GUIA CONCURS DE TRASLLATS 2021-2022: COS DE MESTRES

GUIA CONCURS DE TRASLLATS 2021-2022: COS DE MESTRES

ugtinfo.jpg

GUIA CONCURS DE TRASLLATS COS DE MESTRES 2021-2022.

 

GUIA EN PDF

 

 

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment de provisió de llocs del personal funcionari docent del cos de mestres, dependents de l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. [2021/11305]

 

1. Quines places s’ofereixen?

Segona. Places oferides i determinació d’aquestes

-  S’oferiran les que es produïsquen fins al 31 de desembre de 2021, i aquelles que resulten de la resolució del procediment de cada cos docent, sempre que, la continuïtat del seu funcionament estiga prevista en la planificació educativa.

-  Les vacants o resultes dels centres penitenciaris, dels centres de reeducació, dels centres docents de caràcter singular, dels centres d’Educació Especial, dels centres de Formació de Persones Adultes i les que tinguen caràcter itinerant no s’adjudicaran de manera forçosa, per la qual cosa el personal funcionari que vulga accedir a aquestes vacants haurà de sol·licitar expressament el tipus de lloc o el centre al qual estiguen adscrits.

2. Quins requisits són necessaris per a la tria del lloc?

Tercera. Requisits específics per a l’exercici de determinats llocs

A) Llocs de treball de les especialitats del cos de mestres, de conformitat amb el que es disposa en l’article 2 del Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual s’estableixen les especialitats docents del cos de mestres que exercisquen les seues funcions en les etapes d’Educació Infantil i d’Educació Primària regulades en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre.

— Educació Infantil

— Educació Primària

— Llengua estrangera: Anglès

— Llengua estrangera: Francès

— Llengua estrangera: Alemany

— Educació Física

— Música

— Pedagogia Terapèutica

— Audició i Llenguatge

B) Llocs de treball dels dos primers cursos de l’Educació Secundària Obligatòria:

— Ciències Socials, Geografia i Història

— Matemàtiques i Ciències de la Naturalesa

— Ciències de la Naturalesa

— Matemàtiques

— Llengua Castellana i Literatura

— Llengua Estrangera: Anglès

— Llengua Estrangera: Francès

— Educació Física

— Música

— Llengua i Literatura Valenciana

C) Llocs dels departaments d’orientació dels instituts d’Educació Secundària:

— Pedagogia Terapèutica

— Audició i Llenguatge

D) Llocs en centres de Formació de Persones Adultes.

3. Es necessari l’acreditació de coneixement del valencià?

Quarta. Acreditació coneixement del valencià i termini de sol·licitud d'habilitacions

- Estableix que és necessari estar en possessió del certificat de nivell C1 de coneixement de valencià de la JQCV o equivalents excepte per a les persones que tinguen el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, el Diploma de Mestre o el certificat de nivell C2 de valencià de la JQCV o equivalents, expedit i registrat en data igual o anterior a la data de finalització del termini de sol·licituds.

- Per a l'acreditació de la possessió del certificat de nivell C1 de coneixements de valencià de la JQCV o equivalents  aquest certificat haurà d'estar inscrit en data igual o anterior a la data de finalització de la inscripció.

4. I si no reuneix el requisit lingüístic?

Podran romandre en les seues destinacions definitives, si en tenen, i el seu dret a la mobilitat quedarà circumscrit a llocs de centres docents públics de localitats de predomini lingüístic castellà.

5. Puc habilitar-me en aquest procés, si presente la documentació?

El personal docent que pertany al cos de mestres que desitge participar en aquest concurs de trasllats per una especialitat per a la qual no està habilitat, però per a la qual reuneix els haurà de fer la sol·licitud de reconeixement de l'especialitat en el mateix termini de la base desena d'aquesta resolució. La sol·licitud es formularà juntament amb la instància, i anirà acompanyada de la documentació justificativa.

A l'efecte d'aquest concurs, només tindran validesa aquelles habilitacions que se sol·liciten abans que finalitze el termini de presentació d'instàncies.

6.  Qui  pot participar de forma voluntària?

Cinquena. Participació voluntària

El personal funcionari de carrera  que es trobe en alguna de les següents situacions:

a) En situació de servei actiu o serveis especials, amb destinació definitiva que en finalitzar aquest curs hagen transcorregut, almenys, dos anys des de la presa de possessió de l'última destinació  amb caràcter definitiu.

b) En situació d'excedència voluntària.

c) En situació de suspensió de funcions, sempre que en finalitzar aquest curs escolar haja conclòs el temps de duració de la sanció disciplinària de suspensió i dos anys des de la presa de possessió de l'última destinació definitiva.

7. En quines situacions es participa de forma obligatòria?

Sisena. Participació obligatòria

A. El personal funcionari que, procedent de la situació d'excedència o suspensió de funcions amb pèrdua de la destinació definitiva, haja reingressat al servei actiu i obtingut una destinació provisional.

B. El personal funcionari que es trobe en la situació d'excedència forçosa o de suspensió de funcions amb pèrdua de la destinació definitiva i que, una vegada complida la sanció no haja obtingut un reingrés provisional.

