UGT INFORMA: Nomenaments membres comissió coordinadora per regular la prova de certificació dels ensenyaments d'idiomes.

UGT INFORMA: Nomenaments membres comissió coordinadora per regular la prova de certificació dels ensenyaments d'idiomes.

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2021, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es nomenen els membres de la comissió coordinadora per al curs acadèmic 2021-2022, prevista en l'Ordre de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana. [2021/11393]

L'Ordre de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en la Comunitat Valenciana (DOGV 26.03.2008), estableix en l'article 5.1 que la conselleria competent en matèria d'educació nomenarà la comissió coordinadora mitjançant una resolució publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, fent ús de les atribucions que em confereix el Decret 173/2020, de 30 d'octubre, del Consell d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, resolc:
Nomenar com a components de la comissió coordinadora de la prova de certificació dels nivells establits en el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües de les escoles oficials d'idiomes, per al curs acadèmic 2021-2022, els membres següents:

– Marc Jiménez Agulló, subdirector general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, que exercirà com a president de la comissió coordinadora.

– Sònia Pérez Ortuño, cap del Servei d'Idiomes i Programes Europeus.

– Daniel Mcevoy Bravo, inspector d'educació de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant.

– Carmen Gisela Morales Navarro, inspectora d'educació de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló.

– Manuel Ortiz Lobato, inspector d'educació de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de València.

– Antonio Cánovas Pacheco, director de l'Escola Oficial d'Idiomes d'Alacant.

– Joan Ramón Monferrer Daudí, director de l'Escola Oficial d'Idiomes de La Plana Baixa.

– Norma Ribelles Hellín, directora de l'Escola Oficial d'Idiomes de València-Saïdia.

– Anna Fornés Chesa, professora de l'Escola Oficial d'Idiomes de València-Saïdia.

– Ana Pellicer Sánchez, professora de l'Escola Oficial d'Idiomes de Llíria.

– Lara Punter Calatayud, professora de l'Escola Oficial d'Idiomes de Llíria.

– Aina Reynés Linares, professora de l'Escola Oficial d'Idiomes de València-Saïdia.

– Céline Salta, professora de l'Escola Oficial d'Idiomes de València-Saïdia.

– M. Dolores Valero Varea, professora de l'Escola Oficial d'Idiomes de València-Saïdia.

– Sandra Vázquez Hermosilla, professora de l'Escola Oficial d'Idiomes de Llíria.

– Isabel Orellana Harillo, assessora del CEFIRE d'Alacant.

– Raquel Doñate Calpe, assessora del CEFIRE de Castelló de la Plana.

– Leonardo Boix Tàpia, assessor del CEFIRE de Plurilingüisme d'Alzira.

– M. Luisa Parreño Villalba, tècnica del Servei d'Idiomes i Programes Europeus de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, que actuarà com a secretària.

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Gneralitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

València, 4 de novembre de 2021.– El director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme: Rubén Trenzano Juan.RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2021, del director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, por la que se nombra a los miembros de la comisión coordinadora para el curso académico 2021-2022, prevista en la Orden de 10 de marzo de 2008, de la Conselleria de Educación, por la que se regula la prueba de certificación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunitat Valenciana. [2021/11393]

La Orden de 10 de marzo de 2008, de la Conselleria de Educación, por la que se regula la prueba de certificación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunitat Valenciana (DOGV 26.03.2008), establece en el artículo 5.1 que la conselleria competente en materia de educación nombrará la comisión coordinadora mediante una resolución publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Por tanto, en uso de las atribuciones que me confiere el Decreto 173/2020, de 30 de octubre, del Consell de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, resuelvo:

Nombrar como componentes de la comisión coordinadora de la prueba de certificación de los niveles establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas de las escuelas oficiales de idiomas, para el curso académico 2021-2022, a los miembros siguientes:
– Marc Jiménez Agulló, subdirector general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, que ejercerá como presidente de la comisión coordinadora.

– Sònia Pérez Ortuño, jefa del Servicio de Idiomas y Programas Europeos.

– Daniel Mcevoy Bravo, inspector de educación de la Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Alicante.

– Carmen Gisela Morales Navarro, inspectora de educación de la Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Castellón.

– Manuel Ortiz Lobato, inspector de educación de la Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Valencia.

– Antonio Cánovas Pacheco, director de la Escuela Oficial de Idiomas de Alicante.

– Joan Ramón Monferrer Daudí, director de la Escuela Oficial de Idiomas de La Plana Baixa.

– Norma Ribelles Hellín, directora de la Escuela Oficial de Idiomas de València-Saïdia.

– Anna Fornés Chesa, professora de la Escuela Oficial de Idiomas de València-Saïdia.

– Ana Pellicer Sánchez, profesora de la Escuela Oficial de Idiomas de Llíria.

– Lara Punter Calatayud, profesora de la Escuela Oficial de Idiomas de Lliria.

– Aina Reynés Linares, profesora de la Escuela Oficial de Idiomas de València-Saïdia.

– Céline Salta, profesora de la Escuela Oficial de Idiomas de València-Saïdia.

– M. Dolores Valero Varea, profesora de la Escuela Oficial de Idiomas de València-Saïdia.

– Sandra Vázquez Hermosilla, profesora de la Escuela Oficial de Idiomas de Llíria.

– Isabel Orellana Harillo, asesora del CEFIRE de Alicante.

– Raquel Doñate Calpe, asesora del CEFIRE de Castelló de la Plana.

– Leonardo Boix Tàpia, asesor del CEFIRE de Plurilingüismo de Alzira.

– M. Luisa Parreño Villalba, técnica del Servicio de Idiomas y Programas Europeos de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, que actuará como secretaria.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se puede interponer un recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, según lo que disponen los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

València, 4 de noviembre de 2021.– El director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo: Rubén Trenzano Juan

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".