PRIVADA-CONCERTADA:  UGT en l’Educació Infantil: exigència i transparència // UGT en la Educación Infantil: exigencia y transparencia

UGT en l’Educació Infantil: exigència i transparència
El sector  d’Ensenyament d’UGT Serveis Públics ha realitzat una reunió, al més alt nivell d’expertes i experts del conjunt de l’Estat, per a valorar la situació de l’àmbit de l’educació infantil. En aquest cim sindical, el sindicat ha avaluat la delicada situació per la qual estan passant les treballadores del sector i per la creixent inestabilitat de les escoles infantils privades.
 
UGT Serveis Públics ha conclòs la reunió amb les següents puntualitzacions i propostes:
    -UGT Serveis Públics continuarà sent exigent en la negociació col·lectiva per a beneficiar a les treballadores de l’educació infantil com sempre ho ha sigut. Exigència amb la patronal i plena transparència informativa amb les treballadores.
    -El sindicat continuarà buscant la millor solució possible perquè les educadores infantils tinguen el diferencial econòmic positiu respecte a la resta de les treballadores vinculades al SMI. Per la titulació exigida, per la qualificació professional necessària i pel nivell de responsabilitat en el lloc de treball que se’ls requereix és necessari tindre’l en consideració sempre perquè es traduïsca en salaris diferents.
   -Les treballadores de les escoles infantils privades, sense cap vinculació amb l’àmbit de la gestió dels fons públics, necessiten un especial suport del sindicat amb la finalitat de garantir l’estabilitat en l’ocupació i frenar el constant tancament d’escoles privades i les seues consegüents pèrdues de llocs de treball.
    -UGT negociarà el següent Conveni Col·lectiu buscant fórmules que permeten incrementar els salaris, mantindre l’ocupació i millorar el poder adquisitiu progressivament. Per a això, UGT Serveis Públics buscarà que, al llarg de 2021, els salaris de referència siguen el més alts possibles en la gestió privada, amb la finalitat de tindre la major base salarial possible per a negociar els salaris de 2022.
     -UGT Serveis Públics exigirà a les organitzacions patronals en la pròxima reunió del Conveni Col·lectiu del sector un compromís perquè el diferencial cresca de manera progressiva a partir de 2022.
    -UGT insisteix que els únics avanços de l’educació infantil en els últims anys han vingut de la mà d’UGT i del seu paper eficaç en la negociació col·lectiva com ara: 
    -o “A partir del dia 1 de setembre de 2021 i fins al 31 d’agost de 2022, tal com recull la disposició transitòria huitena del conveni, les treballadores dels centres d’educació infantil –gestió indirecta– cobraran per les taules que figuren en l’annex II, apartat C del Conveni Col·lectiu, independentment de la data en la qual s’haja realitzat el procediment de licitació o contractació.
 
En el cas que l’IPC del període comprés entre l’1 setembre de 2020 i el 31 d’agost de 2021 fóra superior al 2 per 100, es revisaran les mateixes en l’excés de la indicada xifra amb caràcter retroactiu des de l’1 de setembre de 2021, actualitzant-se salaris i taules per a posteriors pujades salarials”.
      o En les taules salarials de Centres d’Educació Infantil (taula general), annex I, la diferència que UGT Serveis Públics va signar en la signatura del conveni va ser de 30 euros de les educadores infantils respecte a les categories vinculades al SMI, el màxim que es va poder en aquell moment. El mateix que hui es persegueix, UGT ja ho va signar en el propi Conveni Col·lectiu.
      o Que les mestres i altres categories del Conveni Col·lectiu van tindre el seu salari ja definit amb la signatura del mateix conveni en els annexos I, II, III i IV.
      o Més de 30.000 treballadores de l’educació infantil d’escoles infantils de gestió indirecta hui encara ho són gràcies a que en data 15 de maig de 2015 (BOE de 19 de juny de 2015) UGT va signar la garantia de subrogació i manteniment del seu lloc de treball. Va haver-hi qui, ja llavors, no ho va signar.
 
A més, l’actual Conveni Col·lectiu finalitza la seua vigència el 31 de desembre de 2021. Una vegada denunciat, el conveni mantindrà la seua vigència fins a la signatura d’un altre nou tal com va insistir UGT en la negociació de l’encara vigent. Des d’UGT Serveis Públics es negociarà quan siga procedent amb l’única convicció de millorar els salaris i les condicions de treball de la totalitat de treballadores del sector independentment de la seua categoria professional.
 
Enfront del populisme de consum ràpid la negociació col·lectiva, enfront de la crítica gratuïta la cerca d’acords, enfront de la frustració del no a tot, els avanços que beneficien als treballadors. 

