MESA SECTORIAL 04-07-24. MANUAL de Permisos i llicències.

UGT considera que la Circular X/2024 de La Direcció General de Personal Docent, per a l’aprovació d’un Manual d’Instruccions en aplicació del Decret 234/2022 de 30 de desembre, no pot recollir altres situacions no recollides en eixe Decret 234/2022 com són els punts:

 • PERMISOS I LLICÈNCIES DELS INSPECTORS I INSPECTORES D’EDUCACIÓ
 • PROCEDIMENT PER A SOL·LICITAR LA VALORACIÓ DE RISCOS DURANT L’EMBARÀS I LA LACTÀNCIA
 • PROCEDIMENT PER A SOL·LICITAR CANVI O ADAPTACIÓ DE LLOC DE TREBALL PER MOTIUS DE SALUT PER A PERSONAL DEL SECTOR DOCENT
 • PERMISOS ESPORTISTES D’ELIT

Si això no fora així, sol·licitem afegir a aquesta negociació dos punts més a incloure en aquestes instruccions, com són:

També s’ha observat que als DISPOSICIONS GENERALS, sobretot en el punt 12.- Distribució Competencial punt 2 genera dubtes.

De manera general UGT recorda que ja el Decret 234/2022 que, en comparació a la resta de personal de l’Administració Pública, el personal docent perd condicions laborals:

 • Dies d’assumptes propis.
 • Gaudir les vacances en setmanes separades i en diferents moments de l’any, així com els dies addicionals de vacances per antiguitat.
 • Reducció d’una hora de jornada per menor de 3 anys o persona dependent sense minvament retributiu.
 • No es contempla ni considera el treball realitzat fora del centre educatiu durant els períodes de vacances escolars i que coincideixen amb les avaluacions escolars. Quan ara es defensa el teletreball i el professorat treballa en xarxa des d’abans d’aquest fet.

II PERMISOS. Apartat 3 del punt 12. Es parla d’alguna cosa que genera molts dubtes en els centres escolars com són les eixides en les activitats extraescolars, la seua autorització i compensació horària. UGT considera que és alguna cosa molt què s’ha de tractar en un acord, comporta moltes irregularitats com la seua falta de cobrament o compensació per hores de treball fora de la jornada.

II PERMISOS. Punt 5.- Permís per naixement per a la mare biològica. Cal aclarir:

S’ha de deixar clar que les setmanes completes es refereix a set dies naturals seguits, comencen en dilluns o en dimecres etc.

En l’apartat de Documentació Acreditativa, en l’apartat de persones funcionàries interines, es demana que han de presentar la sol·licitud a la seguretat social. S’ha d’aclarir que s’ha d’entregar amb posterioritat a la sol·licitud. Primer DT, després SS i després eixe document a DT per a assegurar que s’ha sol·licitat per part del personal interí.

II PERMISOS. Els diferents permisos de maternitat/paternitat i les vacances del mes d’agost coincident. Marcar l’ordre dels permisos és: Maternitat/paternitat – lactància acumulada (si és el cas) – vacances no gaudides.

II PERMISOS.

Punt 7.- Permís de lactància (Art.11 del Decret) Apartat de càlcul acumulació de lactància. UGT ha d’al·legar que en el gaudi de la lactància acumulada no és obligatòria la incorporació immediatament després i SÍ QUE es pot agafar excedència.

Punt 8. Explicar que primer que mentre que la criatura aquest hospitalitzada després del naixement o durant el primer mes, es té dret a l’ampliació per cada progenitor de l’augment de la maternitat/paternitat de fins a 13 mesos per ingrés.

Punt 10 Recull el permís per adopció, guarda, etc.… s’han de fer les mateixes modificacions aportades anteriorment.

REDUCCIÓ DE JORNADA.

UGT considera que s’hauria de recollir la reducció de jornada d’una hora diària per menor de tres anys sense minvament retributiu igual que la tenen la resta de personal funcionari públic.

Així com recollir la reducció de jornada lectiva per major de 55 anys.

VI. VACANCES

UGT sol·licita que no s’elimine la IT que recull el TREBEP en l’article de recuperació del període vacacional quan coincideix amb les vacances, igual que es contempla en les situacions de maternitat/paternitat etc… Afegint la lactància acumulada que pot coincidir amb les vacances.

També sol·licitem que s’aclarisca que s’han gaudir l’any natural.

Sempre negociat amb el titular del dret.

Repetim que UGT considera que s’ha de negociar els dies d’assumptes propis, els dies addicionals de vacances i assumptes propis per antiguitat, així com l’obligatorietat de gaudir les vacances seguides i el mes d’agost.

SI LA INSPECCIÓ ELS SOLICTA I TÉ DRET A ELLS, NO ENTENEM QUE EL PERSONAL DOCENT NO EL PUGA FER EN AQUEST DOCUMENT IGUALMENT.

