UGT INFORMA: Requisits i criteris per a l’acreditació de la competència digital docent.

REUNIÓ INFORMATIVA SOBRE LA COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT.

En la sessió informativa sobre i esclaridora sobre la COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT, UGT Ensenyament exigeix que:


– Es contemple la formació acadèmica degudament certificada abans del 2017.
– Evitar la càrrega burocràtica.
– Oferir cursos suficients per a tot el professorat.
– Material suficient i adient per al professorat.
– Distribució de cursos per subnivells.
– Contemplar la convalidació dels diferents nivells de la CDD en especialitats relacionades. (Determinades titulacions i perfils professionals)

L’administració ens ha informat que:

– L’informe enviat a la plataforma OVIDOC, sols apareixen la formació docent impartida al CEFIRE, en data posterior a 2017, ja que abans no estava contemplada la CDD.
– Està previst publicar-se la normativa reguladora emesa des del Ministeri a curt termini i una bateria de qüestions freqüents.
– En el segon Concurs General de Trasllat Nacional (4 anys), volen que puntue la CDD.

– És important recordar que la competència digital docent és diferent de la competència digital general. Per part de la primera cal acomplir totes les subàrees .
– PLA DIGITAL DE CENTRE: estan impartint als centres la formació per obtindre el nivell A1.
– PAF: incloure cursos per poder adquirir la CDD.

– La CDD sols és vàlida, de moment, per a personal en actiu.

– La formació de la CDD tenen prevista realitzar-la mitjançant mòduls d’obtenció de nivell.
– A banda dels cursos del CEFIRE, es podran impartir cursos en entitats col·laboradores.
– També es podran fer proves de certificació.
– Hi haurà titulacions universitàries per convalidar nivells.
– TRÀMIT Z: NO CAL REGISTRAR CAP TITULACIÓ FINS QUE NO ENS INDIQUEN.

NORMATIVA:

Resolució d’1 de juliol de 2022, de la Direcció General d’Avaluació i Cooperació Territorial, per la qual es publica l’Acord de la Conferència Sectorial d’Educació sobre la certificació, l’acreditació i el reconeixement de la competència digital docent.

En aquesta resolució, en l’annex primer, podem conéixer els “Procediments per a la certificació, acreditació i el reconeixement de la competència digital docent”.

Nivel lde CDDProcediments d’acreditació.
A1
Nivell inicial
Es podrà acreditar el nivell A1 a través dels procediments que determinen les Administracions educatives, en l’àmbit de les seues competències, d’entre els següents:
1. Certificació de la formació:
Una o diverses activitats formatives amb una duració total mínima de 40 hores, exceptuant congressos i jornades, reconegudes per a aquest fi per l’Administració educativa, que atenguen a totes les àrees d’un nivell A1 en el desenvolupament de les competències del MRCDD vigent.
2. Superació de prova específica d’acreditació:
Prova específica d’acreditació que atenga un nivell A1 en el desenvolupament de les competències del MRCDD vigent, cobrint totes les àrees i, almenys, el 80% dels indicadors del MRCDD vigent.
3. Títols oficials que habiliten per a la professió docent (Grau en mestre en Educació Infantil, Grau en mestre en Educació Primària, Màster universitari de formació del professorat de secundària, cursos d’especialització didàctica per a professors tècnics d’FP, etc.), els esments sobre tecnologies educatives en els Graus en mestre i màster oficial universitari en matèria de competència digital docent per a l’ús de les tecnologies a l’aula; sempre que cobrisquen totes les àrees d’un nivell A1 en el desenvolupament de les competències del MRCDD vigent i, almenys, el 80% dels indicadors del MRCDD vigent.
A2
Nivell inicial
Es podrà acreditar el nivell A2 a través dels procediments que determinen les Administracions educatives, en l’àmbit de les seues competències, d’entre els següents:
1. Certificació de la formació:
Una o diverses activitats formatives amb una duració total mínima de 50 hores, exceptuant congressos i jornades, reconegudes per a aquest fi per l’Administració educativa, que atenguen a totes les àrees d’un nivell A2 en el desenvolupament de les competències del MRCDD vigent.
2. Superació de prova específica d’acreditació
Prova específica d’acreditació que atenga un nivell A2 en el desenvolupament de les competències del MRCDD vigent cobrint totes les àrees i, almenys, el 80% dels indicadors del MRCDD vigent.
3. Títols oficials que habiliten per a la professió docent (Grau en mestre en Educació Infantil, Grau en mestre en Educació Primària, Màster universitari de formació del professorat de secundària, cursos d’especialització didàctica per a
professors tècnics d’FP, etc.), els esments sobre tecnologies educatives en els Graus en mestre i màster oficial universitari en matèria de competència digital docent per a l’ús de les tecnologies a l’aula; sempre que cobrisquen totes les àrees d’un nivell A2 en el desenvolupament de les competències del MRCDD vigent i, almenys, el 80% dels indicadors del MRCDD vigent.
B1
Nivell
intermedi
Es podrà acreditar el nivell B1 a través dels procediments que determinen les Administracions educatives, en l’àmbit de les seues competències, d’entre els següents:
1. Certificació de la formació:
Una o diverses activitats formatives amb una duració total mínima de 60 hores, exceptuant congressos i jornades, reconegudes per a aquest fi per l’Administració educativa, que atenguen a totes les àrees d’un nivell B1 en el desenvolupament de les competències del MRCDD vigent.
2. Superació de prova específica d’acreditació.
Prova específica d’acreditació que atenga un nivell B1 en el desenvolupament de les competències del MRCDD vigent cobrint totes les àrees i, almenys, el 80% dels indicadors del MRCDD vigent.
3. Avaluació a través de l’observació de l’acompliment (serà d’obligatori compliment en el cas que els certificats de formació no demostren evidència de la seua posada en pràctica):
Superació d’una avaluació del nivell B1 del MRCDD vigent d’un nivell B1 en el desenvolupament de les competències del MRCDD vigent, a través de l’observació de l’acompliment, seguint una guia d’avaluació pública que determinen les Administracions educatives, en l’àmbit de les seues competències.
B2
Nivell
intermedi
Es podrà acreditar el nivell B2 a través dels procediments que determinen les Administracions educatives, en l’àmbit de les seues competències, d’entre els següents:
1. Certificació de la formació:
Una o diverses activitats formatives amb una duració total mínima de 70 hores, exceptuant congressos i jornades, reconegudes per a aquest fi per l’Administració educativa, que atenguen a totes les àrees d’un nivell B2 en el desenvolupament de les competències del MRCDD vigent.
2. Superació de prova específica d’acreditació:
Prova específica d’acreditació que atenga un nivell B2 en el desenvolupament de les competències del MRCDD vigent cobrint totes les àrees i, almenys, el 80% dels indicadors del *MRCDD vigent.
3. Avaluació a través de l’observació de l’acompliment (serà d’obligatori compliment en el cas que els certificats de formació no demostren evidència de la seua posada en pràctica):
Superació d’una avaluació del nivell B2 del MRCDD vigent, a través de l’observació de l’acompliment, seguint una guia d’avaluació pública que determinen les Administracions educatives, en l’àmbit de les seues competències.
C1
Nivell
avançat
Es podrà acreditar el nivell C1 a través dels procediments que determinen les Administracions educatives, en l’àmbit de les seues competències, d’entre els següents (cobrint totes les àrees i, almenys, el 80% dels indicadors del nivell C1 del MRCDD vigent):
1. Avaluació a través de l’observació de l’acompliment:
Superació d’una avaluació del nivell C1 del MRCDD vigent a través de l’observació de l’acompliment seguint la guia d’avaluació pública que determinen les Administracions educatives, en l’àmbit de les seues competències.
2. Acreditació per un procés d’anàlisi i validació de les evidències compatibles amb els indicadors del nivell C1 del MRCDD vigent.
Tindran consideració d’evidències i hauran de documentar-se i estar específicament relacionades amb les competències digitals docents:
– Coordinació TIC o lloc equivalent.
– Els premis nominals atorgats per les Administracions educatives.
– Les publicacions amb NIPO i/o ISBN, ISSN, DOI o URL.
– La coordinació de projectes de formació en centres.
– La participació en accions formatives en qualitat de tutor/a o ponent.
– La participació en projectes col·lectius d’investigació i d’innovació.
– Així com qualsevol altra evidència que acredite el nivell C1
C2
Nivell
avançat
Es podrà acreditar el nivell C2 per àrees, a través dels procediments que determinen les Administracions educatives, en l’àmbit
de les seues competències, d’entre els següents:
1. Avaluació a través de l’observació de l’acompliment:
Superació d’una avaluació del nivell C2 del MRCDD vigent a través de l’observació de l’acompliment seguint la guia d’avaluació pública que determinen les Administracions educatives, en l’àmbit de les seues competències.
2. Acreditació per un procés d’anàlisi i validació de les evidències compatibles amb els indicadors del nivell C2 del MRCDD vigent.
Tindran consideració d’evidències i hauran de documentar-se i estar específicament relacionades amb les competències digitals docents:
– Els premis nominals atorgats per les Administracions educatives.
– Les publicacions amb NIPO i/o ISBN, ISSN, DOI o URL.
– La participació com a ponent en congressos d’àmbit autonòmic, nacional i internacional.
– La coordinació i autoria de projectes d’investigació i d’innovació educativa.
– Els reconeixements per part de les Administracions educatives d’haver implementat millores significatives en l’àmbit educatiu.
– Currículum per a avaluar la trajectòria professional.
– Així com qualsevol altra evidència que acredite el nivell C2.


