UGT INFORMA: Oposicions cos de mestres: Constitució tribunals. Al.legacions.

UGT INFORMA: Oposicions cos de mestres: Constitució tribunals. Al.legacions.

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2022, de la directora general de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar els procediments selectius per a l'ingrés en el cos de mestres i un procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos, convocats per l'Ordre 45/2021, de 28 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. [2022/2130]

De conformitat amb el que s'estableix en l'Ordre 45/2021, de 28 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOGV 11.01.2022), i una vegada realitzat el sorteig previst en l'apartat 2 de la base 5 de la convocatòria dels procediments selectius per a l'ingrés en el cos de mestres i un procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos, convocats per l'Ordre 45/2021, aquesta Direcció General de Personal Docent ha resolt:

Primer
Nomenar els tribunals que figuren en la relació que s'adjunta com a annex I d'aquesta resolució, davant els quals han d'actuar les persones aspirants admeses per a participar en aquests procediments selectius.

Segon
Nomenar les comissions de selecció que figuren en la relació que s'adjunta com a annex II d'aquesta resolució, que tindran les funcions que s'especifiquen en l'apartat 3 de la base 5 de l'ordre de convocatòria citada.

Tercer
Nomenar la comissió de coordinació tècnica de les comissions de selecció, que figura en la relació que s'adjunta com a annex III d'aquesta resolució, les funcions de la qual són les de coordinar i assessorar l'actuació de les comissions de selecció, i la de cooperar amb la Direcció General de Personal Docent pel que fa al desenvolupament del procediment selectiu, així com vetlar pel bon funcionament d'aquest.

Quart
Els membres dels òrgans de selecció hauran d'abstindre's d'intervindre quan concórreguen en ells circumstàncies de les previstes en l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, o si hagueren realitzat tasques de preparació d'aspirants a proves selectives per als mateixos cossos docents i la mateixa especialitat en els cinc anys anteriors a la publicació d'aquesta convocatòria. El president o presidenta de l'òrgan de selecció sol·licitarà d'aquells que l'integren declaració expressa de no estar en les circumstàncies esmentades, notificant a la Direcció General de Personal Docent les abstencions que corresponguen entre els seus membres.
El termini per a manifestar l'abstenció serà de 5 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Així mateix, aquells que participen en el procés podran recusar les persones que integren els òrgans de selecció quan hi concórrega alguna de les circumstàncies previstes en el paràgraf anterior.

Cinqué
Els òrgans de selecció que actuen en aquest procediment selectiu tindran dret a la indemnització per raó del servei prestat prevista en el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris, modificat pel Decret 64/2011, de 27 de maig.
Aquells docents el lloc de treball dels quals estiga situat fora del terme municipal del lloc o seu d'actuació del tribunal estaran acollits a l'excepció prevista en l'article 4.4, de la secció primera, capítol II, del Decret 24/1997, d'11 de febrer.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, d'acord amb el que preceptua l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant de la Direcció General de Personal Docent, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, o interposar directament recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la publicació.

València, 10 de març de 2022.– La directora general de Personal Docent: M. Ángeles Herranz Ábalos.

Annex I: Tribunals

Annex II: Comissions de selecció

Annex III: Comissió Tècnica de les comissions de selecció

 


TRIBUNAL OPOSICIONS

CAUSES DE DISPENSA:
1. Situació de permís per maternitat, paternitat biològica, adopció, acolliment o acumulació de lactància.
2. Situacions d’incapacitat temporal i de risc durant l’embaràs.
3. Permisos de reducció de jornada de treball concedits fins al 31 de juliol del present curs.
4. Personal que ocupa els càrrecs de direcció, direcció d’estudis o secretaria en centres docents, sempre que el president o la presidenta del tribunal puga substituir-lo per les persones vocals suplents.
5.Persones que reben un tractament de fertilitat.
6. Persones amb diversitat funcional, mobilitat reduïda, que actuen en municipis diferents del seu centre de destinació, sempre que el president o la presidenta del tribunal puga substituir-les.

MOTIUS D’ABSTENCIÓ
a) Tindre interès personal en l’assumpte, o tindre una qüestió litigiosa pendent amb alguna persona interessada.
b) Tindre un vincle matrimonial o una situació de fet
c) Tindre amistat íntima o enemistat manifesta.
e) Tindre una relació de servei amb una persona natural o jurídica.
f) Membres que, en els cinc anys anteriors a la publicació d’aquesta ordre, hagen fet tasques de preparació d’aspirants a accés als cossos objecte d’aquesta convocatòria.

Termini per a manifestar l’abstenció
5 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació en el DOGV.

Recusació
Les persones que participen en el procés poden recusar les persones que integren els òrgans de selecció quan concórrega en elles alguna de les circumstàncies d’abstenció.

Forma de recusació: Tràmit Z corresponent davant de la Direcció General de Personal Docent. Una vegada registrat, s’ha d’enviar escanejat a l’adreça de correu electrònic següent: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".