Per tot l’exposat, sol·licitem la incorporació a aquesta circular i instruccions d’aplicació i desenvolupament del Decret 234/2022, de 30 de desembre, del consell, de tots els permisos i llicències que assenyalem que tenen la resta del funcionariat del consell i altres col·lectius, i que no tenen, en clara pèrdua de drets, els i les docents valencianes, iniciant els processos de negociació que siguen necessaris implementar per a donar-los cobertura, si fora el cas.

1. Reducció de jornada per discapacitat pròpia i ateses les circumstàncies personals -3h diàries mínim -. Igual majors de 55 anys, sense que tinga perjudici en la nòmina.

2. Dies d’assumptes propis: 6 dies anuals com a marca la llei i es reconeixen en altres sectors de l’administració.

3. Que no descompten funcionariat de MUFACE si estàs de baixa més de 3 mesos. Negociació i acord d’assumir eixa diferència compensatòria per part de l’administració.

4. Millora dels dies hospitalització fins a 2n grau consanguinitat i afinitat: 6 dies.

5. Reducció de jornada per cura de familiars discapacitats-o amb dependència- encara que no convisquen amb l’interessat/a. Es tracta de fomentar conciliació laboral- familiar-social.

6. Reduccions de jornada. Si la demanes en el 3r trimestre, que es cobre juliol i agost al 100%.

7. Reducció de jornada sense requisits i sense justificació.

8. Famílies monoparentals o monomarentales: Igualar els seus drets respecte a les famílies que tenen dos progenitors, duplicant la duració dels permisos.

9. Adaptació del lloc de treball: (Ni és permís ni llicència) No és reducció de jornada sinó una adaptació del lloc de treball per raons de salut, justificada a través d’informes mèdics i informe medicolaboral del INVASSAT. Normativament es justifica per la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (norma estatal 31/1995) a personal docent amb determinades característiques personals i de salut. L’adaptació es durà a terme en el mateix centre de treball. Cal incloure indicacions per a la reducció d’hores lectives per aquestes adaptacions. L’adaptació del lloc de treball és un dret laboral reconegut i hui dia aplicar-la depén de l’equip directiu segons les seues capacitats organitzatives, fet que genera inseguretat jurídica i origina casos en què pot no aplicar-se. Adaptació laboral per motius de salut. Definició: NO és una reducció voluntària de jornada sinó que està pautada pel servei de prevenció de riscos laborals. Base legal: Llei de Prevenció de Riscos Laborals, lleis d’inclusió per motius de salut acreditats del/la docent, informat el INVASSAT o a iniciativa del propi INVASSAT, qui emet informe medicolaboral. Obligació del centre a aplicar-la (no és opcional). Reducció percentual d’hores d’atenció directa a l’alumnat per al professorat a qui se’l reconeix adaptació laboral. Exemples de tasques de no atenció directa a l’alumnat susceptibles de ser aplicades com a adaptació per a incloure-les en l’horari a títol nominal abans de la desiderata. Avantatge: aquesta adaptació reduiria la probabilitat d’incapacitats temporals. Periodicitat de l’adaptació: Mentre el INVASSAT reconega la circumstància personal de salut que motiva l’adaptació.

10. Igualar drets relacionats amb llicències i permisos entre funcionari de carrera i funcionari interí.

 • Calendari dels diferents processos.
 • Oposicions cos de mestres. Segona prova: el procediment continua amb total normalitat.
 • Pagament dels membres del stribunal oposicions passades: Han canviat el programa de pagament. El termini màxim de pagament fins a octubre de 2014.
 • Càtedres: El dilluns s’iniciarà la revisió ´de la documentació aportada i així tancar els expedients.
 • Nomenament funcionariat per concurs de mèrits al BOE i recursos al procediment d’estabilització: el termini per a l’enviament dels fitxers finalitza al desembre, però volen enviar-ho abans. En relació amb la publicació al DOGV, es realitzarà al setembre.
 • Persones en pràctiques aptes i no aptes: encara no han rebut tots els informes per part d’inspecció educativa. Esperen la seua publicació dels llistats en unes setmanes.
 • Oposicions d’Arts Plàstiques i Disseny de 2021: en aplicació amb la sentència per la qual no és avaluada la capacitat de tutela, Conselleria informa que ja s’ha executat i s’han recalculat les notes.
 • Borses d’FP i ensenyaments professionals de música negociades fa unes setmanes, cal saber la data per obrir termini.
 • Publicació de la resolució dels PEAFs. No sabem la seua data de publicació.

DOCUMENTACIÓ.

CIRCULAR X/2024 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE POR LA QUE SE APRUEBA EL MANUAL/INSTRUCCIONES DE PERMISOS Y LICENCIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE DE CENTROS PÚBLICOS DE LA GENERALITAT VALENCIANA EN APLICACIÓN DEL DECRETO 234/2022 DE 30 DE DICIEMBRE POR EL QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO FUNCIONARIAL DEPENDIENTE DE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: PERMISOS Y LICENCIAS.

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.