors dEnsenyament Secundari.

Estem en un procés d’integració en el qual persones del mateix cos i mateixes titulacions estan diferenciant-se salarialment parlant per la seua situació laboral (interinitat i funcionariat): UGT Ensenyament defensem per igual la seua integració en el mateix període establert a efectes normatius del RD 800/2022, de 4 d’octubre.

Sol·licitem formalment:

  • Obertura de la negociació d’un complement d’equiparació salarial per a compensar al professorat d’FP que no s’integra en el cos superior de PES, en compliment d’una vella reivindicació o principi ugetista que diu que “a igual treball, igual salari”.
  • Obertura de la negociació per al professorat que ha treballat en el sistema en titulacions superiors de Formació Professional que no s’estan reconegudes pel Ministeri d’Educació i que puguen continuar treballant de manera indefinida. 
  • Instem a l’Administració modificar i ampliar el termini de 2026 del procediment d’integració, ja que hi ha professorat Tècnic d’FP que està o va a formar-se en la universitat per adquirir la titulació requerida per integrar-se en el cos de Secundària.
  • Deixem de banda al professorat tècnic de sectors singulars que fins ara no poden accedir per falta de titulació universitària. Aquest complement retributiu per equiparar el salari devia ser també objecte de negociació.
  • Agilitzar el procés el màxim possible.
  • Sol·licitem la quantitat de persones afectades. 
  • Formulari per la realització del procediment: ens reuniran per poder ensenyar-lo.

Des d’UGT celebrem l’inici del procés d’integració del professorat amb titulació universitària del cos a extingir de Professorat Tècnic de Formació Professional (PTFP) i esperem que es desenvolupe amb agilitat i aquest col·lectiu ràpid tinga reconeguda la seua pertinença al cos de Professorat d’Ensenyament Secundari (PES), amb tots els efectes econòmics i administratius que aquesta declaració i reconeixement suposa. Com sempre hem fet, des del sindicat li prestarem a tota la nostra afiliació, el suport i assessorament que precise en aquest procés d’integració.

Dit l’anterior, des d’UGT Ensenyament PV, ja ho hem denunciat moltes vegades, aquest no és un model d’integració i reconeixement que iguale les condicions econòmiques i laborals i garantisca el treball a tot el professorat d’FP.

La integració per titulació és un model d’equiparació de condicions econòmiques i laborals del professorat clarament insuficient perquè només beneficia i integra, a un col·lectiu, el col·lectiu de professorat amb titulació universitària, que representa al 60% del total del professorat, deixant fora d’aquesta equiparació al 40% restant (1.650 professors i professores a la Comunitat Valenciana), que té titulació superior d’FP.


 

PTFPpv2021

Datos: Curso 2020/2021 | Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional.


 

Aquest professorat amb titulació superior d’FP que no li permet la norma la seua integració en el cos de PES encara que la seua especialitat passe a ser d’aquest cos, continuarà en la seua situació actual, enquadrat en el grup professional A2, a extingir, sense dret a la promoció professional que la norma estable per als seus companys i companyes amb titulació universitària, que passaran al grup professional A1 i el professorat que siga interí no podrà continuar en la borsa de treball, no podrà continuar treballant en la seua especialitat i se li acomiadarà, al no reunir els nous requisits de titulació i passar l’especialitat en la qual treballava al cos de PES.

Altres serrells, efectes, danys col·laterals o conseqüències no desitjades que provoca aquest procés d’integració articulat amb l’extinció del cos de Professorat Tècnic d’FP ha sigut la creació d’un nou cos docent denominat cos de Professorat Especialista en Sectors Singulars (PESSFP), que manté segregat i sense possibilitats d’integració en el grup professional A1 al professorat enquadrat en aquest , ja que continuaran sent classificats com A2, amb independència de la titulació que tinguen. O la situació del professorat interí, que constitueix el 50% de la plantilla, que queda totalment exclòs d’aquest procés d’integració (no se’l reconeixerà amb efectes retroactius com a la resta del funcionariat de carrera) i amb l’agreujant, ja ho hem dit, que en el cas de no tindre titulació universitària, també serà exclòs de les borses de treball i de poder continuar treballant en la seua especialitat.

Una vegada més hem de recordar que les titulacions superiors d’FP, han sigut perfectament vàlides fins ara i declarades equivalent amb caràcter general per a l’exercici de la docència en totes les especialitats del cos de PTFP que s’integraran tant el cos de PES com en el nou cos docent de PESSFP).

Per tot això des d’UGT hem demanat formalment l’obertura d’un procés de negociació amb dos objectius clau: Aconseguir l’equiparació retributiva i de condicions de protecció social, de tot el professorat de l’extint cos de PTFP i, aconseguir que el professorat interí no quede exclòs de les borses de treball i puga continuar treballant en l’especialitat en la qual ho feia fins ara.

Nomines2022webFPDOCUMENTACIÓ: