UGT INFORMA: UGT demana dies D’ASSUMPTES PROPIS. El sindicat presenta les esmenes per a MILLORAR EL NOU DECRET DE PERMISOS I LLICÈNCIES

UGT ENSENYAMENT DEMANA DIES D’ASSUMPTES PROPIS

EL SINDICAT  PRESENTA UNA VINTENA D’ESMENES PER A MILLORAR EL NOU DECRET DE PERMISOS I LLICÈNCIES

UGT Ensenyament PV va presentar divendres passat un gran nombre  d’esmenes relacionades amb la millora del nou Decret de Permisos i Llicències que serà aprovat en breu pel Consell. UGT considera que la proposta de l’Administració no és gens ambiciosa i ha de ser millorada i extensible al personal interí. Per al sindicat la nova norma ha de contemplar també un nou permís d’assumptes propis (remunerat preferiblement). A més a més, UGT demana la modificació del permís per matrimoni o unió de fet (article 5) perquè es puga gaudir sis mesos abans del fet causant. Totes dues propostes són àmpliament demandades pel col·lectiu de docents del País Valencià.

A més, el sector d’ensenyament d’UGT vol que els permisos de maternitat i paternitat s’amplien, com a màxim fins a 22 setmanes, com en altres comunitats. En el cas de les famílies monoparentals, UGT demana que el permís s’acumule en la mateixa persona, és a dir, que siga doble fins a les 32 setmanes.

Pel que fa al permís de lactancia, el sindicat proposa la seua ampliació fins als 16 mesos i que l’acumulació del permís de lactància es configure com un altre permís independent. En el cas de les famílies monoparentals s’ha d’ampliar fins als 18 mesos. Per a la cura de fills amb discapacitat psíquica o sensorial, UGT demana dues hores de flexibilitat horària al dia. Així mateix, els docents amb cònjuges, parelles de fet i fills que patisquen una malaltia greu haurien de poder demanar un permís d’un any o un curs escolar. També cal assenyalar la petició d’un permís d’adaptació progressiva al lloc de treball després d’un procés o tractament de recuperació complicats.

UGT també pensa en els majors de 55 anys. Per a ells demana un permís o dret a la reducció de la jornada laboral sense reducció salarial de dues o més hores. Pel que fa a la guarda legal de menors demanen una hora diària de la jornada sense disminució salarial en cas de menors amb dedicació especial, menors de tres o menys anys o famílies monoparentals. Aquesta reducció també beneficiaria els docents que tenen cura del cònjuge, parella de fet i familiars fins a segon grau. Una hora també per a les persones amb discapacitat reconeguda o malaltia crònica.

Finalment, el sector d’ensenyament va demanar que les vacances de les persones amb incapacitat temporal durant el mes d’agost puguen gaudir les vacances en un període diferent, com la resta del funcionariat.

 

 

 UGT ENSEÑANZA PIDE DÍAS DE ASUNTOS PROPIOS

EL SINDICATO  PRESENTA UNA VEINTENA DE ENMIENDAS PARA MEJORAR EL NUEVO DECRETO DE PERMISOS Y LICENCIAS

UGT Enseñanza PV presentó el pasado viernes un gran número de enmiendas relacionadas con la mejora del nuevo Decreto de Permisos y Licencias que será aprobado en breve por el Consejo. UGT considera que la propuesta de la Administración no es nada ambiciosa y tiene que ser mejorada y extensible al personal interino. Para el sindicato la nueva propuesta tiene que contemplar también un permiso de asuntos propios (remunerado preferiblemente). Además, UGT pide la modificación del permiso por matrimonio o unión de hecho (artículo 5) para que pueda ser disfrutado seis meses antes del hecho causante. Ambas propuestas son demandadas por el colectivo de docentes del País Valenciano.

Además, el sector de enseñanza de UGT quiere que los permisos de maternidad y paternidad se amplíen, como máximo hasta 22 semanas, como en otras comunidades. En el caso de las familias monoparentales, UGT pide que el permiso se acumule en la misma persona, es decir, que sea doble hasta las 32 semanas.

En cuanto al permiso de la lactancia, el sindicato propone su ampliación hasta los 16 meses y que la acumulación del permiso de lactancia se configure como otro permiso independiente. En el caso de las familias monoparentales debe ser ampliado hasta los 18 meses. Para el cuidado de hijos con discapacidad psíquica o sensorial, UGT pide dos horas de flexibilidad horaria al día. Así mismo, los docentes con cónyuges, parejas de hecho e hijos que sufran una enfermedad grave deberían poder solicitar un permiso de un año o un curso escolar. Debemos destacar, también, la petición de un permiso de adaptación progresiva al puesto de trabajo después de un proceso o tratamiento de recuperación complicados.

UGT también piensa en los mayores de 55 años. Para ellos pide un permiso o derecho a la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial de dos o más horas. En cuanto al cuidado legal de menores se pide que los docentes puedan disponer de una hora diaria de su jornada sin disminución salarial: en caso de menores con dedicación especial, menores de tres o menos años o familias monoparentales. Esta reducción también beneficiaría a los docentes que deben cuidar del cónyuge, pareja de hecho o familiares hasta segundo grado. Una hora también se solicita para las personas con discapacidad reconocida o enfermedad crónica.

Finalmente, el sector de enseñanza de UGT-PV pidió que las vacaciones de las personas con incapacidad temporal acaecida en el mes de agosto puedan disfrutar las vacaciones en un periodo diferente, como el resto del funcionariado.