GUIA: Comissió de serveis 2021-2022 // Comisión de servicios 2021-2022


GUIA COMISSIÓ DE SERVEIS
 PDF

ENLLAÇ CONSELLERIA

Participants:

a) Personal funcionari de carrera dependent de la Generalitat Valenciana que es trobe en situació de servei actiu, en serveis especials, o d’excedència per atenció de familiars, i que ocupe o tinga reservat un lloc de treball amb caràcter definitiu, o el tinga adjudicat amb efectes d’1 de setembre de2021.

b) Personal funcionari en pràctiques dependent de la Generalitat Valenciana que en data 1 de setembre de 2021 siga personal funcionari de carrera i tinga destinació definitiva.

c) Personal funcionari de carrera dependent d’altres administracions educatives, en situació de servei actiu o en situació d’excedència per atenció de familiars, que ocupe o tinga reservat un lloc de treball amb caràcter definitiu o el tinga adjudicat amb data d’efectes d’1 de setembre de 2021.

Motius de la sol·licitud i la seua acreditació.

MOTIUS ACREDITACIÓ
1. Per raons de violència sobre la dona Sentència, l’ordre de protecció o mesura cautelar, informe del Ministeri Fiscal, informe dels serveis socials.
2.Per informe d’aptitud medico laboral

per al lloc de treball, expedit pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals

Informe del Servei de Prevenció de Riscos laborals data posterior a l’1 de gener de 2019.

Si no disposa d’informe, adjuntar còpia de la sol·licitud telemàtica de l’informe.

3. Per malaltia greu del funcionari o funcionària Annex II d’aquesta resolució.

Informe mèdic segons Annex III de la resolució

4. Per raons de l’exercici d’un càrrec electe en les corporacions locals Certificat expedit per la secretaria de la corresponent corporació local on es faça constar aquesta circumstància.
5. Per malaltia greu del cònjuge o familiars en primer grau, en cas de malaltia greu o discapacitat que requerisca l’ajuda de terceres persones del cònjuge o familiars convivents en primer grau de consanguinitat o afinitat a) Informes mèdics actualitzats expedits amb posterioritat a l’1 de gener de 2021 que acrediten la malaltia al·legada.

b) Fotocòpia del llibre de família o documentació oportuna que acredite el grau de parentiu.

c) Certificat de grau de discapacitat de la persona malalta, si el té en els supòsits de malaltia de familiars diferents del cònjuge o fills i filles,

1) Declaració responsable. Annex IV.

2) Informe dels serveis socials municipals o dels serveis mèdics on s’especifique que la persona sol·licitant de la Comissió de serveis es fa càrrec de l’atenció del familiar

6. Per ser família educadora de la Comunitat Valenciana i tindre en acolliment algun o alguna menor tutelada de la Generalitat menor o igual de 14 anys Certificat emès pel servei territorial de la Generalitat Valenciana competent en matèria de protecció de menors.
7. Per conciliació de la vida laboral i familiar per a l’atenció de fills o filles menors o iguals de 14 anys. Fotocòpia del llibre de família

Certificat d’empadronament..

Per a nascuts amb posterioritat a l’1 de gener de 2007.

8. Per interès particular. No podrà sol·licitar comissió de serveis en el municipi on té el lloc definitiu.

Procediment i termini de presentació de sol·licituds

Presentar sol·licitud via temàtica.

Presentar la documentació acreditativa dels motius.

  • Anunci de participació per al personal funcionari de carrera dependent d’altres administracions educatives.

Termini: del 21 al 25 de maig de 2021 (s’amplia fins el 28 de maig)

  • Sol·licitud general de participació.

Termini: del 21 al 31 de maig de 2021 (s’amplia fins el 2 de juny)

 

Cos de Mestres

Cos de secundària i altres cossos

 

Acreditació del coneixement del valencià.

Certificat de nivell C1 de coneixements de llengua valenciana.

El personal funcionari que no reunisca el requisit lingüístic podrà sol·licitar la comissió de serveis en llocs de centres docents públics de localitats de predomini lingüístic castellà.

Sol·licitud telemàtica de destinacions.

