UGT INFORMA Decret 21/2022, de 4 de març on es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats

UGT INFORMA Decret  21/2022, de 4 de març on es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats

 

DECRET 21/2022, de 4 de març, del Consell, de modificació del Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. [2022/2423]

(DOGV núm. 9304 de 23.03.2022) Ref. Base de dades 002334/2022INFORMACIÓ. Admissió: resultat lletra sorteig

Aquest matí s’ha celebrat davant notari el sorteig públic de les lletres dels cognoms per a resoldre els empats en el procés d'admissió de l’alumnat per al pròxim curs 2022-2023 en Infantil, Primària, ESO i Batxillerat.

Així, les dues lletres per les quals s'ordenarà el primer cognom són ZV, mentre que les dues lletres per les quals s'ordenarà el segon cognom són KA. En cas que l’alumne o alumna no tinga un segon cognom es considerarà que aquest comença per AA. 

L'admissió i matriculació de l'alumnat constitueix la base de la prestació del servei educatiu, que ha de garantir el dret a l'educació, i assegurar un procediment d'accés al sistema educatiu amb la major transparència, eficàcia i eficiència possible, garantint l'exercici real de la llibertat d'elecció de centre per part de les famílies.
Mitjançant el Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, es va regular l'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat en compliment d'allò que estableix la normativa bàsica estatal i la normativa autonòmica.
Aquesta regulació va suposar un canvi en el procés d'admissió, respecte del sistema que s'estava aplicant amb anterioritat. La nova normativa complia amb l'objectiu d'assegurar un procediment d'accés al sistema educatiu amb la major transparència, eficàcia i eficiència possible, així com garantir l'exercici real de la llibertat d'elecció de centre per part de les famílies, estructurant un procediment objectiu de concurrència perquè l'accés als centres sol·licitats es realitzara d'acord amb els criteris de prioritat i puntuació que es van establir en el Decret.
Posteriorment, es va considerar oportú realitzar algunes modificacions per a millorar l'eficàcia del procediment d'escolarització, que van vindre motivades, d'una banda, per l'experiència en l'aplicació d'aquest decret durant diversos cursos escolars, que ha portat a consolidar l'objectiu d'accés en condicions d'igualtat per part de tot l'alumnat, com, d'altra banda, per la necessitat d'atendre el mandat de les normes amb rang superior que van ser publicades en dates posteriors i havien d'aplicar-se al procés d'admissió. Així, el Decret 40/2016 ha sigut modificat pel Decret 35/2020, de 13 de març, del Consell, el Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell i el Decret 58/2021, de 30 d'abril, del Consell.
D'aquesta manera, actualment, després de les referides modificacions realitzades en l'evolució de la normativa d'admissió, s'ha incorporat també el dret a l'escolarització, en el seu municipi o zona d'escolarització establida; s'han modificat els criteris de puntuació relatius a la renda familiar, i s'ha atorgat una puntuació més progressiva en funció de la renda familiar, al mateix temps s'han simplificat alguns tràmits del procediment i s'ha modificat el sistema de sorteig públic per al desempat amb la finalitat de fer-lo més just i igualitari.
De la mateixa manera, a través de les indicades modificacions s'han establit uns criteris generals relatius a l'escolarització de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, i de l'alumnat en situacions que requereixen mesures per a la compensació de les desigualtats. Al seu torn, s'ha tingut en compte, de manera específica, la condició de persona destinatària de la renda valenciana d'inclusió, així com la prioritat en l'accés al centre educatiu de les xiquetes, xiquets i adolescents en acolliment residencial, en acolliment familiar o en guarda amb finalitats d'adopció.
L'última de les modificacions, a través del Decret 58/2021, de 30 d'abril, del Consell, es va realitzar amb la finalitat de donar cobertura, en la nostra norma autonòmica, a l'obligatorietat de tindre en compte en l'admissió l'alumnat nascut de part múltiple, en virtut de l'article 84.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, segons la redacció donada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre. Així, mitjançant la inclusió d'una disposició final en l'indicat decret, es van modificar els articles 27 i 29 del Decret 40/2016, amb l'objectiu de garantir l'escolarització d'aquest alumnat, en el mateix centre escolar.
No obstant això, en l'actualitat, es considera necessari realitzar algunes millores que repercutiran significativament en benefici de les persones interessades en el procediment d'admissió.
En els dos últims cursos escolars, ha sigut absolutament necessari implementar, mitjançant normes amb rang de llei, un procés d'admissió de manera telemàtica, a causa de l'evolució de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que ha requerit el manteniment de mesures restrictives de distància i altres mesures de seguretat. Aquest procés, a més de ser necessari, ha tingut un resultat positiu tant per a les famílies, agilitant la tramitació, com per als centres escolars, evitant càrregues administratives innecessàries, per la qual cosa, per l'experiència demostrada, aquest procés ha de consolidar-se i incloure's en la normativa especifica d'admissió. Així mateix, aquelles famílies que no han disposat dels mitjans electrònics apropiats han sigut degudament ateses pels centres escolars.
En aquest context, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, han donat resposta a la demanda actual en el sentit que la tramitació electrònica dels procediments ha de constituir l'actuació habitual de les administracions públiques, i no solament ser una forma especial de gestió d'aquests. En conseqüència, es preveu que les relacions de les administracions entre si i amb els seus òrgans, organismes públics i entitats vinculats o dependents es realitzarà a través de mitjans electrònics, i s'estableix l'obligatorietat de relacionar-se electrònicament amb l'Administració per a les persones jurídiques, ens sense personalitat jurídica i, en alguns supòsits, per a les persones físiques, i això sense perjudici de la possibilitat d'estendre aquesta obligació a altres col·lectius, per via reglamentària.
