Logo
Imprimir esta página

UGT INFORMA: Guia subsidi per incapacitat temporal. CLASSES PASSIVES MUFACE 2011

UGT INFORMA: Guia subsidi per incapacitat temporal. CLASSES PASSIVES MUFACE 2011
   

Subsidi per incapacitat temporal

Tipus de prestació

Incapacitat

De què es tracta?

El subsidi d'incapacitat temporal és una prestació la finalitat de la qual és compensar la minoració en les retribucions del/de la mutualista a partir del dia 91è en situació d'incapacitat temporal, quan l'organisme on presta serveis deixa d'abonar les retribucions complementàries. La situació d'IT la declara l'òrgan de personal mitjançant la llicència per aquesta causa, basant-se en els comunicats de malaltia que acrediten l'assistència sanitària per MUFACE.

Quantia

En les situacions d'incapacitat temporal els funcionaris/as tenen els següents drets econòmics:

 • Durant els primers noranta dies, a les retribucions establides en la normativa vigent (para més informació poden dirigir-se a la seua unitat pagadora).
 • A partir del dia norantè primer percebran:
  • Les retribucions bàsiques i, si escau, la prestació per fill a càrrec, per la seua unitat pagadora;
  • Un subsidi per incapacitat temporal a càrrec de MUFACE.

La quantia del subsidi és fixa i invariable, en tant aquest no s'extingisca, i serà la major de les dues quantitats següents:

 • El 80% de les retribucions bàsiques meritades (sou, triennis i grau, si escau), incrementades en la sisena part d'una paga extraordinària, corresponent al tercer mes de la llicència.
 • El 75% per 100 de les retribucions complementàries meritades en el tercer mes de la llicència.

L'import del subsidi íntegre així calculat no podrà ser superior a les retribucions complementàries íntegres corresponents al tercer mes de llicència. Si la quantia del subsidi resultara superior, el seu import es reduirà en l'excés.

Requisits

Ser mutualista en situació d'incapacitat temporal i tenir acreditat un període de sis mesos cotitzats al Règim Especial de Funcionaris Civils de l'Estat (període de carència). En cas de no reunir-se aquest període, es poden computar cotitzacions a altres Règims de la Seguretat Social. Si la contingència que provoca la situació d'incapacitat és professional (malaltia professional o accident en acte de servei ) no s'exigeix el període de carència.

Informació addicional

El dret al subsidi per incapacitat temporal neix a partir del dia en què finalitzi el termini de tres mesos des de l'inici de la situació d'incapacitat temporal, és a dir, el dia 91è.

El subsidi s'abonarà mentre duri la situació d'incapacitat temporal i durant la pròrroga dels efectes de la mateixa, sempre que es reuneixin els requisits exigibles per a la seva percepció. Durada màxima de la sitació d'incapacitat temporal: 545 dies més 180 dies de pròrroga dels seus efectes mentre es valora una possible incapacitat permanent. La durada màxima de tot el procés: 730 dies, assolits els quals la situació d'incapacitat temporal i la seva prestació s'extingeixen.

El subsidi per incapacitat temporal s'extingeix, entre altres causes, per:

 • Finalització de la llicència de malaltia.
 • Jubilació.
 • Defunció.
 • Transcurs del termini màxim de durada: 730 dies.
 • Incompareixença als reconeixements mèdics de seguiment de la incapacitat temporal.

Accedeixi al simulador per calcular el seu subsidi per incapacitat.

Beneficiari

La persona funcionaria a qui se li hagi expedit comunicat de baixa mèdica, que hagi obtingut llicència per malaltia o accident que li impedeixi el normal acompliment de les funcions públiques, i que rebi assistència sanitària facilitada per MUFACE.

Termini de presentació

A partir del dia 91è en situació d'incapacitat temporal es podrà sol·licitar el subsidi a MUFACE.