A partir de l’1 de juliol de 2021, s’obrirà un termini de cinc dies naturals perquè el personal participant puga sol·licitar per via telemàtica les peticions concretes a centres o localitats.

Els llocs de centres penitenciaris, centres de reeducació, centres docents de caràcter singular, per estar situats en zones social, cultural i/o econòmicament desfavorides, que en l’annex VI apareixen com a centres singulars, així com els llocs de centres d’educació especial i de centres de formació de persones adultes, seran tots de petició voluntària i només s’adjudicaran si se sol·liciten expressament.

Les destinacions adjudicades de la llista definitiva seran irrenunciables.

Publicació de la llista provisional d’adjudicació de destinacions en https://ovidoc.edu.gva.es  en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (http:// www.ceice.gva.es) a partir del 15 de juliol de 2021.

Se disposarà d’un termini de dos dies hàbils per a presentar reclamacions telemàtiques a través de la plataforma de tramitació telemàtica de la Generalitat

No es podran presentar documents addicionals als que van adjuntar en la sol·licitud.

En aquest mateix termini de dos dies hàbils, podran presentar la renúncia a continuar en el procediment.

Cronograma amb les dades més rellevants

Termini de presentació de sol·licituds Altres administracions educatives.

Del 21 al 28 de maig de 2021.

Sol·licitud general de participació

Del 21 al 2 de juny de 2021

Sol·licitud telemàtica A partir de l’1 de juliol de 2021, s’obrirà un termini de 5 dies naturals
Publicació del llistat provisional. A partir del 15 de juliol de 2021.
Reclamacions telemàtiques 2 dies hàbils
Renuncia a l’adjudicació provisional 2 dies hàbils
Llista d’adjudicacions definitives Irrenunciable. Excepte força major

acreditada davant de la Direcció General de Personal Docent.

NOTA: Si has fet el tràmit sense signatura, has d’imprimir l’annex I. A més cal registrar-lo a Conselleria d’Educació, o als punts de l’article 16, punt 4 de la Llei 39/2015. Finalment, enviar  una còpia escanejada de la sol·licitud registrada al Servei de Provisió i concurs de la Direcció General de Personal Docent (correu electrònic: comisiones_servicio@gva.es)

 

 
GUIA COMISIÓN DE SERVICIOS .  PDF

ENLACE CONSELLERIA

 

Participantes:

a) Personal funcionario de carrera dependiente de la Generalitat Valenciana que se encuentre en situación de servicio activo, en servicios especiales, o de excedencia por atención de familiares, y que ocupo o tenga reservado un puesto de trabajo con carácter definitivo, o lo tenga adjudicado con efectos de 1 de septiembre de2021.

b) Personal funcionario en prácticas dependiente de la Generalitat Valenciana que en fecha 1 de sepiembre de 2021 sea personal funcionario de carrera y tenga destino definitivo.

c) Personal funcionario de carrera dependiente otras administraciones educativas, en situación de servicio activo o en situación de excedencia por atención de familiares, que ocupo o tenga reservado un puesto de trabajo con carácter definitivo o lo tenga adjudicado con fecha de efectos de 1 de septiembre de 2021.

Motivos de la solicitud y su acreditación.

1. Por razones de violencia sobre la mujer Sentencia, la orden de protección o medida cautelar, informo del Ministerio Fiscal, informo de los servicios sociales
2.Por informe de aptitud medico laboral para el puesto de trabajo, expedido por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales  Informe del Servicio de Prevención de Riesgos laborales fecha posterior al 1 de enero de 2019.

Si no dispone de informe, adjuntar copia de la solicitud telemática del informe.

3. Por enfermedad grave del funcionario o funcionaria  Anexo II de esta resolución.

Informe médico según Anexo III de la resolución

4. Por razones del ejercicio de un cargo electo en las corporaciones. locales  Certificado expedido por la secretaría de la correspondiente corporación local donde se haga constar esta circunstancia.
5. Por enfermedad grave del cónyuge o familiares en primer grado, en caso de enfermedad grave o discapacidad que requiera la ayuda de terceras personas del cónyuge o familiares convivientes en primer grado de consanguinidad o afinidad a) Informes médicos actualizados expedidos con posterioridad al 1 de enero de 2021 que acreditan la enfermedad a alegada.

b) Fotocopia del libro de familia o documentación oportuna que acredito el grado de parentesco.

c) Certificado de grado de discapacidad de la persona enferma, si lo tiene en los supuestos de enfermedad de familiares diferentes del cónyuge o hijos e hijas,

1) Declaración responsable. Anexo IV.