Així, l'article 14.3 de la Llei 39/2015 habilita perquè reglamentàriament les administracions establisquen l'obligació de relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics per a determinats procediments i uns certs col·lectius de persones físiques que, per raó de la seua capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius queda acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.
A més, amb aquest ànim d'adoptar totes aquelles mesures per a complir amb la normativa exigida per la introducció de les noves tecnologies en els tràmits administratius, d'acord amb la normativa reguladora citada que configura el model de l'Administració electrònica, i, tenint en compte les millores dinàmiques que es poden realitzar en el procediment utilitzant els mitjans electrònics, és convenient la remissió de la corresponent regulació específica que desplegue aquest procediment, a una posterior norma de nivell jeràrquic inferior al present decret, a fi de regular i flexibilitzar els oportuns canvis normatius d'aquesta matèria que, a més, permeten un marge de desplegament reglamentari i no és preceptiva la seua regulació mitjançant la present forma jurídica de decret.
L'objectiu fonamental és afavorir el pas progressiu d'una tramitació bàsicament manual a un procediment telemàtic més concorde a la manera de gestió administrativa electrònica, sempre tenint en compte que s'ha de facilitar l'accés al procediment per a aquelles persones que no disposen de mitjans electrònics o coneixements suficients per a poder treballar amb l'administració electrònica. Tot això, d'acord amb la normativa bàsica estatal referida en els paràgrafs anteriors i en la normativa reglamentària de desplegament per a l'actuació i el funcionament del sector públic per mitjans electrònics, actualment en vigor el Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.
D'altra banda, amb la finalitat de facilitar l'agrupament familiar i afavorir la conciliació familiar i laboral, s'ha inclòs també la puntuació per a aquells germans o germanes que realitzen per primera vegada la sol·licitud d'admissió en centres de la Comunitat Valenciana o en aquells casos de canvi de centre docent motivat per canvi de localitat de residència, en les etapes d'Infantil o Primària, independentment que amb anterioritat al procés d'admissió no tingueren germans o germanes ja matriculats. De la mateixa manera es puntuarà en els casos d'alumnat en situació d'acolliment familiar o en guarda amb finalitats d'adopció.
A més, respecte a la família monoparental, s'ha realitzat una concreció normativa, en el mateix Decret 40/2016, per a complir amb les obligacions exigides en la normativa estatal o en la normativa autonòmica per la qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental en la Comunitat Valenciana.
Així mateix, una vegada publicat el Decret 72/2021, de 21 de maig, del Consell, d'Organització de l'orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià, s'ha procedit a adequar la redacció de la disposició addicional quarta referida a l'escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives especials. A més, s'ha introduït una disposició derogatòria respecte a la disposició addicional tercera del citat Decret 72/2021.
En la tramitació de la present norma, s'han respectat els principis de bona regulació previstos en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques: principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.
Respecte dels principis de necessitat i eficàcia, la norma respon a l'obligatorietat d'introduir i desplegar totes aquelles disposicions corresponents a la normativa estatal o autonòmica, i a més, introduir aquelles modificacions que, per l'experiència i els resultats d'anys anteriors, es consideren necessàries, amb l'objectiu de millorar l'eficàcia en els procediments d'admissió de l'alumnat, i obtindre una resposta més adequada en relació amb les necessitats de les famílies.
Quant al principi de proporcionalitat, la norma conté la regulació adequada i imprescindible, i estableix les obligacions necessàries a fi d'atendre l'objectiu que es persegueix.
Es compleix, així mateix, el principi de seguretat jurídica, puix que la norma s'emmarca adequadament en la resta de l'ordenament jurídic, ja que respon al repartiment competencial establit en la Constitució Espanyola i en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, assumeix de manera coherent els mandats disposats en la normativa autonòmica i en la normativa europea i estatal que són d'aplicació directa i obligatòria en els procediments d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana en els nivells d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat.
El principi de transparència s'ha vist garantit mitjançant la participació activa de les persones destinatàries del present decret en l'elaboració d'aquest, a través de la negociació en tots els àmbits de participació: en la Mesa Sectorial d'Educació, en la mesa de Mares i Pares, en la Mesa d'Alumnes, amb els i les representants de l'ensenyament concertat i en el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.
Respecte al principi d'eficiència, la regulació que es planteja ha tingut en consideració, com a principi inspirador, la reducció de càrregues administratives implícites en l'aplicació d'aquesta norma, així com la racionalització dels recursos públics disponibles.
Per tot això, a proposta del conseller d'Educació, Cultura i Esport, d'acord amb l'article 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i d'acord amb el dictamen del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 4 de març de 2022,

DECRETE
Article únic. Modificació del Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat.
S'aproven les modificacions de la redacció dels articles 17.9, 26, 35.2, 38, 46.1 i de la disposició addicional quarta, així com l'addició d'un apartat 11é a l'article 27, d'un apartat 4t a l'article 29, i d'una nova disposició addicional novena al Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat, que queden redactats en els termes que figuren en l'annex.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Única. Incidència pressupostària
L'aplicació del que es disposa en aquest decret no podrà tindre cap incidència en la dotació dels capítols de despesa assignada a la conselleria competent en matèria d'Educació i, en tot cas, haurà de ser atés amb els mitjans personals i materials d'aquesta.

DISPOSICIONS FINALS
Primera. Modificació de l'Ordre 33/2018, de 10 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
S'aprova, amb el rang reglamentari d'Ordre de la Conselleria, la modificació de la redacció de l'apartat b del punt dos i de l'apartat c del punt quatre de la base octava de l'annex únic de l'Ordre 33/2018, de 10 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes econòmiques en concepte de subvenció i d'hores addicionals de professorat dirigides a centres privats concertats per al desenvolupament d'actuacions dirigides a l'alumnat de compensació educativa, a la reducció de l'abandó escolar i altres actuacions o programes inclosos en el Pla d'actuació per a la millora, que queden redactats com s'indica a continuació:

Base Octava. Punt 2, apartat b:
2. Per a l'atorgament d'aquestes ajudes es tindran en compte:
«b) El número total i el percentatge d'alumnat de compensació educativa matriculat en Educació Infantil (segon cicle) i Educació Primària, i Educació Secundària Obligatòria.»

Base Octava. Punt 4, apartat c:
4. La ponderació dels criteris objectius d'atorgament d'hores addicionals de professorat seran les següents:
«c) Puntuació per necessitats de compensació educativa (NCE) calculada com el número d'alumnat amb NCE de cada etapa, multiplicat pel percentatge de compensació educativa del centre: fins a un 60 %.»

Segona. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 4 de març de 2022
El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER
El conseller d'Educació, Cultura i Esport,
VICENT MARZÀ I IBÁÑEZ

ANNEX
Modificació del Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat.

U
Es modifica l'apartat 9 de l'article 17 «Prioritats», que queda redactat com s'indica a continuació:
«9. L'alumnat del centre tindrà preferència per a accedir a les places vacants oferides en el seu centre quan es tracte de les places de primer curs de Batxillerat d'aquelles modalitats que el centre tinga autoritzades a impartir, a excepció de la modalitat artística.
En el cas que el nombre d'alumnes que opte per accedir al primer curs de Batxillerat d'aquestes modalitats excedisca de les vacants del centre, es garanteix un lloc escolar en un altre institut d'Educació Secundària o centre de la seua localitat, el més pròxim possible al seu centre d'origen, tenint en compte la petició de centres de l'alumnat o els seus representants legals en el procés d'admissió i respectant l'ordre de baremació.»

Dos
Es modifica l'article 26 «Sol·licitud de plaça», que queda redactat com s'indica a continuació:
«1. Les sol·licituds de plaça es formularan de manera telemàtica a través de l'aplicació informàtica que establisca la conselleria competent en matèria d'educació. Es garantirà l'accés al procediment per a aquelles persones que no disposen de mitjans electrònics o coneixements suficients per a poder treballar amb l'administració electrònica.
2. Les disposicions normatives de desenvolupament posteriors concretaran el procediment i el nombre màxim de centres que podran sol·licitar-se.
3. Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud que contindrà una declaració responsable sobre les circumstàncies al·legades per a l'admissió. La documentació acreditativa de les circumstàncies establides en l'article 27 d'aquest decret s'aportarà en el termini i forma en què l'administració educativa establisca per a cada curs escolar.
4. L'administració educativa detectarà les sol·licituds duplicades utilitzant la corresponent aplicació informàtica.»

