UGT INFORMA. DECRET 66/2024, de 21 de juny, ordenació i el currículum ESO i BATXILLERAT.

Logo Nou currículum

(DOGV núm. 9878 de 26.06.2024) Ref. Base de dades 2024/6134


Índex

Preàmbul

Article 1. Modificació del Decret 107/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’establix l’ordenació i el currículum d’Educació Secundària Obligatòria

Article 2. Modificació de l’Orde 19/2023, de 29 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els procediments derivats del Decret 107/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’establixen l’ordenació i el currículum d’Educació Secundària Obligatòria, i del Decret 108/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’establixen l’ordenació i el currículum de Batxillerat, així com l’organització i el funcionament del Batxillerat nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana

Disposicions addicionals

Primera. Efectes de la qualificació de la matèria Projectes Interdisciplinaris corresponent al curs 2022-2023

Segona. Incidència pressupostària

Disposicions finals

Primera. Modificació de l’article 19 del Decret 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.

Segona. Calendari d’implantació

Tercera. Aplicació i desplegament

Quarta. Entrada en vigor

Annex I. Modificació del Decret 107/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’establix l’ordenació i el currículum d’Educació Secundària Obligatòria

Annex II. Modificació de l’Orde 19/2023, de 29 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els procediments derivats del Decret 107/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’establixen l’ordenació i el currículum d’Educació Secundària Obligatòria, i del Decret 108/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’establixen l’ordenació i el currículum de Batxillerat, així com l’organització i el funcionament del Batxillerat nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana

UGT INFORMA. Nou currículum. Accés directe a la normativa.