UGT INFORMA: COVID. ÚS MASCARETA

RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2022, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dona nova redacció al punt resolutiu segon sobre «Ús mascareta» de la Resolució de 24 de març de 2022, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dicten mesures en matèria de salut pública en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. [2022/3470] (DOGV núm. 9322 de 21.04.2022) Ref. Base de dades 2022/3470 Antecedents de fetEl Reial decret 286/2022, de 19 d'abril, pel qual es modifica l'obligatorietat de l'ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, publicat en el Boletín Oficial del Estado de 20 d'abril de 2022, modifica els supòsits d'obligatorietat de l'ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19La Resolució de 24 de març de 2022, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dicten mesures en matèria de salut pública en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, ordena en el seu punt resolutiu segon l'ús de la mascareta.La regulació adoptada pel Reial decret 286/2022 citat, fa necessari adaptar el seu contingut en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, donant nova redacció al dit punt resolutiu de la citada Resolució de 24 de març de 2022, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública.Fonaments de dret1. La Generalitat, mitjançant la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, té competència exclusiva en matèria d'higiene, de conformitat amb l'article 49.1.11 a) de l'Estatut d'Autonomia, i competència exclusiva en matèria d'organització, administració i gestió de totes les institucions sanitàries públiques dins del territori de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb l'article 54.1 del mateix text legal.2. La Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en matèria de salut pública, estableix en l'article 3, que «amb la finalitat de controlar les malalties transmissibles, l'autoritat sanitària, a més de realitzar les accions preventives generals, podrà adoptar les mesures oportunes per al control dels malalts, de les persones que estiguen o hagen estat en contacte amb aquests i del medi ambient immediat, així com les que es consideren necessàries en cas de risc de caràcter transmissible».3. L'article 26.1 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, preveu: «En cas que existisca o se sospite raonablement l'existència d'un risc imminent i extraordinari per a la salut, les autoritats sanitàries adoptaran les mesures preventives que estimen pertinents, com la confiscació o immobilització de productes, suspensió de l'exercici d'activitats, tancaments d'empreses o les seues instal·lacions, intervenció de mitjans materials i personals i totes les altres que es consideren sanitàriament justificades».4. La Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de salut pública, per part seua, estableix en l'article 54.1 que «sense perjudici de les mesures previstes en la Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en matèria de salut pública, amb caràcter excepcional, i quan així ho requerisquen motius d'extraordinària gravetat o urgència, l'Administració general de l'Estat i les de les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla, en l'àmbit de les seues competències respectives, podran adoptar les mesures que siguen necessàries per a assegurar el compliment de la llei».5. L'article 83.2 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, estableix: «Així mateix, les activitats públiques i privades que, directament o indirectament, puga derivar-se un risc per a la salut i seguretat de les persones, incloses les de promoció i publicitat, se sotmetran a les mesures d'intervenció que reglamentàriament s'establisquen».6. La Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, d'aplicació en tot el territori nacional, estableix aquestes mesures mentre no siga declarada oficialment la finalització de la situació de crisi sanitària i assenyala que correspon a les administracions competents assegurar les normes de prevenció, d'higiene, d'aforament, organitzatives i totes aquelles necessàries per a previndre els riscos de contagi i d'aglomeracions, tant en espais tancats com en la via pública a l'aire lliure, i el seu compliment per les persones i entitats titulars d'establiments comercials, d'allotjaments, d'hostaleria, restauració, d'equipaments culturals, activitats recreatives, instal·lacions esportives i d'altres equipaments, locals, centres i llocs d'altres sectors, així com la seua observança per les entitats organitzadores d'activitats i esdeveniments.7. L'Acord de 19 de juny de 2020, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront de la COVID-19, que segueix en vigor fin s a la finalització de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, assenyala que cap l'adopció de mesures extraordinàries en salvaguarda de la salut pública a causa de la pandèmia per coronavirus SARS-CoV2 per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. L'Acord disposa en el seu punt Seté, «…, correspon a la persona titular de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública adoptar les mesures necessàries per a l'aplicació del present acord i