Tres
S'afig un nou apartat 11 en l'article 27 «Criteris per a la valoració de les sol·licituds», que queda redactat com s'indica a continuació:
«11. Existència de germans o germanes que sol·liciten plaça per primera vegada en la Comunitat Valenciana o canvien de localitat de residència.»

Quatre
S'afig un nou apartat 4 en l'article 29 «Germans i germanes», que queda redactat com s'indica a continuació:
«4. En els supòsits d'admissió inicial, considerant aquesta la primera vegada que se sol·licita plaça en centres de la Comunitat Valenciana o els canvis de centre docent realitzats per canvi de localitat de residència, en el cas que existisquen dues o més sol·licituds d'admissió de germans o germanes en un mateix centre docent sostingut amb fons públics, en les etapes d'Infantil o Primària, quan un d'ells obtinga plaça escolar, es concedirà puntuació per aplicació de l'apartat 1 d'aquest article a la resta dels germans o germanes sol·licitants. Igualment tindrà la consideració de germà o germana l'alumnat en situació d'acolliment familiar o en guarda amb finalitats d'adopció.»

Cinc
Es modifica el punt 2 de l'article 35 «Família monoparental», que queda redactat com s'indica a continuació:
«2. La puntuació per la condició de família monoparental serà acumulable a la que s'obtinga per la condició de família nombrosa, de conformitat amb el que s'estableix a aquest efecte en la normativa bàsica estatal i en la normativa autonòmica per la qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental en la Comunitat Valenciana.»

Sis
Es modifica l'article 38 «Desempats», que queda redactat com s'indica a continuació:
«1. Els empats que es produïsquen es dirimiran aplicant successivament la major puntuació obtinguda en els criteris següents:
1.1. Existència de germans o germanes, o una altra persona que es trobe en situació d'acolliment familiar o en guarda amb finalitats d'adopció, matriculats en el centre, o existència de germans o germanes que complisquen les condicions establides en l'apartat 4 de l'article 29 d'aquest decret.
1.2. Pare, mare o persones tutores legals treballadors del centre docent.
1.3. Proximitat del domicili on residisca l'alumne o alumna o del lloc de treball d'algun dels seus pares, mares o tutors/ores legals.
1.4. Condició de persona destinatària de la renda valenciana d'inclusió.
1.5. Renda per càpita de la unitat familiar.
1.6. Condició legal de família nombrosa.
1.7. Concurrència de discapacitat en l'alumnat, en els seus pares, mares, tutors legals, germans o germanes.
1.8. Família monoparental.
1.9. Expedient acadèmic, només en ensenyaments postobligatoris.
2. Una vegada realitzada l'ordenació de sol·licituds d'acord amb el que s'estableix en l'apartat anterior, si subsisteix l'empat, es tindrà en compte la condició d'alumnat nascut de part múltiple, per a procedir al desempat.
3. En les situacions d'empat que es produïsquen després d'aplicar els criteris indicats en els apartats 1 i 2 d'aquest article, l'ordenació de les sol·licituds afectades es farà per sorteig públic, d'acord amb el procediment que establisca la conselleria competent en matèria d'educació.»

Set
Es modifica l'apartat 1 de l'article 46 «Documentació», que queda redactat com s'indica a continuació:
1. La persona que ocupe la secretaria dels centres públics i la titularitat dels centres privats concertats és la responsable de la custòdia de la documentació que recull la informació precisa per al procés d'admissió de l'alumnat.

Huit
Es modifica la disposició addicional quarta, «Alumnat amb necessitats educatives especials», que queda redactada com s'indica a continuació:
«L'alumnat amb necessitats educatives especials es regirà pel procediment específic establit a aquest efecte, amb un informe previ elaborat pel personal d'orientació educativa corresponent.»

