MESA SECTORIAL: 10 novembre 2021: Arranjament escolar 22-23 / Arreglo escolar 22-23.

MESA SECTORIAL: 10 novembre 2021: Arranjament escolar 22-23 / Arreglo escolar 22-23.

MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ 10 NOVEMBRE DE 2021

Per ordre del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, us convoquem a la reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d’Educació, que se celebrarà el dia 10 de novembre de 2021, a les 09:30 hores, amb el següent ordre del dia:

1. Instruccions de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional per les quals es fixen els criteris generals per a la modificació de la composició per unitats, llocs de treball docent i altres característiques, en centres de titularitat de la Generalitat que imparteixen educació infantil (2n cicle), educació primària i educació especial i per a la proposta de modificació del nombre d’unitats concertades en centres privats concertats, per al curs 2022-2023.

DOCUMENTACIÓ

Instruccions de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional per les quals es fixen els criteris generals per a la modificació de la composició per unitats, llocs de treball docent i altres característiques, en centres de titularitat de la Generalitat que imparteixen educació infantil (2n cicle), educació primària i educació especial i per a la proposta de modificació del nombre d’unitats concertades en centres privats concertats, per al curs 2022-2023.

 2. Torn obert de paraula.


S'ha celebrat la Mesa Sectorial per a tractar les Instruccions de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional per les quals es fixen els criteris generals per a la modificació de la composició per unitats, llocs de treball docent i altres característiques, en centres de titularitat de la Generalitat que imparteixen educació infantil (2n cicle), educació primària i educació especial i per a la proposta de modificació del nombre d'unitats concertades en centres privats concertats, per al curs 2022-2023.
Des de la Direcció General de Centres es destaca:
- l'actualització en matèria de normativa que recopila aquestes instruccions.
-que en centres de singulars amb més d'un 25% d'alumnat en situació de compensació educativa la ràtio serà de 20.
-que hi ha una major presència de personal d'audició i llenguatge i d'orientadors.
-s'ha reconegut el problema amb la dotació d'educadors en els centres. Es treballa per la seua millora ja que s'entén no és una situació ideal.
-intenció manifesta d'avançar l'arranjament escolar i per tant el procés d'admissió de l'alumnat,d'ací l'anticipació en les dates de gestions a Ítaca 3.
Des d'UGT Ensenyament Pv s'ha convidat a reflexionar sobre el tancament d'unitats en els centres públics.
Entenem que cal donar explicacions en la comunitat educativa per a allunyar males interpretacions i etiquetes .
Demanem que en en aquests centres es vaig efectuar un clar suport,amb vertaderes accions i practiques reeixides que incidisquen positivament en l'entorn.
Per això s'ha demanat reprendre un grup de treball que rescate protocols de col·laboració i coordinació de les actuacions conjuntes per a assegurar una educació inclusiva i millorar l'eficiència en la intervenció social i educativa.
Desitgem allunyar-nos de batalles burocràtiques per la implantació de l'ordre d'inclusió i no abandonar als treballadors dels centres en els quals la crisi social del corona virus ha deixat sense alumnes suficients per a escapar de la guillotina legal que la matriculació suposa en aquests centres.
Traslladarem la proposta d'arranjament difosa als sindicats des de l'Associació de Directors i Directores de Centres d'Educació Especial Públics (ADEEP).

Excusat el Director General de Centres demà realitzarem el torn de precs i preguntes.

 

En el torn de Precs i preguntes des d'UGT *Ensenyament PV ha plantejat:

  • Sol·licitar al SAEFP negociar la regulació de la implantació voluntària dels àmbits en l'ensenyament secundari obligatori i la catalogació dels llocs d'àmbit.
  • Traslladar als centres que si no arriben les màscares per motius de contractació, els centres puguen usar per a la compra recursos econòmics propis o els arribats per COVID de manera específica.
  • S'ha demanat assessorament davant la negativa dels metges de capçalera a emetre informe de salut per a l'acompliment de la labor docent, com procedir perquè no es produïsquen més inconvenients en la tramitació de l'Alta en Nòmina.
  • S'ha demanat una revisió i atenció per a mantindre la figura de suport del personal educador en CEIPs amb dues unitats creades per a alumnat de 2 a 3 anys, segons l'Ordre 7/2015, de 17 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les bases que han de regir la implantació d'un projecte experimental d'incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en determinats col·legis d'Educació Infantil de titularitat.

Entenem que és moment de revisar el funcionament de les unitats creades per a alumnat de 2 a 3 anys per a no generar greuges comparatius en els llocs tant docents com de personal educador i no alterar la dinàmica dels centres quan es produeixen baixes en el personal propi d'aquestes unitats.
 

