OPOSICIONS 2022. Correcció d’errades // Corrección de errores.

 

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 45/2021, de2 8 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d’ingrés en el cos de mestres i procediment per a l’adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos. [2022/1455]

(DOGV núm. 9286 de 25.02.2022) Ref. Base de dades 001526/2022

 

Advertits errors en la publicació de l’ordre indicada (DOGV 9253, d’11 de gener) es corregeixen com segueix:

En la pàgina 1800,

On diu:
«e) No ser personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos de mestres, tret que es concórrega al procediment per a l’adquisició de noves especialitats regulat en la present convocatòria.»
Ha de dir:
«e) No ser personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament com a funcionari de carrera del mateix cos de mestres, tret que es concórrega al procediment per a l’adquisició de noves especialitats regulat en la present convocatòria.»

En la pàgina 1803,
On diu:
«En el cas d’acollir-se a la reducció en la taxa per circumstàncies de víctimes de violència de gènere, serà necessari emplenar el tràmit addicional per a presentar documentació sensible aportant algun dels mitjans de prova que preveu l’article 9.1 o 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de desembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.»
Ha de dir:
«En el cas d’acollir-se a la reducció en la taxa per circumstàncies de víctimes de violència de gènere, serà necessari emplenar el tràmit addicional per a presentar documentació sensible aportant algun dels mitjans de prova que preveu l’article 9.1 o 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.»

En la pàgina 1815,
On diu:
«A.1.5) Finalitzat el termini indicat, la Direcció General de Personal Docent publicarà en el web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones) la llista de les persones que hagen presentat la programació didàctica.
Els òrgans de selecció no tindran accés als continguts de les programacions didàctiques fins després de la qualificació definitiva de la primera prova.
Les persones que no hagen presentat la programació didàctica en el termini establit s’entendrà que renuncien a continuar el procés selectiu i perdran tots els drets derivats d’aquest.
En cas que el tribunal detecte que la programació didàctica no compleix el requisit d’elaboració pròpia, la puntuació que atorgarà en la segona prova serà de 0 punts, després de donar audiència a la persona interessada.»
Ha de dir:
«A.1.5) Finalitzat el termini indicat, la Direcció General de Personal Docent publicarà en el web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones) la llista de les persones que hagen presentat la programació didàctica.
Els òrgans de selecció no tindran accés als continguts de les programacions didàctiques fins després de la qualificació definitiva de la primera prova.
Les persones que no hagen presentat la programació didàctica en el termini establit s’entendrà que renuncien a continuar el procés selectiu i perdran tots els drets derivats d’aquest.
En cas que el tribunal detecte que la programació didàctica no compleix el requisit d’elaboració pròpia, la puntuació que atorgarà en la segona prova serà de 0 punts, després de donar audiència a la persona interessada.
En el moment de la defensa, les persones aspirants podran utilitzar un exemplar de la programació aportada per elles mateixes, que haurà de ser la mateixa que figura en la seu electrònica, podent utilitzar el material que considere oportú, així com un guió que no excedirà d’un foli (dues cares) i que entregarà al tribunal a la seua finalització.»

En la pàgina 1845,
On diu:
«Segona. En cap cas es valoren els cursos o les assignatures la finalitat dels quals siga obtindre un títol acadèmic, un màster o una altra titulació de postgrau. Tampoc es valoren els cursos o les activitats la finalitat dels quals siga obtindre el títol d’Especialització Didàctica, el Certificat d’Aptitud Pedagògica o del màster exigit per a accedir a la docència en Educació Secundària. Així mateix, no poden considerar-se a l’efecte de la valoració els mèrits que s’indiquen en els apartats 2.1 i 2.2 que s’hagen realitzat anteriorment a l’obtenció del títol exigit per a accedir al cos.»
Ha de dir:
«Segona. En cap cas es valoren els cursos o les assignatures la finalitat dels quals siga obtindre un títol acadèmic, un màster o una altra titulació de postgrau. Tampoc es valoren els cursos o les activitats la finalitat dels quals siga obtindre el títol d’Especialització Didàctica, el Certificat d’Aptitud Pedagògica o del Màster Universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional, Ensenyaments d’Idiomes i Ensenyaments Esportius. Així mateix, no poden considerar-se a l’efecte de la valoració els mèrits que s’indiquen en els apartats 3.2.1 i 3.2.2 que s’hagen realitzat anteriorment a l’obtenció del títol exigit per a accedir al cos.»

En la pàgina 1850, en la versió en castellà,
On diu:
«5. La salud y la calidad de vida. Hábitos y estilos de vida saludable en relación con la actividad física. El cuidado del cuerpo. Anatomía y autoestima»
Ha de dir:
«5. La salud y la calidad de vida. Hábitos y estilos de vida saludable en relación con la actividad física. El cuidado del cuerpo. Autonomía y autoestim

En la pàgina 1851, en la versió en castellà,
On diu:
«24. La evaluación de la Educación Física en la Educación Primaria. Evolución del proceso de aprendizaje y del proceso de enseñanza: mecanismos e instrumentos. Función de los criterios de evaluación de etapa.»
Ha de dir:
«24. La evaluación de la Educación Física en la Educación Primaria. Evaluación del proceso de aprendizaje y del proceso de enseñanza: mecanismos e instrumentos. Función de los criterios de evaluación de etapa.»

