UGT INFORMA: COMISSIÓ DE SERVEIS PER A COBRIR LLOCS ESPECÍFICS PÚBLICS I CORRECCIÓ D'ERRADES.

UGT INFORMA: COMISSIÓ DE SERVEIS PER A COBRIR LLOCS ESPECÍFICS PÚBLICS I CORRECCIÓ D'ERRADES.


I. Les Unitats Pedagògiques Hospitalàries (UPH) estan regulades en la secció tercera de l'Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià, concretament en els articles 55, 57 i 58, que regulen, respectivament, la resposta educativa a l'alumnat hospitalitzat o convalescent en el seu domicili per malaltia, l'organització de l'atenció educativa hospitalària i el professorat de les Unitats Pedagògiques Hospitalàries. L'objecte d'aquestes unitats és facilitar la continuïtat del procés educatiu de l'alumnat hospitalitzat de manera que es possibilite el seu desenvolupament integral durant el període de temps que aquest estiga hospitalitzat de manera contínua o intermitent.
La singularitat de les Unitats Pedagògiques Hospitalàries requereix l'adaptació del personal docent a les característiques, condicions i necessitats peculiars del procés d'ensenyament-aprenentatge que es du a terme en aquestes unitats.

II. Els centres docents públics de Formació de Persones Adultes en els establiments penitenciaris de la Comunitat Valenciana estan regulats pel Decret 14/2004, de 6 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV 10.02.2004), pel qual van ser creats.

Entre les finalitats d'aquests centres docents públics en els establiments penitenciaris de la Comunitat Valenciana es troba l'atenció educativa a les persones adultes amb la finalitat de contribuir a la seua reinserció social. Per això, el personal docent que desenvolupe la seua tasca en aquests centres haurà d'adaptar-se a les característiques, condicions i necessitats peculiars d'aquests.

III. Les seccions d'educació secundària en establiments penitenciaris escolaritzen les persones internades que es troben sota mesura judicial d'internament en qualsevol dels diferents tipus o règims d'internament establits en la Llei orgànica 1/1979, de 26 de setembre, general penitenciària, i els centres de reeducació escolaritzen als i les menors internats que es troben sota mesura judicial d'internament en qualsevol dels diferents tipus o règims d'internament establits en la Llei orgànica 5/2000. L'objectiu prioritari de la mesura d'internament és propiciar un ambient que proveïsca les condicions socioeducatives adequades perquè les persones internes en aquests centres puguen reorientar aquelles disposicions o dificultats que han motivat el seu comportament antisocial, quan per a això siga necessari, almenys de manera temporal, assegurar la seua estada en qualsevol dels règims establits.
La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport dota a aquests centres del professorat necessari per a garantir el dret d'aquestes persones a rebre una educació integral en tots els àmbits. Per la qual cosa, el personal docent que atén l'alumnat ingressat en aquests centres s'ha d'adaptar a les característiques, condicions i necessitats peculiars d'aquests.

IV. El Centre Específic d'Educació a Distància (CEED) ve regulat en l'Ordre de 12 de setembre de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual s'estableix l'organització i el funcionament de l'Institut Valencià per al Desenvolupament de l'Educació a Distància (DOGV 4340, 20.09). Entre les finalitats del CEED està la de donar una resposta òptima a les necessitats formatives de l'alumnat adult, tenint en compte la realitat socioeconòmica, cultural i lingüística de la Comunitat Valenciana, així com la situació personal i laboral d'aquest alumnat a l'hora de dissenyar accions formatives adaptades dins d'un horari flexible.
La singularitat de l'educació a distància requereix un perfil professional del seu personal docent d'acord amb les característiques, condicions i necessitats peculiars de la modalitat.