Nou
S'afig la disposició addicional novena, amb la següent redacció:
«Novena. Adequació del procediment al model d'administració electrònica
La conselleria competent en matèria d'educació adequarà el procés d'admissió fins a completar un procés de comunicació entre les persones interessades i l'Administració de forma telemàtica, d'acord amb la normativa bàsica estatal reguladora a aquest efecte i la seua normativa de desplegament.
No obstant això, en tractar-se de persones físiques, l'administració educativa garantirà l'accés i adequarà el procediment per a aquelles persones que no disposen de mitjans electrònics o coneixements suficients per a poder treballar amb l'administració electrònica.
Així mateix, l'Administració educativa podrà ampliar, en funció de l'actualització de les prestacions de la plataforma interoperativa, i d'acord amb la seua normativa reguladora, la consulta i acreditació d'ofici per part dels òrgans competents en la matèria, d'aquelles circumstàncies que han sigut al·legades per les persones interessades, sempre que conste la seua autorització o, si escau, la no oposició. En cas contrari, les circumstàncies al·legades hauran de ser acreditades per les persones interessades 

La admisión y matriculación del alumnado constituye la base de la prestación del servicio educativo, que debe garantizar el derecho a la educación, y asegurar un procedimiento de acceso al sistema educativo con la mayor transparencia, eficacia y eficiencia posible, garantizando el ejercicio real de la libertad de elección de centro por parte de las familias.
Mediante el Decreto 40/2016, de 15 de abril, del Consell, se reguló la admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato en cumplimiento de aquello que establece la normativa básica estatal y la normativa autonómica.
Esta regulación supuso un cambio en el proceso de admisión, respecto del sistema que se estaba aplicando con anterioridad. La nueva normativa cumplía con el objetivo de asegurar un procedimiento de acceso al sistema educativo con la mayor transparencia, eficacia y eficiencia posible, así como garantizar el ejercicio real de la libertad de elección de centro por parte de las familias, estructurando un procedimiento objetivo de concurrencia para que el acceso a los centros solicitados se realizara de acuerdo con los criterios de prioridad y puntuación que se establecieron en el Decreto.
Posteriormente, se consideró oportuno realizar algunas modificaciones para mejorar la eficacia del procedimiento de escolarización, que vinieron motivadas, por un lado, por la experiencia en la aplicación de dicho Decreto durante varios cursos escolares, llevando a consolidar el objetivo de acceso en condiciones de igualdad por parte de todo el alumnado, como, por otro lado, por la necesidad de atender al mandato de las normas con rango superior que fueron publicadas en fechas posteriores y debían aplicarse al proceso de admisión. Así, el Decreto 40/2016 ha sido modificado por el Decreto 35/2020, de 13 de marzo, del Consell, el Decreto 39/2020, de 20 de marzo, del Consell y el Decreto 58/2021, de 30 de abril, del Consell.
De esta forma, actualmente, tras las referidas modificaciones realizadas en la evolución de la normativa de admisión, se ha incorporado también el derecho a la escolarización, en su propio municipio o zona de escolarización establecida; se han modificado los criterios de puntuación relativos a la renta familiar, otorgando una puntuación más progresiva en función de la renta familiar, al mismo tiempo se han simplificado algunos trámites del procedimiento y se ha modificado el sistema de sorteo público para los desempates con el fin de hacerlo más justo e igualitario.
Del mismo modo, a través de las indicadas modificaciones se han establecido unos criterios generales relativos a la escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, y del alumnado en situaciones que requieren medidas para la compensación de las desigualdades. A su vez, se ha tenido en cuenta, de forma específica, la condición de persona destinataria de la renta valenciana de inclusión, así como la prioridad en el acceso al centro educativo de las niñas, niños y adolescentes en acogida residencial, en acogida familiar o en guarda con fines de adopción.
La última de las modificaciones, a través del Decreto 58/2021, de 30 de abril, del Consell, se realizó con la finalidad de dar cobertura, en nuestra norma autonómica, a la obligatoriedad de tener en cuenta en la admisión, al alumnado nacido de parto múltiple, en virtud del artículo 84.2 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, según la redacción dada por la Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre. Así, mediante la inclusión de una disposición final en el indicado Decreto, se modificaron los artículos 27 y 29 del Decreto 40/2016, con el objetivo de garantizar la escolarización de dicho alumnado, en el mismo centro escolar.
No obstante, en la actualidad, se considera necesario realizar algunas mejoras que repercutirán significativamente en beneficio de las personas interesadas en el procedimiento de admisión.
En los dos últimos cursos escolares, ha sido absolutamente necesario implementar, mediante normas con rango de ley, un proceso de admisión de forma telemática, debido a la evolución de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que ha requerido el mantenimiento de medidas restrictivas de distancia y otras medidas de seguridad. Este proceso, además de ser necesario, ha tenido un resultado positivo tanto para las familias, agilizando el trámite, como para los centros escolares, evitando cargas administrativas innecesarias, por lo que, por la experiencia demostrada, este proceso debe consolidarse e incluirse en la normativa específica de admisión. Así mismo, aquellas familias que no han dispuesto de los medios electrónicos apropiados han sido debidamente atendidas por los centros escolares.
