13-01-2022. MESA SECTORIAL: Projecte de Decret per regular la formació del professorat.

13-01-2022. MESA SECTORIAL: Projecte de Decret per regular la formació del professorat.

MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ  DIA 13 DE GENER DE  2022. ORDRE DEL DIA:

1. Projecte de Decret __/2022, de __ de ____, del Consell, pel qual es regula la formació permanent del professorat d'ensenyaments no universitarisque presta els seus serveis en centres docents sostinguts amb fons públics a la Comunitat Valenciana.

ENLLAÇ DOCUMENTACIÓ

2. Torn obert de paraula.

 

UGT Ensenyament PV, amb relació a la normativa de formació del professorat, considera que la formació docent oferida majoritàriament hauria de ser en funció de les necessitats específiques de cada centre, i sobretot dels recursos disponibles per formar-se i aplicar-ho a l’aula.

També sol·licitem un sistema de concurs transparent (amb acreditació i formació contrastada) per a seleccionar als docents que imparteixen formació. Qualsevol contractació amb diners públics ha de cenyir-se a unes normes. Seria imprescindible una selecció dels ponents dels cursos  pública i transparent.

Enllaçant amb la transparència, seria necessari que els  assessors i assessores dels centres de formació NO impartiren cursos. Un assessor no ha de poder ser contractat com a formador docent per motius de credibilitat i transparència. Per a evitar l'anterior, hauria de plantejar-se des de l'administració,  un llistat de situacions en les quals fora incompatible impartir-la.

En relació amb l’avaluació, caldria  fer-se una revisió de cadascuna de la formació docent impartida i rebuda. Aquesta avaluació hauria de fer-se a les aules on s'aplicarà i, és per això que, també ha d'avaluar-se als docents que realitzen aquesta formació .

Un altre problema que veiem en la formació, és la  DUPLICITAT. Hi ha vegades,  que s'ofereix el mateix tipus de cursos per diverses administracions i centres de professorat. Ugt Ensenyament,  observa un  problema: que hi haja una entitat en l'àmbit estatal com el INTEF que oferisca formació a tots els docents de l'Estat i, que les diferents Conselleries d’educació  tinguen una plataforma a distància diferent per a oferir els mateixos cursos. A més del reconeixement dels cursos, que uns valen i altres no. Unificar criteris seria la forma més encertada.

UGT Ensenyament exigim la gratuïtat de formació en:

  •  La formació específica per a la gestió de càrrecs unipersonals. Caldria que les places siguen gratuïtes i ajustar les places a la demanda.
  •  Màsters i doctorats, evitant greuges econòmics entre els i les docents.
  • Formació lingüística obligada.

Per una altra banda, no es pot permetre que empreses externes gestionen la formació que es paga amb diners públics.   Disposem en el nostre sector de professionals realment qualificats per ocupar-se d’aquesta tasca i no cal externalitat el servei de formació del professorat

Finalment, sol·licitem la  Creació d'un cos específic d'inspectors de formació docent. L'existència d'una organització que vetle per la correcta execució de la formació del professorat es fa imprescindible.

L’administració agraeix les nostres esmenes. De manera informativa, ens comunica que cap a febrer apareixerà un segon esborrany per acabar d’arrodonir la normativa.

Torn obert de paraula:

Formació en  àmbits:  dintre del pla de formació  del professorat caldria crear uns cursos aptes per tractar aquesta forma d’impartir classe. Però,   prèviament caldria  abordar-lo mitjançant un grup de treball, per tal d’estudiar les opcions més adequades per garantir un procés d’ensenyament i aprenentatge a les aules amb garantia d’èxit i sobretot de seguretat. Els centres es troben en una normativa confusa, amb aplicació problemàtica a les aules. Per tant, exigim un programa que aborde de forma específica i sobretot  real.

Oposicions del cos de mestres:  analitzant la convocatòria ens adonem que hi ha moltíssimes errades que cal resoldre. En la Mesa Sectorial relativa a aquest tema es varen acordar uns punts que no s’han ajustat a la convocatòria, com exemple, el nombre de places ofertades, que com sabem es queda en la meitat, el nombre d’unitats didàctiques en les diferents especialitats, la distribució del % en les puntuacions, entre altres.

Havem acordat passar les esmenes a la direcció general de personal docent per poder corregir aquestes errades,

El director de centres docents traslladarà les següents peticions a la directora general de personal docent i ens comunicarà en breu la informació sobre la  regulació jornada escolar (Estan acabant d’elaborar el document) i procediment d’habilitacions.

Vacunació: data per vacunar als docents que barrejaren dues tipus de vacunes, a més de saber quin percentatge de vacunació tenim en el personal docent.

Mascaretes: estan repartint-se en aquests moments i aquesta setmana finalitzen. Tenien 10 dies per fer el repartiment.