Lloc de presentació

Els mitjans per sol·licitar el subsidi d'incapacitat temporal són els següents:

1)  A través de la Seu Electrònica de MUFACE  (accés a guia(Abre en nueva ventana) ) , les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. Es precisa certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve permanent o Cl@ve PIN. Es pot registrar en Cl@ve, sense necessitat de desplaçar-se a una oficina, accedint  a la Seu Electrònica(Abre en nueva ventana) de l'Agència Tributària (apartat "Tràmits Destacats/Cl@ve" - accés a sol·licitud de Cl@ve: Rebrà una carta amb un codi que haurà d'activar a la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

2) En la unitat de personal de l'organisme on presta serveis, emplenant l'imprès oficial que apareix més a baix.

3) Mitjançant correu postal, emplenant l'esmentat imprès oficial.

4) En qualsevol dels registres previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

5) En les nostres oficines, acudint amb cita prèvia. Vegi en aquest enllaç com pot sol·licitar la cita en el seu Servei Provincial.

Documentació

Model de solicitud (98  KB)Icono pdf

Model 145 de l'IRPF- Comunicació de dades al pagadorVentana nueva

Si no es presenta el model 145 de l'IRPF, es calcularà el tipus de retenció sense tenir en compte les seves circumstàncies personals i familiars (art. 88.2 del Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques).

L'òrgan de personal comunicarà a MUFACE la llicència del quart mes juntament amb el certificat de les retribucions bàsiques i complementàries reportades a l'inici del tercer mes de llicència i de les complementàries deixades d'abonar a partir del dia 91è.

Informació dirigida a les Unitats de Personal

Als enllaços següents s'accedeix al model de certificat de retribucions proposat per MUFACE i a les instruccions per emplenar-ho.

Model de certificat de retribucions (943  KB)Icono pdf

Instruccions per a emplenar el certificat de retribucions (159  KB)Icono pdf

Sol·licitud electrònica

Accedeixi ara per presentar la seva sol·licitud a través de la  Seu Electrònica  (apartat "Prestacions Socials/Sol·licitud de subsidi per IT, RE i RLN).

Normativa

Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny(Abre en nueva ventana) , per la qual es regula el procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat.

 Subsidio por incapacidad temporal

Tipo de prestación

Incapacidad

¿De qué se trata?

El subsidio de incapacidad temporal es una prestación cuya finalidad es compensar la minoración en las retribuciones del/de la mutualista a partir del día 91º en situación de incapacidad temporal, cuando el organismo donde presta servicios deja de abonar las retribuciones complementarias. La situación de incapacidad temporal la declara el órgano de personal mediante la licencia por esta causa, basándose en los partes de enfermedad que acreditan la asistencia sanitaria por MUFACE.

Cuantía

En las situaciones de incapacidad temporal los/las funcionarios/as tienen los siguientes derechos económicos:

 • Durante los primeros noventa días, a las retribuciones establecidas en la normativa vigente (para más información pueden dirigirse a su unidad pagadora).
 • A partir del día nonagésimo primero percibirán:
  • Las retribuciones básicas y, en su caso, la prestación por hijo a cargo, por su unidad pagadora;
  • Un subsidio por incapacidad temporal a cargo de MUFACE.

La cuantía del subsidio es fija e invariable, en tanto éste no se extinga, y será la mayor de las dos cantidades siguientes:

 • El 80% de las retribuciones básicas devengadas (sueldo, trienios y grado, en su caso), incrementadas en la sexta parte de una paga extraordinaria, correspondiente al tercer mes de la licencia;
 • El 75% de las retribuciones complementarias devengadas en el tercer mes de la licencia.

El importe del subsidio  no podrá ser superior a las retribuciones complementarias íntegras correspondientes al tercer mes de licencia. Si la cuantía del subsidio resultase superior, su importe se reducirá en el exceso.

Requisitos

Ser mutualista en situación de incapacidad temporal y tener acreditado un periodo de 6 meses cotizados al Régimen Especial de Funcionarios Civiles del Estado (periodo de carencia). En caso de no reunirse este periodo, se pueden computar cotizaciones a otros Regímenes de la Seguridad Social. Si la contingencia que provoca la situación de incapacidad es profesional (enfermedad profesional o accidente en acto de servicio) no se exige el periodo de carencia.

