02/11/2020 – CONCURS TRASLLATS. CURS 2020-2021. Publicació convocatòries. Termini presentació sol·licituds i documents: 5 de novembre a les 00:00 hores – 26 de novembre de 2020 a les 23:59 hores.

   • Els i les participants hauran de presentar, dins del període de presentació de sol·licituds, una instància telemàtica per mitjà de l’aplicació destinada a aquest efecte (consulteu funcionament en Instruccions), i cal que amb posterioritat formulen les peticions telemàticament. Durant el mes de gener de 2020, s’obrirà un termini de set dies naturals perquè els participants sol·liciten les peticions per via telemàtica.
  • El termini de presentació de sol·licituds i documents començarà a computar-se el dia 5 de novembre a les 00:00 hores i acabarà el dia 26 de novembre de 2020 a les 23:59 hores, tots dos inclosos. Durant aquest termini podrà desistir-se de la sol·licitud presentada.
  • Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i documents, no es tindrà en compte cap sol·licitud nova ni modificació alguna de l’entregada, ni documentació referida als mèrits aportats, ni cap renúncia a la participació excepte el que s’estableix en la convocatòria.
  • Per als participants dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, no serà necessari presentar el full de serveis, ni tampoc el certificat d’haver format part d’algun tribunal d’oposicions durant el temps de prestació de serveis per a l’Administració de la Generalitat Valenciana. Hauran d’aportar la justificació quan hagueren format part d’un tribunal d’oposicions d’una altra comunitat autònoma.


COS DE MESTRES: RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2020, de la directora general de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs de tras·llats dels funcionaris i de les funcionàries docents del cos de mestres per a la provisió de places en l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.COSSOS DE SECUNDÀRIA I ALTRES COSSOS: RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de trasllats de funcionaris i funcionàries docents dels cossos de catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, i de catedràtics, professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny, per a la provisió de places en l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.COS D’INSPECTORS: RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de trasllats de funcionaris i de funcionàries docents del cos d’inspectors o inspectores al servei de l’Administració educativa i d’inspectors o inspectores d’educació, per a la provisió de places en l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.