UGT INFORMA: COMISSIONS DE SERVEI CAUSES SOCIALS. Peticions i resolució de qüestions freqüents.

S’informa que a partir de les 10:00 hores del 4 de juliol de 2023 i fins a les 10:00 hores del 9 de juliol de 2023, es podran realitzar les peticions telemàtiques de comissions de serveis per causes socials per al curs 2023-2024, de conformitat amb la resolució de la Direcció General de Personal Docent de 4 de maig de 2023.

Tràmit: Comissió de Servei per Motius Socials 2023/2024
Pot realitzar consultes mitjançant el correu comisiones_servicio@gva.es

COS DE MESTRES

Accés al tràmit de Comissió de Servei por Motius Socials 2023/2024

COS DE SECUNDÀRIA I ALTRES COSSOS.

Accés al tràmit de Comissió de Servei por Motius Socials 2023/2024


QÜESTIONS FREQÜENTS

Quan es poden sol·licitar destinacions?

“A partir de l’1 de juliol de 2023 s’obrirà un termini de cinc dies naturals perquè el personal participant puga sol·licitar per via telemàtica les peticions concretes a centres o localitats a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

https://ceice.gva.es. També estarà disponible l’enllaç d’accés en OVIDOC.

En aquest procediment s’opta a Centres o a llocs?

S’opta a centres.

“El personal funcionari que participe optarà a Centres, independentment que hi haja o no posats de la seua especialitat. Es publica l’annex VI amb la relació de centres educatius.”

Com puc sol·licitar llocs itinerants en un Centre o sol·licitar totes les especialitats per les quals estic habilitat?

“Si es demana més d’una especialitat d’un mateix centre o localitat o si es demana un lloc amb caràcter itinerant, serà necessari repetir el centre o la localitat tantes vegades com llocs sol·licitats.”

La petició d’una plaça amb caràcter itinerant haurà de ser consignada en la casella corresponent.

Exemple: Soc funcionària de carrera del cos de Secundària, el meu lloc definitiu és per l’especialitat de Filosofia però tinc reconegudes les habilitacions d’Àmbit Sociolingüístic i FPA Ciències Socials, m’agradaria participar per totes les meues especialitats.

Puc presentar més d’una sol·licitud telemàtica de peticions?

Sí. Sols es tindrà en compte l’última presentada.

“ En el cas que es presentara en termini i forma més d’una sol·licitud telemàtica de peticions, només es tindrà en compte l’última presentada.”

S’ha acabat el termini de peticions de centres però m’he adonat que m’he equivocat, puc enviar una sol·licitud perquè modifiqueu les meues peticions?

No. No s’alterarà per cap concepte, ni encara que es tracte de l’ordre de prelació dels centres sol·licitats.

“Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de participació en el procés, així com el termini de sol·licitud de destins, aquestes no s’alteraran per cap concepte, ni encara que es tracte de l’ordre de prelació dels centres sol·licitats.”

Si no realitze petició telemàtica de centres és que he renunciat a la meua participació en el procediment de comissions de servei?

Sí.

“S’entendrà que la persona interessada desisteix de la seua participació en la convocatòria quan no formule una sol·licitud telemàtica de destins en el termini previst per a això.”

Quan puc renunciar a una destinació adjudicada?

Durant el període de publicació en la pàgina web de la llista provisional d’adjudicació de destinacions.

“La Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport publicarà la llista provisional d’adjudicació de destins en comissió de serveis en la URL https://ovidoc.edu.gva.es/ i en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport https://ceice.gva.es.

Les persones sol·licitants disposaran d’un termini de dos dies hàbils per a presentar reclamacions telemàtiques a través de la plataforma OVIDOC, a través de la URL https://ovidoc.edu.gva.es, sense que puguen presentar-se documents addicionals als quals van acompanyar la seua sol·licitud. En aquest mateix termini de dos dies hàbils podran presentar la renúncia a la seua continuació en el procediment.”

Quan puc reclamar la puntuació obtinguda?

Durant el període de publicació en la página web de la llista provisional d’adjudicació de destinacions.

“La Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport publicarà la llista provisional d’adjudicació de destins en comissió de serveis en la URL

https://ovidoc.edu.gva.es i en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport https://ceice.gva.es.

Les persones sol·licitants disposaran d’un termini de dos dies hàbils per a presentar reclamacions telemàtiques a través de la plataforma OVIDOC, a través de la URL https://ovidoc.edu.gva.es,sense que puguen presentar-se documents addicionals als quals van acompanyar la seua sol·licitud.”

Puc presentar una nova documentació en el període obert de reclamacions a la llista provisional?

No, no pot.

“Les persones sol·licitants disposaran d’un termini de dos dies hàbils per a presentar reclamacions telemàtiques a través de la plataforma OVIDOC, a través de la URL https://ovidoc.edu.gva.es, sense que puguen presentar-se documents addicionals als quals van acompanyar la seua sol·licitud.”

Una vegada publicada la llista definitiva d’adjudicació de comissions de servei puc renunciar?

La renúncia només es contempla en el període de 2 dies hàbils una vegada publicada la llista provisional.

Els destins adjudicats del llistat definitiu seran irrenunciables. S’exceptua de l’anterior la concurrència de força major acreditada davant la Direcció General de Personal Docent, la decisió de l’administració convocant per raons organitzatives o la constatació de l’incompliment d’algun dels requisits per part de la persona docent.

Si no estic d’acord amb el lloc adjudicat en el llistat definitiu d’adjudicacions, què puc fer?

Davant el resultat definitiu del lloc adjudicat podrà interposar recurs de reposició davant de la directora general de Personal Docent d’aquesta Conselleria en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de la resolució definitiva.

I si, encara així, una vegada resolt el recurs de reposició, la seua resolució no fora favorable, on puc dirigir-me?

Pot interposar un recurs contenciós administratiu. Haurà de dirigir-se al jutjat contenciós- administratiu de València en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seua publicació.

Nota: Totes les condicions i requisits que s’exigeixen en aquesta convocatòria han de tindre’s complits o reconeguts en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds establit en la base cinquena, excepte a la competència lingüística necessària que haurà de posseir-se amb data anterior a l’1 de juliol de 2023.

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.