UGT INFORMA. 14 desembre 2020. UGT demana la intervenció urgent del conseller d’Educació, el secretari autonòmic d’Educació i FP i el director general de FPiERE davant la incertesa que la LOMLOE col•loca al professorat tècnic d’FP.

UGT INFORMA. 14 diciembre 2020. UGT pide la intervención urgente del consejero de Educación, el secretario autonómico de Educación y FP y el director general de FPiERE ante la incertidumbre que la LOMLOE coloca al profesorado técnico de FP.

Davant el futur incert que la LOMLOE col·loca al professorat tècnic d’FP, el sindicat de treballadores i treballadors de l’Ensenyament d’UGT al País Valencià, integrat en la Federació d’Empleats i Empleades dels Serveis Públics (FeSP-UGT PV), ha demanat una reunió urgent al conseller d’Educació, al secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional i director general de FPiERE per a tractar la situació del professorat tècnic d’FP a la Comunitat Valenciana i com l’afectaria l’aplicació de la nova llei educativa (LOMLOE), que declara l’extinció d’aquest cos docent, la integració de les seues especialitats docents en el cos de professorat d’Ensenyament Secundari, però no de tot el seu professorat, al qual divideix, segons la seua titulació i situació administrativa (queda exclòs d’aquesta promoció al cos docent superior el professorat que no reunisca els nous requisits de titulació per a accedir a aquest cos i que són titulació universitària de grau i màster habilitant o titulació universitària equivalent a l’efecte d’accés a la funció pública).

 

Concretament, en l’escrit presentat que s’adjunta, se’ls ha sol·licitat com a assumptes a tractar els següents:

Situació del professorat tècnic d’FP davant la nova llei educativa (LOMLOE). En quins termes afecta la mateixa al professorat tècnic d’FP de la nostra comunitat? Quina és la seua situació, detallada per especialitats i titulacions, tant del funcionariat de carrera com funcionariat interí, incloent en aquesta informació al professorat especialista? Quin seria el possible desenvolupament i aplicació d’aquest aspecte de la nova llei al País Valencià? Accions que s’han adoptat o es podrien adoptar per a reconduir la situació i modificar els aspectes més nocius que la LOMLOE suposa per a aquest professorat, recuperant i incorporant a la llei l’equivalència de les titulacions d’FP a les titulacions universitàries per a l’exercici professional de la docència en FP i en els cossos docents que s’establisquen.

UGT Ensenyament PV no comparteix i qüestiona el procediment que la LOMLOE ha seguit per a aconseguir l’equiparació salarial i de condicions laborals del professorat tècnic d’FP amb la resta del professorat d’Ensenyament Secundari (disposició addicional onzena de llei), tampoc el model de professorat d’FP que contempla la LOMLOE, en la nova redacció que dóna a l’articule 95 de la LOE (excloure de l’ingrés en la funció pública docent dels titulats i titulades d’FP Superior i degradar-los a la condició de professorat especialista, suprimint les titulacions declarades equivalents a l’efecte de docència) i la nostra anàlisi de la situació i mesures que des de la nostra administració educativa es podrien adoptar, es contenen en el document que utilitzem en les nostres assemblees per a la presentació de la problemàtica en la qual ens trobem i de les accions o mesures que des de la nostra autonomia es podrien adoptar per a reconduir la situació i evitar els efectes més nocius que la LOMLOE pot ocasionar al conjunt del professorat tècnic d’FP. S’adjunta.

 PlazaRadioLOMLOEcambiaReglasFP21122020 Levante EMV Opinión Una buena idea mal articulada en FP

 28112020 Mediterraneo LOMLOE y FP Fer i desfer

Elveloacadémico DOCUMENTACIÓ: