UGT INFORMA. Oposicions 2022-2023. Ampliació termini fase de pràctiques.

RESOLUCIÓ de la Directora General de Personal Docent per la qual s’amplien els terminis establits en la Resolució de 5 d’octubre de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques del personal seleccionat i nomenat funcionari en pràctiques derivada del procediment selectiu d’ingrés en els cossos docents no universitaris convocat per l’Ordre 72/2022, de 26 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Vistos els terminis previstos en l’Annex V de la Resolució de 5 d’octubre de 2023, publicada en el DOGV número 9702, d’11 d’octubre de 2023, i tenint en compte les incidències tècniques per a poder aportar la documentació requerida, RESOLC:
Ampliar el termini d’Avaluació de la persona funcionària en pràctiques per part de la persona tutora i la direcció del centre, fins al 19 d’abril.
Ampliar el termini d’Avaluació de la persona funcionària en pràctiques per part de la Inspecció d’Educació fins al 8 de maig.

Més informació en l’apartat “Regulació de la fase de pràctiques” del cos convocat:

2022 – PROCEDIMENT EXTRAORDINARI D’ESTABILITZACIÓ (CONCURS OPOSICIÓ)

RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es nomena personal funcionari en pràctiques les persones aspirants seleccionades en el marc del procediment selectiu als cossos docents convocat per Ordre 72/2022, de 26 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. [2023/9490]

Per Ordre 72/2022, de 26 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, es va convocar procediment selectiu d’ingrés dels cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors especialistes en Sectors Singulars de Formació Professional, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques, professors de Música i Arts Escèniques i professors d’Arts Plàstiques i Disseny (DOGV 9500) i, una vegada fetes públiques les llistes de les persones aspirants que han superat el concurs oposició, de conformitat amb la base 11 de la citada convocatòria, resolc:

Primer
Nomenar personal funcionari en pràctiques dels cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors especialistes en Sectors Singulars de Formació Professional, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques, professors de Música i Arts Escèniques i professors d’Arts Plàstiques i Disseny, durant el curs escolar 2023-2024, les persones aspirants que figuren en l’annex I a la present resolució.
Aquest nomenament produirà efectes econòmics i administratius des de l’1 de setembre de 2023 o, si és el cas, des de la data de presa de possessió corresponent, i és des d’aquesta data el règim jurídic aplicable el que s’estableix en la legislació vigent per als funcionaris en pràctiques, que es mantindrà fins a la finalització del període de pràctiques.
Aquelles persones seleccionades que no s’hagueren incorporat a les destinacions adjudicades s’entendrà que han renunciat al procediment selectiu, excepte les persones aspirants a les quals s’haja concedit un ajornament per a la incorporació a la realització de les pràctiques.

Segon
Els nomenaments efectuats en virtut d’aquesta resolució queden condicionats al compliment dels requisits que s’estableixen en la base 2 de l’Ordre 72/2022, de 26 de desembre. A aquest efecte, una vegada comprovada la documentació justificativa dels requisits de participació de les persones aspirants seleccionades, conforme amb el que es disposa en la base 10 de l’ordre indicada, quedaran anul·lades les actuacions dels qui no hagen acreditat reunir algun dels requisits exigits, i quedarà per tant sense efectes aquest nomenament.

Tercer
De conformitat amb el que disposa l’article 24 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana (DOGV 7964), durant el període de pràctiques, les persones aspirants tindran la consideració de personal funcionari en pràctiques, i percebran les retribucions que establisca la normativa vigent.

Quart
De conformitat amb la base 12.4 de l’ordre de la convocatòria, és procedent estimar la sol·licitud presentada i declarar en situació d’ajornament, per a la realització de la fase de pràctiques en el pròxim curs 2024-2025, les persones aspirants relacionades en l’annex II de la present resolució.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació, de conformitat amb el que es preveu en els articles 114, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjuí de qualsevol altre que s’estime convenient.

València, 12 de setembre de 2023.– La directora general de Personal Docent: Sonia Amelia Sancho de Vicente.

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.