Els avanços en l’educació infantil sempre han vingut de la mà d’UGT.

Madrid, 22 de juny de 2021 UGT en la Educación Infantil: exigencia y transparencia

El sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos ha realizado una reunión, al más alto nivel de expertas y expertos del conjunto del Estado, para valorar la situación del ámbito de la educación infantil. En dicha cumbre sindical, el sindicato ha evaluado la delicada situación por la que están pasando las trabajadoras del sector y por la creciente inestabilidad de las escuelas infantiles privadas. UGT Servicios Públicos ha concluido la reunión con las siguientes puntualizaciones y propuestas:

  • UGT Servicios Públicos seguirá siendo exigente en la negociación colectiva para beneficiar a las trabajadoras de la educación infantil como siempre lo ha sido. Exigencia con la patronal y plena transparencia informativa con las trabajadoras.
  • El sindicato seguirá buscando la mejor solución posible para que las educadoras infantiles tengan el diferencial económico positivo con respecto al resto de las trabajadoras vinculadas al SMI. Por la titulación exigida, por la cualificación profesional necesaria y por el nivel de responsabilidad en el puesto de trabajo que se les requiere es necesario tenerlo en consideración siempre para que se traduzca en salarios diferentes.
  • Las trabajadoras de las escuelas infantiles privadas, sin ninguna vinculación con el ámbito de la gestión de los fondos públicos, necesitan un especial apoyo del sindicato con el fin de garantizar la estabilidad en el empleo y frenar el constante cierre de escuelas privadas y sus consiguientes pérdidas de puestos de trabajo.
  • UGT negociará el siguiente Convenio Colectivo buscando fórmulas que permitan incrementar los salarios, mantener el empleo y mejorar el poder adquisitivo progresivamente. Para ello, UGT Servicios Públicos buscará que, a lo largo de 2021, los salarios de referencia sean lo más altos posibles en la gestión privada, con el fin de tener la mayor base salarial posible para negociar los salarios de 2022.
  • UGT Servicios Públicos exigirá a las organizaciones patronales en la próxima reunión del Convenio Colectivo del sector un compromiso para que el diferencial crezca de manera progresiva a partir de 2022.
  • UGT insiste en que los únicos avances de la educación infantil en los últimos años han venido de la mano de UGT y de su papel eficaz en la negociación colectiva tales como: 
  • o “A partir del día 1 de septiembre de 2021 y hasta el 31 de agosto de 2022, tal y como recoge la disposición transitoria octava del convenio, las trabajadoras de los centros de educación infantil –gestión indirecta– cobrarán por las tablas que figuran en el anexo II, apartado C del Convenio Colectivo, independientemente de la fecha en la que se haya realizado el procedimiento de licitación o contratación.

 

En el caso de que el IPC del periodo comprendido entre el 1 septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021 fuese superior al 2 por 100, se revisarán las mismas en el exceso de la indicada cifra con carácter retroactivo desde el 1 de septiembre de 2021, actualizándose salarios y tablas para posteriores subidas salariales”.

  • o En las tablas salariales de Centros de Educación Infantil (tabla general), anexo I, la diferencia que UGT Servicios Públicos firmó en la firma del convenio fue de 30 euros de las educadoras infantiles con respecto a las categorías vinculadas al SMI, el máximo que se pudo en aquel momento. Lo mismo que hoy se persigue, UGT ya lo firmó en el propio Convenio Colectivo.
  • o Que las maestras y otras categorías del Convenio Colectivo tuvieron su salario ya definido con la firma del mismo convenio en los anexos I, II, III y IV.
  • o Más de 30.000 trabajadoras de la educación infantil de escuelas infantiles de gestión indirecta hoy todavía lo son gracias a que en fecha 15 de mayo de 2015 (BOE de 19 de junio de 2015) UGT firmó la garantía de subrogación y mantenimiento de su puesto de trabajo. Hubo quien, ya entonces, no lo firmó.

Además, el actual Convenio Colectivo finaliza su vigencia el 31 de diciembre de 2021. Una vez denunciado, el convenio mantendrá su vigencia hasta la firma de otro nuevo tal y como insistió UGT en la negociación del todavía vigente. Desde UGT Servicios Públicos se negociará cuando proceda con la única convicción de mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de la totalidad de trabajadoras del sector independientemente de su categoría profesional.

Frente al populismo de consumo rápido la negociación colectiva, frente a la crítica gratuita la búsqueda de acuerdos, frente a la frustración del no a todo, los avances que benefician a los trabajadores. 

Los avances en la educación infantil siempre han venido de la mano de UGT.

Madrid, 22 de junio de 2021

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.