establir, d'acord amb la normativa aplicable i a la vista de l'evolució de la situació sanitària, totes les mesures addicionals o complementàries que siguen necessàries».Amb base en l'exposat i de conformitat amb l'article 81.1 b) de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, resolc:PrimerDonar nova redacció al punt resolutiu segon de la Resolució de 24 de març de 2022, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dicten mesures en matèria de salut pública en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, que queda redactat de la següent manera:«Segon. Ús de mascareta1. Recomanacions respecte de l'ús de mascaretes:a) Es recomana per a totes les persones amb una major vulnerabilitat davant la infecció per COVID-19 que es mantinga l'ús de mascareta en qualsevol situació en la qual es tinga contacte prolongat amb persones a distància menor de 1,5 metres. Per això, es recomana un ús responsable de la mascareta en els espais tancats d'ús públic en els quals les persones transiten o romanen un temps prolongat.b) Així mateix, es recomana l'ús responsable de la mascareta en els esdeveniments multitudinaris.c) En l'entorn familiar i en reunions o celebracions privades, es recomana un ús responsable en funció de la vulnerabilitat dels participants.d) En l'entorn laboral, amb caràcter general, no resultarà preceptiu l'ús de mascaretes. No obstant això, els responsables en matèria de prevenció de riscos laborals, d'acord amb la corresponent avaluació de riscos del lloc de treball, podran determinar les mesures preventives adequades que hagen d'implantar-se en el lloc de treball o en determinats espais dels centres de treball, inclòs el possible ús de mascaretes, si així es derivara de la referida avaluació. Per a això hauran de tindre en compte el que s'estableix en el «Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició al SARS-CoV-2», disponible en la següent direcció:https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf2. Obligatorietat respecte de l'ús de mascaretes:Les persones de sis anys en avant queden obligades a l'ús de mascaretes en els següents supòsits:a) En els centres, serveis i establiments sanitaris segons el que s'estableix en el Reial decret 1277/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris, per part de les persones treballadores, dels visitants i dels pacients amb excepció de les persones ingressades quan romanguen a la seua habitació.b) En els centres sociosanitaris, els treballadors i els visitants quan estiguen en zones compartides.c) En els mitjans de transport aeri, per ferrocarril o per cable i en els autobusos, així com en els transports públics de viatgers. En els espais tancats de vaixells i embarcacions en els quals no siga possible mantindre la distància de 1,5 metres, excepte en les cabines, quan siguen compartits per nuclis de convivents.3. L'obligació continguda en el punt anterior no serà exigible en els següents supòsits:a) A les persones que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure's agreujada per l'ús de la mascareta. Per a això haurà de comptar amb un informe mèdic, en document oficial, expedit pel metge responsable de l'atenció de la patologia corresponent, en el qual s'expose objectiva i rigorosament que la persona presenta una malaltia o dificultat respiratòria incompatible amb el seu ús o, que per la seua situació de discapacitat o dependència, no disposen d'autonomia per a llevar-se la mascareta, o bé presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització.b) En el cas que, per la pròpia naturalesa de les activitats, l'ús de la mascareta resulte incompatible, conformement a les indicacions de les autoritats sanitàries.Segon. Col·laboracióSol·licitar per al compliment de la present resolució, la col·laboració de la Delegació del Govern de la Comunitat Valenciana i dels Ajuntaments de la Comunitat Valenciana, a l'efecte de cooperació, en el seu cas, a través dels cossos i forces de seguretat i de la policia local, per al control i aplicació de les mesures adoptades. Tercer. Règim sancionadorL'incompliment de les mesures de la present resolució quedarà subjecte al procediment de l'activitat inspectora i al règim sancionador establit en el Decret llei 11/2020, de 24 de juliol, del Consell, de règim sancionador específic contra els incompliments de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció davant la Covid-19.Quart. EficàciaLa present resolució produirà efectes des del mateix dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i mantindrà la seua eficàcia fins a nova resolució.S'adverteix que la present resolució posa fi a la via administrativa podent interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seua notificació, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que s'estableix en els articles 10.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això sense perjudici que puga interposar-se qualsevol altre recurs dels previstos en la legislació vigent.València, 21 d'abril de 2022.– La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública: Ana Barceló Chico. ACCÈS A LA RESOLUCIÓ. ACCESO A LA RESOLUCIÓN.
Leer más ...
Suscribirse a este canal RSS

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".