V. Unitats especialitzades d'orientació
El Decret 72/2021, de 21 de maig, del Consell, d'organització de l'orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià, estableix, en el capítol V, la constitució de les unitats especialitzades d'orientació com a unitats interprofessionals que complementen i fan costat a la intervenció que realitzen els equips d'orientació educativa, els departaments d'orientació educativa i professional i les agrupacions d'orientació de zona.
L'article 11 d'aquest decret, regula que els llocs de treball de personal docent de les unitats especialitzades d'orientació, en les seues diferents especialitats, seran coberts mitjançant comissions de servei específiques o per adscripció provisional entre el personal funcionari de carrera amb la titulació i l'especialització professional requerida en cada cas, d'acord amb el procediment establit en la normativa aplicable vigent.
L'Ordre 23/2021, de 6 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es determinen els criteris de creació de llocs de professorat especialista d'orientació educativa en els equips d'orientació educativa i per la qual s'ordena la creació de les unitats especialitzades d'orientació, estableix els llocs de treball amb què es configuren al començament aquestes unitats en relació als diferents àmbits i a la coordinació territorial de l'orientació.
Finalment, mitjançant la Resolució de 12 de juliol de 2021, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de personal funcionari docent, per a cobrir llocs en les unitats especialitzades d'orientació es va convocar un concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball de les unitats especialitzades d'orientació. En la base dotzena, absència de candidatura, es va indicar que les places que no foren cobertes per absència de candidatures, o aquelles noves vacants que pogueren produir-se, excepcionalment, una vegada finalitzat el procediment regulat en aquesta resolució, podrien proveir-se en comissió de serveis o mitjançant adscripció provisional fins a la convocatòria del següent procediment, a proposta de la Direcció General d'Inclusió Educativa.

VI. L'Escola Oficial d'Idiomes Virtual Valenciana es va crear per Decret 19/2022, de 25 de febrer, del Consell, de creació de l'Escola Oficial d'Idiomes virtual valenciana (DOGV 9293, 08.03.2022). La creació de l'Escola Oficial d'Idiomes Virtual Valenciana vol donar una resposta eficaç, moderna, tecnològica, digital, transversal i personal a l'objectiu d'acostar l'aprenentatge i la formació en llengües al conjunt de la ciutadania.
La posada en marxa d'aquesta forma de treball innovadora justifica que les persones que hagen d'ocupar els llocs de treball ho facen amb el perfil pedagògic i tecnològic més adequat per a poder aconseguir l'èxit. Aquesta aposta per una manera de treballar l'aprenentatge i ensenyament de llengües no pot ser concebuda com una opció en temps de pandèmia sinó com una possibilitat de futur per a poder arribar on la presencialitat no pot fer-ho.

VII. Centres de recepció de menors
Alguns instituts d'educació secundària escolaritzen alumnat dependent de centres de recepció i acolliment de menors, amb fórmules singulars d'atenció educativa a causa de la trajectòria educativa específica d'aquest alumnat. Aquest tipus d'escolarització requereix un perfil docent que s'adapte a la flexibilitat necessària per a atendre adequadament la diversitat de nivells i perfils educatius d'aquest alumnat.

VIII. Centres singulars que desenvolupen accions comunitàries
Els centres docents de caràcter singular per estar situats en zones socialment, culturalment i econòmicament desfavorides, descrits en l'article 25 de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, i en la disposició addicional setena de l'Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat, requereixen un procediment que permeta donar continuïtat als projectes dels centres que es troben en entorns vulnerables i estan desenvolupant accions comunitàries, per a garantir les condicions d'escolarització més adequades als col·lectius atesos.
Així mateix, per les característiques específiques d'alguns d'aquests centres educatius, que, a més, no compten amb una plantilla de personal docent estable, s'han determinat algunes places com a llocs d'especial dificultat i difícil provisió. A fi de donar continuïtat i una adequada atenció a l'alumnat d'aquests centres, és necessari cobrir aquests llocs catalogats d'especial dificultat i difícil provisió amb personal docent que cree un equip estable per al desenvolupament d'accions comunitàries.
Tots aquests centres desenvoluparan accions comunitàries, enteses com aquelles que busquen fer efectius els principis d'equitat i igualtat d'oportunitats en l'accés, participació, permanència i progrés de tot l'alumnat, i aconseguir que els centres docents es constituïsquen en elements dinamitzadors de la transformació social, amb la particularitat de comptar no sols amb els recursos del mateix centre, sinó implicant el conjunt de la comunitat educativa, sobretot les famílies, i els agents de l'entorn sociocomunitari que poden contribuir a aconseguir a aquestes actuacions.


