UGT INFORMA: Currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic o tècnica superiors d’Arts Plàstiques i Disseny en Escultura Aplicada a l’Espectacle.

ÍNDEX
Preàmbul

Capítol I. Disposicions preliminars
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
Article 2. Objectius, organització, estructura i desenvolupament del currículum
Article 3. Centres i projectes educatius
Article 4. Oferta formativa
Article 5. Informació i orientació professional

Capítol II. Ordenació general dels ensenyaments
Article 6. Organització dels mòduls i distribució horària
Article 7. Mòdul de projecte integrat
Article 8. Fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers
Article 9. Avaluació
Article 10. Promoció i titulació
Article 11. Convocatòries i permanència
Article 12. Documents oficials d’avaluació i de mobilitat
Article 13. Correspondència amb la pràctica laboral
Article 14. Convalidacions

Capítol III. Professorat i centres
Article 15. Professorat i atribució docent
Article 16. Requisits mínims dels centres
Article 17. Relació numèrica professorat-alumnat

Disposicions addicionals
Primera. Accés a altres estudis
Segona. Accessibilitat universal
Tercera. Títols
Quarta. Incidència en les dotacions de despesa

Disposició derogatòria
Única. Derogació normativa

Disposicions finals
Primera. Aplicació i desplegament
Segona. Normes supletòries
Tercera. Entrada en vigor

Annex I. Currículum de tècnic o tècnica superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Escultura Aplicada a l’Espectacle
Annex II. Característiques del mòdul de projecte integrat
Annex III. Competència docent del personal funcionari pertanyent al cos de professorat i mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny per a la impartició dels mòduls corresponents als ensenyaments del cicle formatiu de grau superior d’Escultura Aplicada a l’Espectacle regulat en aquest decret
Annex IV. Classificació dels mòduls als efectes de determinació de la ràtio
Annex V. Relació de mòduls corresponents als ensenyaments mínims que es convaliden entre els cicles formatius de grau superior de la família professional d’Escultura i el cicle formatiu de grau superior regulat en aquest decret
Annex VI. Relació de mòduls corresponents als ensenyaments que es convaliden entre els cicles formatius de grau superior de la família professional d’Arts Aplicades de l’Escultura regulats pel Reial decret 1843/1994, de 9 de setembre, i el cicle formatiu de grau superior d’Escultura Aplicada a l’Espectacle regulat en aquest decret
Annex VII. Relació de mòduls que podran ser objecte d’exempció per correspondència amb la pràctica laboral

LLEGIR MÉS…