Arranjament escolar: estan endarrerit perquè estan incloent-se una gran quantitat d’aules de dos anys. No es tardarà.

Procés d’admissió de l’alumnat: enguany serà abans de la data prevista.

 MESA SECTORIAL DE EDUCACIÓN DIA 13 DE ENERO DE 2022. ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto de Decreto __/2022, de ___ de_____, del Consell, por el que se regula la formación permanente del profesorado de enseñanzas no universitarias que presta susservicios en centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunitat Valenciana.

ENLACE DOCUMENTACIÓN

2. Turno abierto de palabra.

 

UGT Enseñanza PV, con relación a la normativa de formación del profesorado, considera que la formación docente ofrecida mayoritariamente tendría que ser en función de las necesidades específicas de cada centro, y sobre todo de los recursos disponibles para formarse y aplicarlo al aula.

También solicitamos un sistema de concurso transparente (con acreditación y formación contrastada) para seleccionar a los docentes que imparten formación. Cualquier contratación con dinero público tiene que ceñirse a unas normas. Sería imprescindible una selección de los ponientes de los cursos pública y transparente.

Enlazando con la transparencia, sería necesario que los asesores y asesoras de los centros de formación NO impartieron cursos. Un asesor no tiene que poder ser contratado como formador docente por motivos de credibilidad y transparencia. Para evitar el anterior, tendría que plantearse desde la administración, un listado de situaciones en las cuales fuera incompatible impartirla.

En relación con la evaluación, habría que hacerse una revisión de cada una de la formación docente impartida y recibimiento. Esta evaluación tendría que hacerse en las aulas donde se aplicará y, es por eso que, también tiene que evaluarse a los docentes que realizan esta formación.

Otro problema que vemos en la formación, es la DUPLICIDAD. Hay veces, que se ofrece el mismo tipo de cursos por varias administraciones y centros de profesorado. Ugt Enseñanza, observa un problema: que haya una entidad en el ámbito estatal como lo *INTEF que ofrezca formación a todos los docentes del Estado y, que las diferentes Consellerías de educación tengan una plataforma a distancia diferente para ofrecer los mismos cursos. Además del reconocimiento de los cursos, que unos valen y otros no. Unificar criterios sería la forma más acertada.

UGT Enseñanza exigimos la gratuidad de formación en:

- La formación específica para la gestión de cargos unipersonales. Haría falta que las plazas sean gratuitas y ajustar las plazas a la demanda.

- Másteres y doctorados, evitando agravios económicos entre los y las docentes.

- Formación lingüística obligada.

Por otra banda, no se puede permitir que empresas externas gestionan la formación que se paga con dinero público. Disponemos en nuestro sector de profesionales realmente cualificados para ocuparse de esta tarea y no hace falta externalidad el servicio de formación del profesorado

Finalmente, sol•licitamos la Creación de un cuerpo específico de inspectores de formación docente. La existencia de una organización que velo por la correcta ejecución de la formación del profesorado se hace imprescindible.

La administración agradece nuestras enmiendas. De manera informativa, nos comunica que hacia febrero aparecerá un segundo borrador para acabar de redondear la normativa.

Turno abierto de palabra:

Formación en ámbitos: dentro del plan de formación del profesorado habría que crear unos cursos aptos para tratar esta forma de impartir clase. Pero, previamente habría que abordarlo mediante un grupo de trabajo, para estudiar las opciones más adecuadas para garantizar un proceso de enseñanza y aprendizaje en las aulas con garantía de éxito y sobre todo de seguridad. Los centros se encuentran en una normativa confusa, con aplicación problemática en las aulas. Por lo tanto, exigimos un programa que aborde de forma específica y sobre todo real.

Oposiciones del cuerpo de maestros: analizando la convocatoria nos damos cuenta que hay muchísimos errores que hay que resolver. En la Mesa Sectorial relativa a este tema se acordaron unos puntos que no se han ajustado a la convocatoria, como ejemplo, el número de plazas *ofertades, que como sabemos se queda en la mitad, el número de unidades didácticas en las diferentes especialidades, la distribución del % en las puntuaciones, entre otras.

Hemos acordado pasar las enmiendas a la dirección general de personal docente para poder corregir estos errores,

El director de centros docentes trasladará las siguientes peticiones a la directora general de personal docente y nos comunicará en breve la información sobre la regulación jornada escolar (Están acabando de elaborar el documento) y procedimiento de habilitaciones.

Vacunación: fecha para vacunar a los docentes que mezclaron dos tipos de vacunas, además de saber qué porcentaje de vacunación tenemos en el personal docente.

Mascarillas: están repartiéndose en estos momentos y esta semana finalizan. Tenían 10 días para hacer el reparto.

Arreglo escolar: están atrasado porque están incluyéndose una gran cantidad de aulas de dos años. No se tardará.

Proceso de admisión del alumnado: este año será antes de la fecha prevista.

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".