UGT INFORMA: Conveni UGT-Serveis públics i la UNED. Preparació OPOSICIONS cos de mestres infantil i primària i professorat secundària.

Conveni de Formació Permanent entre UGT-Serveis públics i la UNED. Preparació OPOSICIONS cos de mestres infantil i primària i professorat secundària.

 uned

 

 CARTEL PREPARACION OPOSICIONES UNED UGT

 

FORMACIÓ I ESPECIALITZACIÓ PER A L’ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA DOCENT MESTRES D’INFANTIL, PRIMÀRIA  I PROFESSORS DE SECUNDÀRIA

CURS PREPARACIÓ D’OPOSICIONS 2022-2023

PROGRAMA MODULAR D’EXPERT UNIVERSITARI que ofereix formació innovadora, científica i preparació integral de les Oposicions per a accedir la funció pública docent 

Juntament amb la preparació del temari i l’exercici pràctic, es proporciona una intensa preparació en la programació i en la unitat didàctica el que atorga a la seua finalització dos títols d’expert en programació i unitat didàctica de 15 *ECTS + 15 *ECTS (375 + 375 hores) i homologats per a poder ser reconeguts en el barem de concurs oposició (apartat “Altres mèrits”).

1.- FORMACIÓ 100% EN LÍNIA A través DE LA PLATAFORMA VIRTUAL AMB ACCÉS A:

 • Temaris actualitzats en PDF i els seus resums
 • Videoclases, enllaços i documentació d’ampliació.
 • Dossier normatiu i models de programació i unitat didàctica.
 • Guies per al disseny de la programació i la unitat didàctica.
 • Articles i manuals de didàctica i organització escolar.
 • Recursos multimèdia per a la creació de continguts digitals aplicables al disseny de la programació i a les activitats de la unitat didàctica.
 • Notícies i informació de les oposicions per comunitat autònoma.
 • Pautes per a una correcta i adequada defensa de la programació i la unitat didàctica davant el tribunal.
 • Accés als recursos propis de la UNED.
 • Plataforma aLF UNED (seguiment de les activitats i les consultes: fòrums, correu, videoclases, xats, a través dels quals, l’estudiant pot realitzar un seguiment i preparació adequada al seu ritme d’aprenentatge. Resolució consultes en termini màxim de 48 hores).

2.- PROGRAMA MODULAR D’EXPERT UNIVERSITARI.

 • Curs 2022-2023, dirigit a docents interins o titulats universitaris que aspiren a accedir a cossos docents de mestres/as (Infantil/Primària) i professors/as (Secundària, Batxillerat, Formació Professional), en les diferents especialitats de cada cos.
 • S’ofereix a l’alumnat la possibilitat de cursar des d’un mòdul a un itinerari complet d’Expert  Universitari.
 • Els futurs docents es poden especialitzar en dues titulacions pròpies:
 • Diploma d’Expert Universitari en Innovació i estratègies docents per al disseny de la programació Didàctica.
 • Diploma d’Expert Universitari en Innovació i estratègies docents per al disseny de la unitat didàctica.
 • La superació d’aquests mòduls atorga dos títols d’expert universitari (titulació pròpia expedida per la UNED)amb 15 crèdits *ECTS cadascun d’ells i un total de 750 hores reconegudes com a formació complementària en l’accés a la funció pública. És a dir, baremen en els mèrits del concurs oposició. No obstant això, es recomana que els interessats consulten la validesa d’aquesta formació com a mèrits per al concurs oposició en la Conselleria d’Educació corresponent.

3.- MATRÍCULA

 • El sistema de títols propis, amb estructura modular, permet matricular-se de cursos complets o mòduls amb certificacions individualitzades i reconeixement de crèdits per cada mòdul de formació.
 • El preu oficial per a la preparació completa és de 1.188 euros, per la qual cosa cada titulació d’expert universitari ascendeix a 594 euros.
 • Si eres Afiliat o Afiliada d’UGT tindràs un 10% de descompte sobre el preu oficial.
 • També és possible la matrícula en mòduls solts de 5 crèdits ECTS amb un cost per mòdul de 198 euros, encara que es recomana la formació completa per a la preparació d’oposicions.
 • Es recorda que, fins a completar del nombre màxim d’alumnes per aula i tutor, es respectarà l’ordre d’inscripció.
 • Període de Matriculació del 7 de setembre al 30 de Novembre de 2022!

