UGT INFORMA: Publicació llistat de persones aspirants que han adquirit una nova especialitat Ordre 22/2020

UGT INFORMA: Publicació llistat de persones aspirants que han adquirit una nova especialitat Ordre 22/2020

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es fa pública la llista de persones aspirants que han adquirit una nova especialitat en els cossos docents corresponents al procediment selectiu convocat per l'Ordre 22/2020, de 23 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. [2021/10896] 
 
 
 
Primer
Fer pública la llista dels aspirants que han adquirit una nova especialitat, la qual figura com a annex a aquesta resolució.
 
Segon
L’adquisició d’una nova especialitat no suposa la pèrdua de l’anterior o anteriors que es pogueren posseir. Aquells que tinguen adquirida més d’una especialitat podran accedir a places corresponents a qualsevol d’aquestes a través dels mecanismes establits per a la provisió de llocs de treball del personal funcionari docent. Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant la directora general de Personal Docent, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació, de conformitat amb el que es preveu en els articles 114, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
 
volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".