INFORMACIÓ ADDICIONAL DE CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

En la Resolució de 4 de maig de 2022, de la Direcció General d’Avaluació i Cooperació Territorial, es publica l’Acord de la Conferència Sectorial d’Educació, sobre l’actualització del marc de referència de la competència digital docent. Enllaç al fitxer. 
Des de l’INTEF, a fi de complementar el text publicat en el BOE oferint un suport que facilite la comprensió i interpretació de l’aplicació pràctica del MRCDD, es presenta l’informe de la ponència dependent del Grup de Treball de Tecnologies de l’Aprenentatge que va elaborar el marc, en el qual s’inclouen explicacions de cadascuna de les àrees i competències, així com exemples dels indicadors en diferents tipus d’ensenyaments i etapes educatives.
Per al reconeixement i certificació de la competència digital, es requereix complir uns requisits i seguir uns criteris que s’arrepleguen en la Resolució d’1 de juliol de 2022, de la Direcció General d’Avaluació i Cooperació Territorial, per la qual es publica l’Acord de la Conferència Sectorial d’Educació sobre la certificació, acreditació i reconeixement de la competència digital docent. 

Des de la subdirecció general de formació del professorat s’ha elaborat un informe que relaciona les accions formatives desenvolupades en la xarxa CEFIRE amb les competències digitals docents. Aquest informe es pot consultar des de l’espai personal dels docents en OVIDOC

IMPORTANTNo poden atendre’s sol·licituds per a incloure documentació en Competència Digital Docent mitjançant tràmit Z, atés que no s’ha publicat la normativa sobre aquest tema en la Comunitat Valenciana. El tràmit Z destinat al compte de formació només permet aportar documentació a l’efecte de sexennis i no contempla la Competència Digital Docent (Ordre 65/2012).

Guía d’interpretació de l’informe (DESCÀRREGA)

Correu: informacio_cdd@gva.es

Tota la informació referent a les accions formatives estarà disponible en l’apartat de formació de la web del Pla Digital Educatiu.

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.