   Pots consultar més informació en: preparación oposiciones UNED

  COMENÇAMENT DE LES CLASSES L’1 d’OCTUBRE de 2022


 


 

Convenio de Formación Permanente entre UGT-Servicios públicos y la UNED. Preparación de oposiciones para el acceso al cuerpo de maestros/as de infantil y primaria  y profesores/as de enseñanza secundaria 

 

FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN PARA EL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE MAESTROS DE INFANTIL, PRIMARIA  Y PROFESORES DE SECUNDARIA

CURSO PREPARACIÓN DE OPOSICIONES 2022-2023

PROGRAMA MODULAR DE EXPERTO UNIVERSITARIO que ofrece formación innovadora, científica y preparación integral de las Oposiciones para acceder la función pública docente 

Junto con la preparación del temario y el ejercicio práctico, se proporciona una intensa preparación en la programación y en la unidad didáctica lo que otorga a su finalización dos títulos de experto en programación y unidad didáctica de 15 ECTS + 15 ECTS (375 + 375 horas) y homologados para poder ser reconocidos en el baremo de concurso-oposición (apartado “Otros méritos”).

1.- FORMACIÓN 100% ONLINE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL CON ACCESO A:

 • Temarios actualizados en PDF y sus resúmenes
 • Videoclases, enlaces y documentación de ampliación.
 • Dossier normativo y modelos de programación y unidad didáctica.
 • Guías para el diseño de la programación y la unidad didáctica.
 • Artículos y manuales de didáctica y organización escolar.
 • Recursos multimedia para la creación de contenidos digitales aplicables al diseño de la programación y a las actividades de la unidad didáctica.
 • Noticias e información de las oposiciones por comunidad autónoma.
 • Pautas para una correcta y adecuada defensa de la programación y la unidad didáctica ante el tribunal.
 • Acceso a los recursos propios de la UNED.
 • Plataforma aLF UNED (seguimiento de las actividades y las consultas: foros, correo, videoclases, chats, a través de los cuales, el estudiante puede realizar un seguimiento y preparación adecuada a su ritmo de aprendizaje. Resolución consultas en plazo máximo de 48 horas).

2.- PROGRAMA MODULAR DE EXPERTO UNIVERSITARIO.

 • Curso 2022-2023, dirigido a docentes interinos o titulados universitarios que aspiren a acceder a cuerpos docentes de maestros/as (Infantil/Primaria) y profesores/as (Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional), en las diferentes especialidades de cada cuerpo.
 • Se ofrece al alumnado la posibilidad de cursar desde un módulo a un itinerario completo de Experto Universitario.
 • Los futuros docentes se pueden especializar en dos titulaciones propias:
 • Diploma de Experto Universitario en Innovación y estrategias docentes para el diseño de la programación Didáctica.
 • Diploma de Experto Universitario en Innovación y estrategias docentes para el diseño de la unidad didáctica.
 • La superación de estos módulos otorga dos títulos de experto universitario (titulación propia expedida por la UNED)con 15 créditos ECTS cada uno de ellos y un total de 750 horas reconocidas como formación complementaria en el acceso a la función pública. Es decir, bareman en los méritos del concurso-oposición. No obstante, se recomienda que los interesados consulten la validez de esta formación como méritos para el concurso-oposición en la Consejería de Educación correspondiente.

3.- MATRÍCULA

 • El sistema de títulos propios, con estructura modular, permite matricularse de cursos completos o módulos con certificaciones individualizadas y reconocimiento de créditos por cada módulo de formación.
 • El precio oficial para la preparación completa es de 1.188 euros, por lo que cada titulación de experto universitario asciende a 594 euros.
 • Si eres Afiliado o Afiliada de UGT tendrás un 10% de descuento sobre el precio oficial.
 • También es posible la matrícula en módulos sueltos de 5 créditos ECTS con un coste por módulo de 198 euros, aunque se recomienda la formación completa para la preparación de oposiciones.
 • Se recuerda que, hasta completar del número máximo de alumnos por aula y tutor, se respetará el orden de inscripción.

¡Periodo de Matriculación del 7 de septiembre al 30 de Noviembre de 2022!

 Puedes consultar más información en: preparación oposiciones UNED

COMIENZO DE LAS CLASES EL 1 de OCTUBRE de 2022

 
UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.