Primera. Objecte
L'objecte d'aquesta resolució és realitzar la convocatòria pública de procediment per a la provisió, mitjançant comissió de serveis, entre les persones funcionàries de carrera dels cossos docents no universitaris al servei de l'Administració educativa valenciana, per al curs acadèmic 2022/2023 i següents, de llocs específics en els tipus de centres que es relacionen:
I. Unitats Pedagògiques Hospitalàries (UPH).
II. Centres de Formació de Persones Adultes dels establiments penitenciaris.
III. Seccions d'educació secundària en establiments penitenciaris o en centres de reeducació.
IV. El Centre Específic d'Educació a Distància (CEED).
V. Unitats especialitzades d'orientació
VI. Escola Oficial d'Idiomes Virtual Valenciana (EOI_VV)
VII. Centres de recepció de menors
VIII. Centres singulars que desenvolupen accions comunitàries
El sistema de selecció es desenvoluparà d'acord amb les bases que es determinen en aquesta resolució i amb les especificacions definides per a cada tipologia de centre en l'annex I.

Segona. Cossos i especialitats acollits a la convocatòria
Els llocs, per cossos i especialitats, objecte d'aquesta resolució són els que s'assenyalen en l'annex I.

Tercera. Participants i requisits
1. Podran participar en la convocatòria les persones funcionàries de carrera en servei actiu que ocupen o tinguen reservat un lloc de treball amb destinació definitiva, o el tinguen adjudicat amb efectes 1 de setembre de 2022, en centres o serveis educatius de l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, dels cossos i especialitats als quals corresponguen els llocs convocats.
2. Les persones que desitgen participar en aquesta convocatòria hauran de complir els requisits següents:
a) Estar en possessió del certificat de nivell C1 de coneixements de valencià de la JQCV o equivalent (annex II de l'Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i la validació d'altres títols i certificats), excepte el personal que tinga el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, el Diploma de Mestre de Valencià o el certificat de nivell C2 de coneixements de valencià de la JQCV o equivalent (annex II de l'Ordre 7/2017), i el personal de l'especialitat de Llengua i Literatura Valenciana, d'acord amb l'Ordre 3/2020, de 6 de febrer, modificada per l'Ordre 4/2021, de 4 de febrer, del conseller d'Educació, Cultura i Esport.
Els certificats presentats per a acreditar el coneixement adequat del valencià han d'estar registrats, obligatòriament, en el Servei de Formació i Acreditació de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, perquè puguen tindre validesa administrativa.
b) A més, per a cada tipologia de centre es relacionen en l'annex I els requisits específics corresponents.

3. Especificitats dels llocs de treball:
Atesa l'especial naturalesa dels llocs objecte d'aquesta resolució, farà falta:
a) Elaborar materials pedagògics adaptats a les característiques de cada centre educatiu específic.
b) Cedir el material elaborat al centre educatiu específic en el qual s'exercisca la docència.
c) Adaptar la docència a les particularitats específiques de cada centre educatiu.
d) Adaptar l'horari i la jornada lectiva a les característiques de cada centre educatiu.

Quarta. Sol·licituds, documentació i termini de presentació

LLEGIR MÉS... 

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal Docente, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca un procedimiento para la selección y nombramiento de personal funcionario docente para cubrir puestos específicos en centros públicos de la Comunitat Valenciana mediante comisión de servicios. [2022/4485](DOGV núm. 9345 de 23.05.2022) Ref. Base Datos 2022/4485

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".