MESA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 10 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Por orden del secretario autonómico de Educacióny Formación Profesional, les convocamos a la reunión telemática de la Mesa Sectorial de Educación, que se realizará el día 10 de noviembre de 2021, a las 09:30 horas, con el siguiente orden del día:

1. Instrucciones de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional por las que se fijan los criterios generales para la modificación de la composición por unidades, puestos de trabajo docente y otras características, en centros de titularidad de la Generalitat que imparten educación infantil (2ºciclo), educación primaria y educación especial y para la propuesta de modificación del número de unidades concertadas en centros privados concertados, para el curso 2022-2023.

DOCUMENTACIÓN

Instrucciones de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional por las que se fijan los criterios generales para la modificación de la composición por unidades, puestos de trabajo docente y otras características, en centros de titularidad de la Generalitat que imparten educación infantil (2º ciclo), educación primaria y educación especial y para la propuesta de modificación del número de unidades concertadas en centros privados concertados, para el curso 2022-2023.2022-2023.

2. Turno abierto de palabra


0Se ha celebrado la mesa para tratar las Instrucciones de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional por las que se fijan los criterios generales para la modificación de la composición por unidades, puestos de trabajo docente y otras características, en centros de titularidad de la Generalitat que imparten educación infantil (2º ciclo), educación primaria y educación especial y para la propuesta de modificación del número de unidades concertadas en centros privados concertados, para el curso 2022-2023.

Desde la Dirección General de Centros se destaca:
- la actualización en materia de normativa que recopila estas instrucciones.
-que en centros de singulares con más de un 25 % de alumnado en situación de compensación educativa la ratio será de 20.
-que hay una mayor presencia de personal de audición y lenguaje y de orientadores.
-se ha reconocido el problema con la dotación de educadores en los centros. Se trabaja por su mejora ya que se entiende no es una situación ideal.
-intención manifiesta de avanzar el arreglo escolar y por tanto el proceso de admisión del alumnado,de ahí la anticipación en las fechas de gestiones en Itaca 3.

Desde UGT Ensenyament Pv se ha invitado a reflexionar sobre el cierre de unidades en los centros públicos.
Entendemos que hay que dar explicaciones en la comunidad educativa para alejar malas interpretaciones y etiquetas .
Pedimos que en en estos centros se efectué un claro apoyo,con verdaderas acciones y practicas exitosas que incidan positivamente en el entorno.
Por ello se ha pedido retomar un grupo de trabajo que rescate protocolos de colaboración y coordinación de las actuaciones conjuntas para asegurar una educación inclusiva y mejorar la eficiencia en la intervención social y educativa.
Deseamos alejarnos de batallas burocráticas por la implantación de la orden de inclusión y no abandonar a los trabajadores de los centros en los que la crisis social del corona virus ha dejado sin alumnos suficientes para escapar de la guillotina legal que la matriculación supone en estos centros.

Trasladaremos la propuesta de arreglo difundida a los sindicatos desde la Asociación de Directores y Directoras de Centros de Educación Especial Públicos (ADEEP).

Excusado el Director General de Centros mañana realizaremos el turno de ruegos y preguntas.

En el turno de Ruegos y preguntas desde UGT Ensenyament PV ha planteado:

  • Solicitar al SAEFP negociar la regulación de la implantación voluntaria de los ámbitos en la enseñanza secundaria obligatoria y la catalogación de los puestos de ámbito.
  • Trasladar a los centros que si no llegan las mascarillas por motivos de contratación, los centros puedan usar para la compra recursos económicos propios o los llegados por COVID de manera específica.
  •  Se ha pedido asesoramiento ante la negativa de los médicos de cabecera a emitir informe de salud para el desempeño de la labor docente, como proceder para que no se produzcan más inconvenientes en la tramitación del Alta en Nómina.
  • Se ha pedido una revisión y atención para mantener  la figura de apoyo del personal educador en CEIPs con dos unidades creadas para alumnado de 2 a 3 años, según la Orden 7/2015, de 17 de septiembre, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se regulan las bases que deben regir la implantación de un proyecto experimental de incorporación del nivel educativo de 2 a 3 años en determinados colegios de Educación Infantil de titularidad.


Entendemos que es momento de revisar el funcionamiento de las unidades creadas para alumnado de 2 a 3 años  para no generar agravios comparativos en los puestos tanto docentes como de personal educador y no alterar la dinámica de los centros cuando se producen bajas en el personal propio de estas unidades.

 

volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".