València, 21 de febrer de 2022.– El conseller d’Educació, Cultura i Esport: Vicent Marzà i Ibáñez.CORRECCIÓN de errores de la Orden 45/2021, de 28 de diciembre, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca procedimiento selectivo de ingreso en el cuerpo de maestros y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por personal funcionario del mismo cuerpo. [2022/1455]

(DOGV núm. 9286 de 25.02.2022) Ref. Base Datos 001526/2022

Advertidos errores en la publicación de la orden indicada (DOGV 9253, 11 de enero) se corrigen como sigue:

En la página 1800,
Donde dice:
«e) No ser personal funcionario de carrera, en prácticas o estar pendiente del correspondiente nombramiento del mismo cuerpo de maestros, salvo que se concurra al procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades regulado en la presente convocatoria.»
Debe decir:
«e) No ser personal funcionario de carrera, en prácticas o estar pendiente del correspondiente nombramiento como funcionario de carrera del mismo cuerpo de maestros, salvo que se concurra al procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades regulado en la presente convocatoria.»

En la página 1803,
Donde dice:
«En el caso de acogerse a la reducción en la tasa por circunstancias de víctimas de violencia de género, será necesario cumplimentar el trámite adicional para la presentación de documentación sensible aportando alguno de los medios de prueba previstos en el artículo 9.1 o 9.2 de la Ley 7/2012, de 23 de diciembre, de la Generalitat, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana.»
Debe decir:
«En el caso de acogerse a la reducción en la tasa por circunstancias de víctimas de violencia de género, será necesario cumplimentar el trámite adicional para la presentación de documentación sensible aportando alguno de los medios de prueba previstos en el artículo 9.1 o 9.2 de la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana.»

En la página 1815,
Donde dice:
«A.1.5) Finalizado el plazo indicado, la Dirección General de Personal Docente publicará en la web de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte (http://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/oposiciones) el listado de las personas que hayan presentado la programación didáctica.
Los órganos de selección no tendrán acceso a los contenidos de las programaciones didácticas hasta después de la calificación definitiva de la primera prueba.
Las personas que no hubieran presentado la programación didáctica en el plazo establecido se entenderá que renuncian a continuar el proceso selectivo y perderán todos los derechos derivados del mismo.
En caso de que el tribunal detecte que la programación didáctica no cumple con el requisito de elaboración propia, la puntuación que otorgará en la segunda prueba será de 0 puntos, todo ello tras dar audiencia a la persona interesada.»
Debe decir:
«A.1.5) Finalizado el plazo indicado, la Dirección General de Personal Docente publicará en la web de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte (http://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/oposiciones) el listado de las personas que hayan presentado la programación didáctica.
Los órganos de selección no tendrán acceso a los contenidos de las programaciones didácticas hasta después de la calificación definitiva de la primera prueba.
Las personas que no hubieran presentado la programación didáctica en el plazo establecido se entenderá que renuncian a continuar el proceso selectivo y perderán todos los derechos derivados del mismo.
En caso de que el tribunal detecte que la programación didáctica no cumple con el requisito de elaboración propia, la puntuación que otorgará en la segunda prueba será de 0 puntos, todo ello tras dar audiencia a la persona interesada.
En el momento de la defensa, las personas aspirantes podrán utilizar un ejemplar de la programación aportada por ellas mismas, que deberá ser la misma que figura en la sede electrónica, pudiendo utilizar el material que considere oportuno, así como un guión que no excederá de un folio (dos caras) y que entregará al tribunal a su finalización.»

En la página 1845,
Donde dice:
«Segunda. En ningún caso serán valorados aquellos cursos, asignaturas o créditos cuya finalidad sea la obtención de un título académico, máster u otra titulación de postgrado. Tampoco serán valorados los cursos o actividades cuya finalidad sea la obtención del título de Especialización Didáctica, del Certificado de Aptitud Pedagógica o del exigido para la docencia en Máster de Educación Secundaria. Asimismo no podrán considerarse a los efectos de su valoración los méritos indicados en los apartados 2.1 y 2.2, que hayan sido realizados con anterioridad a la obtención del título exigido para su acceso al cuerpo.»
Debe decir:
«Segunda. En ningún caso serán valorados aquellos cursos, asignaturas o créditos cuya finalidad sea la obtención de un título académico, máster u otra titulación de postgrado. Tampoco serán valorados los cursos o actividades cuya finalidad sea la obtención del título de Especialización Didáctica, del Certificado de Aptitud Pedagógica o del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas y Enseñanzas Deportivas. Asimismo no podrán considerarse a los efectos de su valoración los méritos indicados en los apartados 3.2.1 y 3.2.2, que hayan sido realizados con anterioridad a la obtención del título exigido para su acceso al cuerpo.»

En la página 1850, en la versión en castellano,
Donde dice:
«5. La salud y la calidad de vida. Hábitos y estilos de vida saludable en relación con la actividad física. El cuidado del cuerpo. Anatomía y autoestima»
Debe decir:
«5. La salud y la calidad de vida. Hábitos y estilos de vida saludable en relación con la actividad física. El cuidado del cuerpo. Autonomía y autoestima»

En la página 1851, en la versión en castellano,
Donde dice:
«24. La evaluación de la Educación Física en la Educación Primaria. Evolución del proceso de aprendizaje y del proceso de enseñanza:mecanismos e instrumentos. Función de los criterios de evaluación de etapa.»
Debe decir:
«24. La evaluación de la Educación Física en la Educación Primaria. Evaluación del proceso de aprendizaje y del proceso de enseñanza: mecanismos e instrumentos. Función de los criterios de evaluación de etapa.»

València, 21 de febrero de 2022.– El conseller de Educación, Cultura y Deporte: Vicent Marzà i Ibáñez.