UGT INFORMA: Creació Xarxa Novigi. Formació Professional.

UGT INFORMA: Creació Xarxa Novigi. Formació Professional.

 

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

ORDRE 47/2021, de 29 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es crea la Xarxa Novigi i es regulen els requisits de participació i reconeixement de centres docents i professorat adherits a aquesta a la Comunitat Valenciana. [2021/13165]

 

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

1. La present ordre té per objecte crear la Xarxa Novigi, integrada pels centres educatius públics de titularitat de la Generalitat que impartisquen Formació Professional i pel professorat adscrits a aquests i adherit a la xarxa, que contemplen la incorporació al seu projecte educatiu d’algun dels programes que s’indiquen a continuació:

– Programa Innovatec, d’aplicació de metodologies actives i el redisseny de l’entorn educatiu. – Programa Emprén, per al desenvolupament de la cultura emprenedora, l’emprenedoria i la creació d’empreses en l’entorn dels centres.

– Programa Qualitas, d’implantació i certificació de sistemes de gestió de la qualitat.

– Programa Acredita, d’implantació i desenvolupament dels procediments d’acreditació de la competència i la Formació Professional integrada.

2. Així mateix, regula els requisits per a la participació en aquesta xarxa, el procediment per al reconeixement del treball realitzat per aquests centres, així com el seu seguiment, impuls i suport.

Article 2. Finalitat i compromisos de la Xarxa Novigi

La Xarxa Novigi és una estructura de centres col·laborativa la finalitat de la qual és impulsar la qualitat en l’ensenyament de Formació Professional. Els centres educatius que integren la Xarxa Novigi assumiran els compromisos següents:

1. Responsabilitat compartida

El professorat i l’alumnat dels centres de Formació Professional, així com el seu entorn socioproductiu participen en el desenvolupament del sistema educatiu i dels processos d’aprenentatge, assumint una responsabilitat comuna i una estandardització de la qualitat per a la millora de resultats i serveis.

2. Comunitat en xarxa

L’ús adequat, eficaç i òptim dels recursos requereix un treball en xarxa, que garantisca la coordinació sistemàtica de tots els implicats en la progressiva implantació i consolidació dels programes recollits en aquesta ordre.

3. Adaptació

Els centres de la xarxa duran a terme el desenvolupament de l’aprenentatge competencial adaptat a les circumstàncies de l’àmbit del centre recollides en cada projecte formatiu de centre

4. Obertura a nous mètodes

Aquesta xarxa, si bé aposta per uns programes específics, no es tanca a noves pràctiques, gràcies a l’experiència dels centres de la Comunitat Valenciana, que puguen oferir noves vies i formes de treball complementàries amb l’alumnat dels ensenyaments professionalitzadors, i que permeten aconseguir uns millors assoliments en les competències adquirides i assegurar la qualitat del servei.

5. Treball en equip

El treball en equip és la pedra angular de la xarxa, en el qual tots els agents implicats transfereixen coneixements i experiències en pro d’una millora contínua i ús eficient de recursos.

6. Coordinació dels equips coordinadors de cada programa Els equips coordinadors de cada programa mantindran una comunicació fluida entre els diferents membres de la xarxa.

7. Assegurament dels resultats

Els centres docents que formen part de la xarxa han de mantindre un procés de millora contínua global que permeta aconseguir la qualitat que demana la societat i que necessita el sistema productiu, mitjançant sistemes de gestió de la qualitat estandarditzats i homologables.

ENLLAÇ ORDRE COMPLETA.

WEB CONSELLERIA

 


ORDEN 47/2021, de 29 de diciembre, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se crea la Red Novigi y se regulan los requisitos de participación y reconocimiento de centros docentes y profesorado adheridos a esta en la Comunitat Valenciana. [2021/13165]

 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

1. La presente orden tiene por objeto crear la Red Novigi, integrada por los centros educativos públicos de titularidad de la Generalitat que impartan Formación Profesional y por el profesorado adscrito a los mismos y adherido a la red, que contemplen la incorporación a su proyecto educativo de alguno de los programas que se relacionan a continuación:

– Programa Innovatec, de aplicación de metodologías activas y el rediseño del entorno educativo.

– Programa Emprén, para el desarrollo de la cultura emprendedora, el emprendimiento y la creación de empresas en el entorno de los centros.

– Programa Qualitas, de implantación y certificación de sistemas de gestión de la calidad. – Programa Acredita, de implantación y desarrollo de los procedimientos de acreditación de la competencia y la Formación Profesional integrada.

2. Asimismo, regula los requisitos para la participación en esta red, el procedimiento para el reconocimiento del trabajo realizado por estos centros, así como su seguimiento, impulso y apoyo.

Artículo 2. Finalidad y compromisos de la Red Novigi

La Red Novigi es una estructura de centros colaborativa cuya finalidad es impulsar la calidad en la enseñanza de Formación Profesional. Los centros educativos que integren la Red Novigi asumirán los siguientes compromisos:

1. Responsabilidad compartida

El profesorado y el alumnado de los centros de Formación Profesional, así como su entorno socioproductivo participan en el desarrollo del sistema educativo y de los procesos de aprendizaje, asumiendo una responsabilidad común y una estandarización de la calidad para la mejora de resultados y servicios.

2. Comunidad en red

El uso adecuado, eficaz y óptimo de los recursos requiere un trabajo en red, que garantice la coordinación sistemática de todos los implicados en la progresiva implantación y consolidación de los programas recogidos en esta orden.

3. Adaptación

Los centros de la red llevarán a cabo el desarrollo del aprendizaje competencial adaptado a las circunstancias del ámbito del centro recogidas en cada proyecto formativo de centro.

4. Apertura a nuevos métodos

Esta red, si bien apuesta por unos programas específicos, no se cierra a nuevas prácticas, gracias a la experiencia de los centros de la Comunitat Valenciana, que puedan ofrecer nuevas vías y formas de trabajo complementarias con el alumnado de las enseñanzas profesionalizadoras, y que permitan alcanzar unos mejores logros en las competencias adquiridas y asegurar la calidad del servicio.

5. Trabajo en equipo

El trabajo en equipo es la piedra angular de la red, en el que todos los agentes implicados transfieren conocimientos y experiencias en pro de una mejora continua y uso eficiente de recursos.

6. Coordinación de los equipos coordinadores de cada programa

Los equipos coordinadores de cada programa mantendrán una comunicación fluida entre los distintos miembros de la red. 7. Aseguramiento de los resultados Los centros docentes que forman parte de la red han de mantener un proceso de mejora continua global que permita alcanzar la calidad que demanda la sociedad y que necesita el sistema productivo, mediante sistemas de gestión de la calidad estandarizados y homologables.

ENLACE ORDEN COMPLETA.

WEB CONSELLERIA

 

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".