En este contexto, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, han dado respuesta a la demanda actual en el sentido de que la tramitación electrónica de los procedimientos debe constituir la actuación habitual de las Administraciones Públicas, y no solamente ser una forma especial de gestión de estos. En consecuencia, se prevé que las relaciones de las Administraciones entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes se realizará a través de medios electrónicos, y se establece la obligatoriedad de relacionarse electrónicamente con la Administración para las personas jurídicas, entes sin personalidad jurídica y, en algunos supuestos, para las personas físicas, y ello sin perjuicio de la posibilidad de extender esta obligación a otros colectivos, por vía reglamentaria.
Así, el artículo 14.3 de la Ley 39/2015 habilita para que reglamentariamente las Administraciones establezcan la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos queda acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
Además, con este ánimo de adoptar todas aquellas medidas para cumplir con la normativa exigida por la introducción de las nuevas tecnologías en los trámites administrativos, de acuerdo con la normativa reguladora citada que configura el modelo de la administración electrónica, y, teniendo en cuenta las mejoras dinámicas que se pueden realizar en el procedimiento utilizando los medios electrónicos, es conveniente la remisión de la correspondiente regulación específica que desarrolle este procedimiento, a una posterior norma de nivel jerárquico inferior al presente decreto, con el objeto de regular y flexibilizar los oportunos cambios normativos de esta materia que, además, permiten un margen de desarrollo reglamentario y no es preceptiva su regulación mediante la presente forma jurídica de decreto.
El objetivo fundamental es favorecer el paso progresivo de una tramitación básicamente manual a un procedimiento telemático más acorde al modo de gestión administrativa electrónica, siempre teniendo en cuenta que ha de facilitarse el acceso al procedimiento para aquellas personas que no dispongan de medios electrónicos o conocimientos suficientes para poder trabajar con la administración electrónica. Todo ello, de acuerdo con la normativa básica estatal referida en los párrafos anteriores y en la normativa reglamentaria de desarrollo para la actuación y el funcionamiento del sector público por medios electrónicos, actualmente en vigor el Real decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
Por otro lado, con el fin de facilitar la agrupación familiar y favorecer la conciliación familiar y laboral, se ha incluido también la puntuación para aquellos hermanos o hermanas que realicen por primera vez la solicitud de admisión en centros de la Comunitat Valenciana o en aquellos casos de cambio de centro docente motivado por cambio de localidad de residencia, en las etapas de Infantil o Primaria, independientemente de que con anterioridad al proceso de admisión no tuvieran hermanos o hermanas ya matriculados. Del mismo modo se puntuará en los casos de alumnado en situación de acogimiento familiar o en guarda con fines de adopción.
Además, respecto a la familia monoparental, se ha realizado una concreción normativa, en el propio Decreto 40/2016, para dar cumplimiento a las obligaciones exigidas en la normativa estatal o en la normativa autonómica por la que se regula el reconocimiento de la condición de familia monoparental en la Comunitat Valenciana.
Así mismo, una vez publicado el Decreto 72/2021, de 21 de mayo, del Consell, de Organización de la orientación educativa y profesional en el sistema educativo valenciano, se ha procedido a adecuar la redacción de la disposición adicional cuarta referida a la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales. Además, se ha introducido una disposición derogatoria respecto a la disposición adicional tercera del citado Decreto 72/2021.
En la tramitación de la presente norma, se han respetado los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
Respecto de los principios de necesidad y eficacia, la norma responde a la obligatoriedad de introducir y desarrollar todas aquellas disposiciones correspondientes a la normativa estatal o autonómica, y además, introducir aquellas modificaciones que, por la experiencia y los resultados de años anteriores, se consideran necesarias, con el objetivo de mejorar la eficacia en los procedimientos de admisión del alumnado, y obtener una respuesta más adecuada en relación con las necesidades de las familias.
En cuanto al principio de proporcionalidad, la norma contiene la regulación adecuada e imprescindible, y establece las obligaciones necesarias a fin de atender el objetivo que se persigue.
Se cumple, así mismo, el principio de seguridad jurídica, por cuanto la norma se enmarca adecuadamente en el resto del ordenamiento jurídico, puesto que responde al reparto competencial establecido en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, asume de manera coherente los mandatos dispuestos en la normativa autonómica y en la normativa europea y estatal que son de aplicación directa y obligatoria en los procedimientos de admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana en los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato.
El principio de transparencia se ha visto garantizado mediante la participación activa de las personas destinatarias del presente decreto en la elaboración de este, a través de la negociación en todos los ámbitos de participación: en la Mesa Sectorial de Educación, en la Mesa de Madres y Padres, en la Mesa de Alumnos, con los y las representantes de la enseñanza concertada y en el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.
Respecto al principio de eficiencia, la regulación que se plantea ha tenido en consideración, como principio inspirador, la reducción de cargas administrativas implícitas en la aplicación de esta norma, así como la racionalización de los recursos públicos disponibles.
Por todo esto, a propuesta del conseller de Educación, Cultura y Deporte, de acuerdo con el artículo 28.c de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y de acuerdo con el dictamen del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, con la deliberación previa del Consell, en reunión del día.4 de marzo de 2022,