C. El personal funcionari que, adscrit a places en l'exterior, s'haja reincorporat en el curs 2021/2022, o que, havent-se reincorporat en cursos anteriors, no haja obtingut destinació definitiva.

 • Al professorat que, encara que ha de participar, no hi participe se li adjudicarà d'ofici destinació definitiva.

D. El personal funcionari que haja perdut la destinació definitiva:

en compliment de sentència,

 • en compliment de resolució de recurs,
 • o per haver-se-li suprimit o modificat el lloc que exercia amb caràcter definitiu.

Aquest professorat podrà exercitar el dret preferent.

En cas que aquest professorat no obtinga destinació, quedarà en situació de destinació provisional.

 1. El personal funcionari que, amb pèrdua de la plaça docent que exercia amb caràcter definitiu, haguera passat a prestar serveis en altres llocs de l'Administració pública mantenint la seua situació de servei actiu en el seu cos docent.
 2. El personal funcionari amb destinació provisional que estiga prestant serveis en centres dependents de la Generalitat o en comissió de serveis en una altra administració educativa i mai haja obtingut destinació definitiva. 

8. En quins supòsits s’obté dret preferent?

Setena. Drets preferents

Dret preferent a centre.

 1. Per supressió de la plaça que exercia amb caràcter definitiu en un centre, fins que obtinga una altra destinació definitiva.
 2. Per modificació de la plaça que exercia amb caràcter definitiu en el centre fins que obtinga una altra destinació definitiva..
 3. Per desplaçament dels seus centres per insuficiència total d'horari, en les mateixes condicions que les persones titulars dels llocs suprimits.

Drets preferents a la localitat o zona.

 1. Per supressió o modificació de la plaça que exercia amb caràcter definitiu, fins que obtinga una altra destinació definitiva.
 2. Per desplaçament del seu centre per insuficiència total d'horari, en les mateixes condicions que les persones titulars dels llocs suprimits.
 3. Per haver passat a exercir un altre lloc en l'Administració pública, amb pèrdua de la plaça docent que exercia amb caràcter definitiu, i sempre que haja cessat en l'últim lloc.
 4. Per haver perdut la plaça que exercia amb caràcter definitiu, després de la concessió de la situació d'excedència voluntària per a atendre a cura de familiars i fills, per haver transcorregut el període de tres anys de reserva del lloc al qual té dret, i desitge reingressar al servei actiu o haja reingressat amb caràcter provisional.
 5. Per reincorporació a la docència a Espanya, per finalització de l'adscripció en llocs o places en l'exterior, o per alguna altra de les causes legalment establides.
 6. Per raó de l'execució d'una sentència o de la resolució d'un recurs administratiu.
 7. Aquell personal docent que després d'haver sigut declarat jubilat per incapacitat permanent haja sigut rehabilitat per al servei actiu.

9.  Com s’exerceix el dret de concurrència?

Huitena. Dret de concurrència

És la possibilitat que diversos funcionaris/es de carrera d'un mateix cos amb destinació definitiva condicionen la seua voluntària participació en el procediment a l'obtenció de destinació en un o diversos centres.

10. Quines regles s’ajusten al dret de concurrència?

a) Les persones participants inclouran en les seues peticions centres d'una sola província, que haurà de ser la mateixa per a cada grup de concurrència.

b) El nombre de persones participants serà, com a màxim, de quatre.

c) L'adjudicació de destinació estarà determinada per l'aplicació del barem de mèrits.

d) En cas que alguna de les persones participants no puga obtindre una plaça es consideraran desestimades per aquesta via les sol·licituds de totes les persones integrants del grup.

11. Com es  la forma de participació?

Novena. Sol·licitud de participació. Aportació de mèrits

12. Tipus de forma de participació.

 1. El personal funcionari que va participar en el concurs de trasllats 2020/2021 que no desitge aportar cap nou mèrit i vulga fer valdre la baremació que hi va obtindre en allò que coincidisca amb el barem d'aquest procediment no haurà de presentar cap document.
 2. Haurà de presentar la documentació acreditativa dels mèrits:

OPCIÓ A): Que va participar en el concurs de trasllats el 2020/2021 i opta per fer valdre en el la baremació que va obtindre el 2020/2021, en allò que coincidisca amb els apartats del barem del procediment de provisió de llocs 2021/2022, hi fa constar en la sol·licitud els apartats seleccionats amb els mèrits nous ara al·legats i aportats, obtinguts després del 26/11/2020.

OPCIÓ B): Que va participar en el concurs de trasllats en el curs 2020/2021 i fa valdre la puntuació obtinguda per a la present convocatòria, en allò que coincidisca amb els apartats del barem del procediment de provisió de llocs 2021/2022, hi fa constar en la sol·licitud els subapartats seleccionats i afegits, que seran rebaremats, d'acord amb la documentació aportada. (Aquesta opció se seleccionarà quan desitge rebaremació, i aporte la documentació completa, en qualsevol dels subapartats dels apartats 1, 3, 4, 5 o 6. Aquesta opció també permet presentar mèrits nous, obtinguts després del 26/11/2020, ha de marcar el subapartat com a NOU).

