UGT INFORMA: Personal suprimit o desplaçat. CONVOCATÒRIA

UGT INFORMA: Personal suprimit o desplaçat. CONVOCATÒRIA


La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, que estableix en la disposició addicional sisena la facultat de les comunitats autònomes per a ordenar la funció pública docent en el marc de les seues respectives competències, respectant, en tot cas, les normes bàsiques contingudes en aquesta.
El Decret 108/2012, de 29 de juny, del Consell, regula el procediment de recol·locació i redistribució del personal docent amb destinació definitiva en els centres docents públics no universitaris dependents de la conselleria competent en matèria d'educació.
En el marc d'aquest decret, aquesta convocatòria té la finalitat d'establir un procediment de provisió de llocs de caràcter provisional o definitiu per al personal suprimit o desplaçat que garantisca els drets del personal afectat i, alhora, l'estabilitat de les plantilles dels centres. Per a això, s'ha determinat un procés de sol·licitud telemàtica per a l'adjudicació d'àmbit de localitat, província i comunitat. Aquest procés possibilita una gestió eficient, compta amb les degudes garanties procedimentals per al personal participant i permet agilitar la incorporació del personal als centres educatius amb el temps suficient per a participar en les tasques d'inici del curs escolar.
En la tramitació d'aquesta resolució s'ha complit el que es preveu en l'article 37 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i en l'article 186 i següents de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana.
Per tot això, i en virtut de les atribucions conferides per l'article 8 del Decret 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament, orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOGV 8959, 24.11.2020), la Direcció General de Personal Docent acorda convocar un procediment d'adjudicació de destinacions, per al curs 2022/2023, per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de mestres, catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, que tinga la condició de personal suprimit o desplaçat, d'acord amb les següents bases:

Primera. Objecte i àmbit d'aplicació
L'objecte d'aquesta resolució és establir el procediment d'adjudicació de destinació provisional o definitiva per al personal funcionari de carrera que ha adquirit la condició de suprimit o desplaçat.
D'acord amb el que s'estableix en el Decret 108/2012, de 29 de juny, del Consell, pel qual es regula la recol·locació i redistribució del personal docent amb destinació definitiva en els centres docents públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, haurà de participar en aquest procediment el personal funcionari de carrera que estiga en les situacions següents:

a) Que tinga la condició de suprimit.
b) Que haja perdut, de manera provisional, la seua destinació definitiva i haja adquirit la condició de desplaçat.

LLEGIR MÉS...

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".