2) Informe de los servicios sociales municipales o de los servicios médicos donde se especifique que la persona solicitando de la Comisión de servicios se hace cargo de la atención del familiar

6. Para ser familia educadora de la Comunidad Valenciana y tener en acogida alguno o alguna menor tutelada de la Generalitat menor o igual de 14 años Certificado emitido por el servicio territorial de la Generalitat Valenciana competente en materia de protección de menores.
7. Por conciliación de la vida laboral y familiar para la atención de hijos o hijas menores o iguales de 14 años. Fotocopia del libro de familia

Certificado de empadronamiento..

Para nacidos con posterioridad al 1 de enero de 2007

8. Por interés particular. No podrá solicitar comisión de servicios en el municipio donde tiene el lugar definitivo.


Procedimiento y plazo de presentación de solo•licitudes

Presentar solicitud vía temática.

Presentar la documentación acreditativa de los motivos.

– Anuncio de participación para el personal funcionario de carrera dependiente otras administraciones educativas.

                          Plazo: del 21 al 25 de mayo de 2021 (se amplia hasta el 28 de mayo)

– Solicitud general de participación.

                          Plazo: del 21 al 31 de mayo de 2021 (s’amplia fins el 2 de junio)

Cuerpo de Maestros

Cuerpo de secundaria y otros cuerpos

Acreditación del conocimiento del valenciano:

Certificado de nivel C1 de conocimientos de lengua valenciana.

El personal funcionario que no reúna el requisito lingüístico podrá suele•licitar la comisión de servicios en lugares de centros docentes públicos de localidades de predominio lingüístico castellano.

Solicitud telemática de destinos:

A partir del 1 de julio de 2021, se abrirá un plazo de cinco días naturales porque el personal participando pueda solicitar por vía telemática las peticiones concretas a centros o localidades.

Los lugares de centros penitenciarios, centros de reeducación, centros docentes de carácter singular, para estar situados en zonas social, cultural y/o económicamente desfavorecidas, que en el anexo VI aparecen como centros singulares, así como los lugares de centros de educación especial y de centros de formación de persones adultas, serán todos de petición voluntaria y solo se adjudicarán si se solicitan expresamente.

Los destinos adjudicados de la lista definitiva serán irrenunciables.

Publicación de la lista provisional de adjudicación de destinos en https://ovidoc.edu.gva.es y en la página web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte (http:// www.ceice.gva.es) a partir del 15 de julio de 2021.

Se dispondrá de un plazo de dos días hábiles para presentar reclamaciones telemáticas a través de la plataforma de tramitación telemática de la Generalitat

No se podrán presentar documentos adicionales a los que adjuntaron en la solicitud.

En este mismo plazo de dos días hábiles, podrán presentar la renuncia a continuar en el procedimiento.

Cronograma con los datos más relevantes:

Plazo de presentación de solicitudes Otras administraciones educativas.

Del 21 al 28 de mayo de 2021.

Solicitud general de participación

Del 21 al 2 de junio de 2021

Solicitud telemática A partir del 1 de julio de 2021, se abrirá un plazo de 5 días naturales
Publicación del listado provisional. A partir del 15 de julio de 2021.
Reclamaciones telemáticas 2 días hábiles
Renuncia a la adjudicación provisional 2 días hábiles
Lista de adjudicaciones definitivas Irrenunciable. Excepto fuerza mayor acreditada ante la Dirección General de Personal Docente.

 

NOTA: Si has hecho el trámite sin firma, tienes que imprimir el anexo I. Además hay que registrarlo a Consellería de Educación, o a los puntos del artículo 16, punto 4 de la Ley 39/2015. Finalmente, enviar  una copia escaneada de la solicitud registrada al Servicio de Provisión y concurso de la Dirección General de Personal Docente (correo electrónico: comisiones_servicio@gva.es)