DECRETO
Artículo único. Modificación del Decreto 40/2016, de 15 de abril, del Consell, por el cual se regula la admisión en los centros docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato.
Se aprueban las modificaciones de la redacción de los artículos 17.9, 26, 35.2, 38, 46.1 y de la disposición adicional cuarta, y se añade un apartado 11 al artículo 27, un apartado 4 al artículo 29 y una nueva disposición adicional novena al Decreto 40/2016, de 15 de abril, del Consell, por el cual se regula la admisión en los centros docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, que quedan redactados en los términos que figuran en el anexo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Única. Incidencia presupuestaria
La aplicación de lo que se dispone en este decreto no podrá tener ninguna incidencia en la dotación de los capítulos de gasto asignado a la conselleria competente en materia de Educación y, en todo caso, habrá de ser atendido con los medios personales y materiales de esta.

DISPOSICIONES FINALES
Primera. Modificación de la Orden 33/2018, de 10 de agosto, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
Se aprueba, con el rango reglamentario de Orden de la Conselleria, la modificación de la redacción del apartado b del punto dos y del apartado c del punto cuatro de la base octava del anexo único de la Orden 33/2018, de 10 de agosto, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas en concepto de subvención y de horas adicionales de profesorado dirigidas a centros privados concertados para el desarrollo de actuaciones dirigidas al alumnado de compensación educativa, a la reducción del abandono escolar y otras actuaciones o programas incluidos en el Plan de actuación para la mejora, que quedan redactados como se indica a continuación:

Base Octava. Punto 2, apartado b:
2. Para el otorgamiento de estas ayudas se tendrán en cuenta:
«b) El número total y el porcentaje de alumnado de compensación educativa matriculado en Educación Infantil (segundo ciclo) y Educación Primaria, y Educación Secundaria Obligatoria.»

Base Octava. Punto 4, apartado c:
4. La ponderación de los criterios objetivos de otorgamiento de horas adicionales de profesorado serán las siguientes:
«c) Puntuación por necesidades de compensación educativa (NCE) calculada como el número de alumnado con NCE de cada etapa, multiplicado por el porcentaje de compensación educativa del centro: hasta un 60 %.»

Segunda. Entrada en vigor
Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 4 de marzo de 2022
El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER
El conseller de Educación, Cultura y Deporte,
VICENT MARZÀ I IBÁÑEZ

ANEXO
Modificación del Decreto 40/2016, de 15 de abril, del Consell, por el que se regula la admisión en los centros docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato.

Uno
Se modifica el apartado 9 del artículo 17 «Prioridades», que queda redactado como se indica a continuación:
«9. El alumnado del centro tendrá preferencia para acceder a las plazas vacantes ofertadas en su propio centro cuando se trate de las plazas de primer curso de Bachillerato de aquellas modalidades que el centro tenga autorizadas a impartir, a excepción de la modalidad artística.
En el caso de que el número de alumnos y alumnas que opte por acceder al primer curso de Bachillerato de dichas modalidades exceda de las vacantes del centro, se garantiza un puesto escolar en otro instituto de Educación Secundaria o centro de su localidad, lo más próximo posible a su centro de origen, teniendo en cuenta la petición de centros del alumnado o sus representantes legales en el proceso de admisión y respetando el orden de baremación.»

Dos
Se modifica el artículo 26 «Solicitud de plaza», que queda redactado como se indica a continuación:
«1.Las solicitudes de plaza se formularán de forma telemática a través de la aplicación informática que establezca la Conselleria competente en materia de educación. Se garantizará el acceso al procedimiento para aquellas personas que no dispongan de medios electrónicos o conocimientos suficientes para poder trabajar con la administración electrónica.
2. Las disposiciones normativas de desarrollo posteriores concretarán el procedimiento y el número máximo de centros que podrán solicitarse.
3. Cada solicitante presentará una única solicitud que contendrá una declaración responsable sobre las circunstancias alegadas para la admisión. La documentación acreditativa de las circunstancias establecidas en el artículo 27 de este decreto se aportará en el plazo y forma en que la administración educativa establezca para cada curso escolar.
4. La administración educativa detectará las solicitudes duplicadas utilizando la correspondiente aplicación informática.»