Información adicional

El derecho al subsidio por incapacidad temporal nace a partir del día en que finalice el plazo de 3 meses desde el inicio de la situación de incapacidad temporal, es decir, el día 91º.

El subsidio se abonará mientras dure la situación de incapacidad temporal y durante la prórroga de los efectos de la misma, siempre que se reúnan los requisitos exigibles para su percepción. Duración máxima de la situación de incapacidad temporal: 545 días más 180 días de prórroga de sus efectos mientras se valora una posible incapacidad permanente. La duración máxima de todo el proceso: 730 días, alcanzados los cuales la situación de incapacidad temporal y su prestación se extinguen.

El subsidio por incapacidad temporal se extingue, entre otras causas, por:

 • Finalización de la licencia de enfermedad.
 • Jubilación.
 • Fallecimiento.
 • Transcurso del plazo máximo de duración: 730 días.
 • Incomparecencia a los reconocimientos médicos de seguimiento de la incapacidad temporal.

Acceda al simulador  para calcular su subsidio por incapacidad.

Beneficiario

El/la funcionario/a a quien se le haya expedido parte de baja médica, que haya obtenido licencia por enfermedad o accidente que le impida el normal desempeño de las funciones públicas, y que reciba asistencia sanitaria facilitada por MUFACE.

Plazo de presentación

A partir del día 91º en situación de incapacidad temporal podrá solicitarse el subsidio a MUFACE.

Lugar de presentación

Los medios para solicitar el subsidio de incapacidad temporal son los siguientes:

1)  A través de la Sede Electrónica de MUFACE (acceso a guía) , las 24 horas del día, todos los días del año. Se precisa certificado electrónico, DNI electrónico, Cl@ve permanente o Cl@ve PIN. Puede registrarse en Cl@ve, sin necesidad de desplazarse a una oficina, accediendo a la Sede Electrónica (Abre en nueva ventana) de la Agencia Tributaria (apartado "Trámites Destacados/Cl@ve"  - acceso a solicitud de Cl@ve Recibirá una carta con un código que deberá activar en la sede electrónica de la Seguridad Social.

2) En la unidad de personal del organismo donde presta servicios, cumplimentando el impreso oficial que aparece más abajo.

3) Mediante correo postal, cumplimentando el mencionado impreso oficial.

4) En cualquiera de los registros previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5) En nuestras oficinas, acudiendo con cita previa. Vea en este enlace cómo puede solicitar la cita en su Servicio Provincial.

Documentación

Modelo de solicitud (476  KB)Icono pdf

Modelo 145 del IRPF - Comunicación de datos al pagadorVentana nueva

Si no se presenta el modelo 145 del IRPF, se calculará el tipo de retención sin tener en cuenta sus circunstancias personales y familiares (art. 88.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).

El órgano de personal comunicará a MUFACE la licencia del cuarto mes junto con el certificado de las retribuciones básicas y complementarias devengadas al inicio del tercer mes de licencia y de las complementarias dejadas de abonar a partir del día 91º.

Información dirigida a las Unidades de Personal

En los enlaces siguientes se accede al modelo de certificado de retribuciones propuesto por MUFACE y a las instrucciones para cumplimentarlo.

Modelo de certificado de retribuciones (943  KB)Icono pdf

Instrucciones para cumplimentar el certificado de retribuciones (159  KB)Icono pdf

Solicitud electrónica

Acceda ahora para presentar su solicitud a través de la Sede Electrónica (apartado "Prestaciones Sociales/Solicitud de subsidio por IT, RE y RLN").

Normativa

Orden PRE/1744/2010, de 30 de junio(Abre en nueva ventana) , por la que se regula el procedimiento de reconocimiento, control y seguimiento de las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.

UGT.es | Aviso legal | Contacte
@FeSP-UGT 2018

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".