UGT INFORMA: COMISSIONS DE SERVEI – LLOCS ESPECÍFICS – Convocatòria de renovació

De les destinacions obtingudes en comissió de serveis en llocs específics, en aplicació de la Resolució de 12 de juliol de 2021, de la Direcció General de Personal Docent i de la Resolució de 18 de maig de 2022, de la Direcció General de Personal Docent. 

TERMINI SOL·LICITUD PRÒRROGA: Cinc dies hàbils. Emplenar l’ANNEX I que ser`enviat al seu compte de correu electrònic . Des del 13/06/2023 fins al 19/06/2023.

Procediment per a la pròrroga dels destins obtinguts en comissió de serveis, en llocs específics, en aplicació de la Resolució de 12 de juliol de 2021 i de la Resolució de 18 de maig de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment per a la selecció i el nomenament de personal funcionari docent per a cobrir llocs específics en centres públics de la Comunitat Valenciana mitjançant comissió de serveis.

Primera. Finalitat


La finalitat d’aquesta resolució és possibilitar al personal funcionari docent que ocupa els llocs que s’esmenten a continuació la continuïtat per al curs 2023-2024:
· Llocs de les unitats especialitzades d’orientació convocats en la Resolució de 12 de juliol de 2021.
· Llocs específics en unitats pedagògiques hospitalàries (UPH), centres de Formació de Persones Adultes dels establiments penitenciaris, seccions d’Educació Secundària en establiments penitenciaris o en centres de reeducació, el Centre Específic d’Educació a Distància (CEED), unitats especialitzades d’orientació, Escola Oficial d’Idiomes Virtual Valenciana (EOI_VV), centres de recepció de menors, centres singulars que desenvolupen accions comunitàries, convocats en la Resolució de 18 de maig de 2022.

Segona. Condicions per a sol·licitar la pròrroga


Podrà sol·licitar la pròrroga per un any el personal funcionari que actualment ocupe algun dels llocs objecte d’aquesta resolució, sempre que:
– Es trobe en servei actiu actualment en el lloc per al qual se sol·licite la continuïtat.
– Es trobe en servei actiu actualment en el lloc per al qual se sol·licite la continuïtat.Posseïsca la competència lingüística necessària per a l’accés i l’exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià, establida en l’Ordre 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Tot això sense perjudici que, segons el que es disposa en la disposició transitòria única de l’Ordre 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, els funcionaris o funcionàries que no reunisquen aquest requisit lingüístic puguen sol·licitar la comissió de serveis en llocs catalogats com a centres docents públics de localitats de predomini lingüístic castellà, i l’Ordre 52/2022, de 18 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’estableix un període transitori per a la participació del personal docent integrant de les borses de treball en els procediments de provisió de llocs catalogats amb el requisit lingüístic de valencià per l’Ordre 35/2018, de 22 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.
UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.