GRUP DE TREBALL: Informació de l’oferta pública per als processos d’estabilització.

UGT Ensenyament PV considera insuficient l’oferta de places que presenta la Conselleria d’Educació

El sindicat de les treballadores i treballadors de l’Ensenyament d’UGT Serveis Públics PV considera insuficient la proposta inicial de vacants estructurals que ha presentat la Conselleria d’Educació.

Des d’UGT Ensenyament PV i tenint en compte el percentatge d’interinitat docent, amb taxes que superen el 35%, de la nostra Comunitat i el volum de llocs i places que anualment, cada curs, han de cobrir-se de manera interina, més de 18.000, oferir en aquest procés d’estabilització solament 9.000, ens condemna necessàriament a mantindre les actuals taxes d’interinitat, quedant lluny d’aconseguir el percentatge legalment establit del 8%.

Des d’UGT Ensenyament PV considerem, tal com ja venim exigint des de l’inici d’aquest procés extraordinari d’estabilització, que si en tot l’estat el nombre total de places temporals que cal estabilitzar és de 130.000, un 10% d’aqueixa quantitat correspon a la Comunitat Valenciana, i per tant, hauríem de situar-nos en una forqueta de places que van des d’un mínim de 13.000 vacants estructurals que té el nostre sistema i un màxim de 20.000 places, amb les quals cobriríem les necessitats actuals que té el sistema educatiu valencià.

Per tant, des d’UGT Ensenyament PV, la primera proposta que plantejarem quan s’inicie la negociació d’aquest procés d’estabilització és demanar una oferta mínima de 13.000 vacants.

En segon lloc, la proposta formulada per l’administració educativa valenciana per a repartir l’oferta d’ocupació pública docent d’aquest procés extraordinari d’estabilització entre els dos procediments selectius dissenyats (80% per al concurs de mèrits i 20% per al procediment d’oposicions docents especials), ens sembla raonable i podríem secundar-la, la qual cosa, significaria passar les inicialment 7.408 vacants previstes per al concurs de mèrits a 10.600 places i les 1.662 places previstes per a les oposicions especials d’estabilització a 2.400 vacants.

03052022BorradorPlazasEstabilización

 FONT: Conselleria d’Educació. 3/5/2022. Grup de treball Processos Estabilització.

Lectura de la taula.

Llocs disponibles: Places estructurals que compleixen els requisits que estableix la Llei 20/2021, de 28 de desembre, sobre mesures per a la reducció de la temporalitat i que, per tant poden oferir-se en aquest tercer procés d’estabilització obert.

Apartat 2.1: Places estructurals que compleixen els requisits de l’article 2.1 de la citada llei: que diu:

<< Article 2. Processos d’estabilització d’ocupació temporal. >>

<< 1. Addicionalment al que s’estableix en els articles 19.U.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 i 19.U.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, s’autoritza una taxa addicional per a l’estabilització d’ocupació temporal que inclourà les places de naturalesa estructural que, estiguen o no dins de les relacions de llocs de treball, plantilles o una altra forma d’organització de recursos humans que estiguen contemplades en les diferents Administracions Públiques i estant dotades pressupostàriament, hagen estat ocupades de manera temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020. >>

<< Sense perjudici del que estableix la disposició transitòria primera, les places afectades pels processos d’estabilització previstos en els articles 19.U.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, i 19.U.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, seran incloses dins del procés d’estabilització descrit en el paràgraf anterior, sempre que hagueren estat incloses en les corresponents ofertes d’ocupació pública d’estabilització i arribada la data d’entrada en vigor de la present Llei, no hagueren sigut convocades, o havent sigut convocades i resoltes, hagen quedat sense cobrir. >>

Oferta concurs oposició mínima: Llocs estructurals que conforme a la llei per a la reducció de la temporalitat (Llei 21/2020, de 28 de desembre), han d’oferir-se en el procediment de concurs oposició especial dissenyat per a aquest procés d’estabilització, en el nostre cas, disposició transitòria 4a que introdueix en el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, el Reial decret 270/2022, de 12 abril. És a dir, serien les places compreses en l’article 2.1 de la llei per a la reducció de la temporalitat i que no es veuen afectades per les disposicions addicionals sisena i octava de la mateixa llei.

Addicional Sisena (6): Llocs estructurals que compleixen els requisits de la citada addicional sisena de la llei per a la reducció de la temporalitat, que diu:

<< Disposició addicional sisena. Convocatòria excepcional d’estabilització d’ocupació temporal de llarga duració. >>

<< Les Administracions Públiques convocaran, amb caràcter excepcional i d’acord amb el que es preveu en l’article 61.6 i 7 del *TREBEP, pel sistema de concurs, aquelles places que, reunint els requisits establits en l’article 2.1, hagueren estat ocupades amb caràcter temporal de manera ininterrompuda amb anterioritat a 1 de gener de 2016. >>

<< Aquests processos, que es realitzaran per una sola vegada, podran ser objecte de negociació en cadascun dels àmbits territorials de l’Administració de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats Locals i respectaran, en tot cas, els terminis establits en aquesta norma. >>

Addicional Octava (8): Llocs estructurals que compleixen els requisits de la citada addicional sisena de la llei per a la reducció de la temporalitat, que diu:

<< Disposició addicional octava. Identificació de les places a incloure en les convocatòries de concurs. >>

<< Addicionalment, els processos d’estabilització continguts en la disposició addicional sisena inclouran en les seues convocatòries les places vacants de naturalesa estructural ocupades de manera temporal per personal amb una relació, d’aquesta naturalesa, anterior a l’1 de gener de 2016. >>

Per tot això, podem concloure, reinterpretant les dades de la Conselleria i la nostra proposta, amb la següent taula:

03052022BorradorPlazasEstabilizaciónPropuestaUGTMés informació: 

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.