ENSENYAMENT PRIVAT-CONCERTAT:  Comissió Negociadora XII Conveni d’Educació Infantil //Comisión Negociadora XII Convenio de Educación Infantil

  Comissió Negociadora XII Conveni d’Educació Infantil

Ahir 26 de maig, s’ha tornat a reunir la Comissió Negociadora del Conveni d’Educació Infantil per a intentar adequar les taules salarials sense cap avanç concret.

Les patronals inicialment es van ratificar en la proposta salarial que ja van realitzar en l’anterior reunió. En l’Annex I (taula general), al salari de les educadores se li afegirien 10€ més, per la qual cosa el salari mensual d’aquestes passaria a ser de 968,09€ a partir de setembre de 2021.

En el transcurs de la reunió, les organitzacions patronals sí que van moure lleument la seua posició, no des del punt de vista econòmic sinó des del qualitatiu, en oferir un reconeixement reivindicat per les organitzacions sindicals: el reconeixement implícit per escrit del dret al fet que les educadores infantils cobren un diferencial.

UGT Serveis Públics fa les següents consideracions:

  • UGT Serveis Públics valoraria positivament un reconociento clar, per part de les organitzacions patronals, del dret de les educadores a tindre un salari superior al dels llocs de treball vinculats al SMI.
  • Aquest reconeixement implica que, de cara al futur, s’hauria de discutir amb les patronals la quantia d’aqueix diferencial però no el concepte demandat per la nostra organització del dret al fet que les educadores infantils han de tindre aqueix salari superior.
  • Malgrat tot, UGT Serveis Públics ha valorat com a insuficient l’increment d’aquest diferencial de 10 euros.
  • UGT, com també han manifestat la resta d’organitzacions sindicals, avaluarà la situació i donarà resposta en la següent reunió de la comissió.
  • UGT Serveis Públics continua mantenint que la solució ve per un plantejament més global, vinculat a un termini d’aproximadament 3 anys, com ja es va explicitar en la reunió anterior. El plantejament inclouria una progressivitat en els increments salarials i una temporalització fins a arribar als 1.200 €.

Madrid, 27 de maig de 2021Comisión Negociadora XII Convenio de Educación Infantil

Ayer 26 de mayo, se ha vuelto a reunir la Comisión Negociadora del Convenio de Educación Infantil para intentar adecuar las tablas salariales sin ningún avance concreto.

Las patronales inicialmente se ratificaron en la propuesta salarial que ya realizaron en la anterior reunión. En el Anexo I (tabla general), al salario de las educadoras se le añadirían 10€ más, por lo que el salario mensual de éstas pasaría a ser de 968,09€ a partir de septiembre de 2021.

En el transcurso de la reunión, las organizaciones patronales sí que movieron levemente su posición, no desde el punto de vista económico sino desde el cualitativo, al ofrecer un reconocimiento reivindicado por las organizaciones sindicales: el reconocimiento implícito por escrito del derecho a que las educadoras infantiles cobren un diferencial.

UGT Servicios Públicos hace las siguientes consideraciones:

  • UGT Servicios Públicos valoraría positivamente un reconociento claro, por parte de las organizaciones patronales, del derecho de las educadoras a tener un salario superior al de los puestos de trabajo vinculados al SMI.
  • Dicho reconocimiento implica que, de cara al futuro, se tendría que discutir con las patronales la cuantía de ese diferencial pero no el concepto demandado por nuestra organización del derecho a que las educadoras infantiles han de tener ese salario superior.
  • Pese a todo, UGT Servicios Públicos ha valorado como insuficiente el incremento de este diferencial de 10 euros.
  • UGT, como también han manifestado el resto de organizaciones sindicales, evaluará la situación y dará respuesta en la siguiente reunión de la comisión.
  • UGT Servicios Públicos sigue manteniendo que la solución viene por un planteamiento más global, vinculado a un plazo de aproximadamente 3 años, como ya se explicitó en la reunión anterior. El planteamiento incluiría una progresividad en los incrementos salariales y una temporalización hasta llegar a los 1.200 €.

Madrid, 27 de mayo de 2021