OPCIÓ C): Que no va participar en el concurs de trasllats convocat el 2020/2021 o bé va participar com a funcionari en pràctiques i no va obtindre destinació i aporta tota la documentació justificativa per a la seua valoració en els distints apartats.

13. Quins altres documents caldrà aportar?

Els documents relacionats amb altres aspectes diferents al barem de mèrits:

 1. Documents per a sol·licitar noves habilitacions.
 2. Documents que certifiquen el requisit lingüístic exigit en determinades vacants o exigit en altres comunitats.

14. Quin és el termini de presentació de sol·licituds i documentació?

Desena. Termini de presentació de sol·licituds i documentació

El termini de presentació de sol·licituds i documents començarà a computar-se el dia 10 de novembre a les 00:00 hores i acabarà el dia 25 de novembre de 2021 a les 23:59 hores, tots dos inclosos. Durant aquest termini podrà desistir-se de la sol·licitud presentada.

Durant el mes de gener de 2022 s'obrirà un termini de set dies naturals perquè les persones participants sol·liciten per via telemàtica les seues peticions.

15. Com aporte el full de serveis i la participació com a membre dels tribunals d’oposicions?

L'Administració incorporarà d'ofici els mèrits que consten en el Registre de Personal Docent, és a dir, el full de serveis i el fet d'haver format part dels tribunals dels procediments selectius.

16. Qui avalua els mèrits?

Onzena. Avaluació de mèrits

La comissió de valoració integrades per les persones que ocupen els càrrecs següents: presidència, que formarà part del cos d'inspectors o del cos d'inspectors al Servei de l'Administració Educativa; i per quatre o sis vocals, ocupats per personal funcionari de carrera en actiu.

La composició d'aquestes comissions es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

17. Es publicaran la relació de persones participants?

Dotzena. Relació provisional i definitiva de persones participants admeses i excloses amb les seues puntuacions.

Sí. Una vegada baremades les sol·licituds es publicaran:

a) Relació provisional de les persones participants que exerceixen dret preferent, amb expressió de la puntuació que els correspon segons els apartats del barem.

b) Relació provisional de les persones participants en el concurs, amb expressió de la puntuació que els correspon per cadascun dels apartats i subapartats del barem de mèrits.

c) Relació provisional de les persones participants excloses.

18. Hi ha termini per reclamar aquestes relacions provisionals?

Sí,  es donarà un termini de dos dies hàbils per a presentar reclamacions.

19. Com es procedeix a la petició dels llocs de treball?

Tretzena. Sol·licitud telemàtica de places

 • Cada petició es compon del codi de centre o de localitat i del codi d'especialitat.
 • El nombre de peticions que cada participant podrà sol·licitar no podrà excedir de 300.
 • Les persones participants consignaran els codis de centres o de localitats i de tipus de places que sol·liciten per ordre de preferència.
 • Les peticions poden fer-se a un centre concret o localitat, sent compatibles totes dues modalitats.
 • Si es demana més d'un lloc-especialitat d'un mateix centre o localitat, és necessari repetir el centre o la localitat tantes vegades com llocs es sol·liciten.
 • Les vacants o resultes dels centres penitenciaris, dels centres de reeducació, dels centres docents de caràcter singular, dels centres d'Educació Especial, dels centres de Formació de Persones Adultes, i les places que tinguen caràcter itinerant no es consideraran sol·licitades en la petició de localitat i han de ser sol·licitades expressament si es desitja optar a elles.

20. Quines són les prioritats a l’hora d’adjudicar?

Catorzena. Prioritats

1 Adjudicació relativa al dret preferent a centre.

2 Adjudicació relativa al dret preferent a localitat o zona.

3 Adjudicació resultant del procés de provisió.

21. Quan es publicaran les adjudicacions?

Quinzena. Adjudicació provisional i definitiva de destinacions

 • Revisades les reclamacions de la resolució provisional i aprovada la relació provisional de vacants, i puntuacions definitives, es procedirà a la publicació de l'adjudicació provisional.
 • Es podran presentar reclamacions contra la resolució provisional en el termini de deu dies naturals a partir de la publicació de la resolució.
 • Les destinacions adjudicades en la resolució definitiva seran irrenunciables.

22. Es podrà desistir i renunciar?

Setzena. Desistiments i renúncies

 • Només podrà desistir-se de la participació en el procediment dins del termini de presentació de sol·licituds.
 • Les persones participants que concursen amb caràcter voluntari podran renunciar a la seua participació en el concurs, en el termini de dos dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació del llistat provisional.
 • No s'admetran renúncies a l'adjudicació definitiva de destinacions, excepte en el supòsit contemplat per la base dissetena, apartat 17.1, d'aquesta norma.
 • (17.1. Les destinacions adjudicades en la resolució definitiva són irrenunciables, excepte en cas que havent participat i havent obtingut destinació en els procediments que puguen convocar-se per altres administracions educatives en l'exercici de competències plenes en matèria d'educació, es consigne la renúncia a la destinació obtinguda amb anterioritat al 31 de juliol de 2022).

 

volver arriba

JS Like Box Slider

SIGUENOS

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".