Tres
Se añade un nuevo apartado 11 en el artículo 27 «Criterios para la valoración de las solicitudes», que queda redactado como se indica a continuación:
«11. Existencia de hermanos o hermanas que solicitan plaza por primera vez en la Comunitat Valenciana o cambian de localidad de residencia.»

Cuatro
Se añade un nuevo apartado 4 en el artículo 29 «Hermanos y hermanas», que queda redactado como se indica a continuación:
«4. En los supuestos de admisión inicial, considerando esta la primera vez que se solicita plaza en centros de la Comunitat Valenciana o los cambios de centro docente realizados por cambio de localidad de residencia, en el caso de que existan dos o más solicitudes de admisión de hermanos o hermanas en un mismo centro docente sostenido con fondos públicos, en las etapas de infantil o primaria, cuando uno de ellos obtenga plaza escolar, se concederá puntuación por aplicación del apartado 1 de este artículo al resto de los hermanos o hermanas solicitantes. Igualmente tendrá la consideración de hermano o hermana el alumnado en situación de acogimiento familiar o en guarda con fines de adopción.»

Cinco
Se modifica el apartado 2 del artículo 35 «Familia monoparental», que queda redactado como se indica a continuación:
«2. La puntuación por la condición de familia monoparental será acumulable a la que se obtenga por la condición de familia numerosa, de conformidad con lo establecido al efecto en la normativa básica estatal y en la normativa autonómica por la que se regula el reconocimiento de la condición de familia monoparental en la Comunitat Valenciana.»

Seis
Se modifica el artículo 38 «Desempates», que queda redactado como se indica a continuación:
«1. Los empates que se produzcan se dirimirán aplicando sucesivamente la mayor puntuación obtenida en los criterios siguientes:
1.1. Existencia de hermanos o hermanas, u otra persona que se encuentre en situación de acogida familiar o en guarda con fines de adopción, matriculados en el centro, o existencia de hermanos o hermanas que cumplan las condiciones establecidas en el apartado 4 del artículo 29 de este decreto.
1.2. Padre, madre o tutores legales trabajadores del centro docente.
1.3. Proximidad del domicilio donde resida el alumno o alumna o del puesto de trabajo de alguno de sus padres, madres o tutores legales.
1.4. Condición de persona destinataria de la renta valenciana de inclusión.
1.5. Renta per cápita de la unidad familiar.
1.6. Condición legal de familia numerosa.
1.7. Concurrencia de discapacidad en el alumnado, en sus padres, madres, tutores legales, hermanos o hermanas.
1.8. Familia monoparental.
1.9. Expediente académico, solo en enseñanzas postobligatorias.
2. Una vez realizada la ordenación de solicitudes de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, si subsiste el empate, se tendrá en cuenta la condición de alumnado nacido de parto múltiple, para proceder al desempate.
3. En las situaciones de empate que se produzcan después de aplicar los criterios indicados en los apartados 1 y 2 de este artículo, la ordenación de las solicitudes afectadas se hará por sorteo público, de acuerdo con el procedimiento que establezca la conselleria competente en materia de educación.»

Siete
Se modifica el apartado 1 del artículo 46 «Documentación», que queda redactado como se indica a continuación:
1. La persona que ocupe la secretaría de los centros públicos y la titularidad de los centros privados concertados es la responsable de la custodia de la documentación que recoge la información precisa para el proceso de admisión del alumnado.

Ocho
Se modifica la disposición adicional cuarta, «Alumnado con necesidades educativas especiales», que queda redactada como se indica a continuación:
«El alumnado con necesidades educativas especiales se regirá por el procedimiento específico establecido al efecto, con un informe previo elaborado por el personal de orientación educativa correspondiente».

Nueve
Se añade la disposición adicional novena, con la siguiente redacción:
«Novena. Adecuación del procedimiento al modelo de administración electrónica
La conselleria competente en materia de educación adecuará el proceso de admisión hasta completar un proceso de comunicación entre las personas interesadas y la administración de forma telemática, de acuerdo con la normativa básica estatal reguladora al efecto y su normativa de desarrollo.
No obstante, al tratarse de personas físicas, la administración educativa garantizará el acceso y adecuará el procedimiento para aquellas personas que no dispongan de medios electrónicos o conocimientos suficientes para poder trabajar con la administración electrónica.
Asimismo, la administración educativa podrá ampliar, en función de la actualización de las prestaciones de la plataforma interoperativa, y de acuerdo con su normativa reguladora, la consulta y acreditación de oficio por parte de los órganos competentes en la materia, de aquellas circunstancias que han sido alegadas por las personas interesadas, siempre que conste su autorización o, en su caso, la no oposición. En caso contrario, las circunstancias alegadas deberán ser acreditadas por las personas interesadas.

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".