MESA SECTORIAL 4 novembre: Noves instruccions informes Orientació Educativa i Integració conservatoris a la xarxa valenciana .

MESA SECTORIAL 4 novembre: Noves instruccions informes Orientació Educativa i Integració conservatoris a la xarxa valenciana .

MESA SECTORIAL 4 NOVEMBRE 2021.

Per ordre del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, us convoquem a la reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d’Educació, que se celebrarà el dia 4 de novembre de 2021, a les 09:30 hores, amb el següent ordre del dia:


1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió celebrada el 4 de març de 2021.
2. Resolució de __ d’octubre de 2021, de la directora general d’Inclusió Educativa, per a la identificació i el registre en ITACA de les necessitats específiques de suport educatiu i de les necessitats de compensació de desigualtats.

DOCUMENTACIÓ.

Resolució de __ de novembre de 2021, de la directora general d’Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions per a la detecció i la identificació de les necessitats específiques de suport educatiu i de les necessitats de compensació de desigualtats.

3. Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i de l'Organització de la Generalitat 2022. Article 80: Règim Jurídic d'Integració dels Conservatoris de Música i Dansa de les Administracions Locals en la Xarxa Valenciana de titularitat de la Generalitat.

DOCUMENTACIÓ.

AVANTPROJECTE DE LLEI DE MESURES FISCALS, DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I FINANCERA, I D'ORGANITZACIÓ DE LA GENERALITAT 2022
CAPÍTOL VI. MODIFICACIONS LEGISLATIVES EN MATÈRIES COMPETÈNCIA DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Secció 2a. Integració dels Conservatoris de Música i Dansa de les Administracions Locals en la Xarxa Valenciana de titularitat de la Generalitat.

4. Torn obert de paraula

 

UGT Ensenyament PV, prèviament ha exigit al Consell que :

“A través dels pressupostos de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, que incorpore als pressupostos de la Generalitat, actualment en tramitació en les Corts Valencianes, la partida pressupostària necessària per a l'equiparació salarial i de condicions de treball entre el professorat tècnic d'FP i el professorat d'Educació Secundària.

Per això, mentre es procedeix al desenvolupament reglamentari i al compliment de la llei, des del Sector d'Ensenyament d'UGT Serveis Públics PV, demanem el reconeixement d'un complement autonòmic d'equiparació salarial en els pressupostos de la Generalitat. Tenint en compte que la diferència salarial entre el professorat d'Ensenyament Secundari i el professorat tècnic d'FP és de 3.000 euros anuals i que el col·lectiu de professors i professores tècniques d'FP ascendeix en la nostra comunitat a 4.000 docents, aquesta partida pressupostària haurà de tindre un import anual de 12 milions d'euros”

 

Amb  relació al  primer punt,  Resolució de __ d’octubre de 2021, de la directora general d’Inclusió Educativa, per a la identificació i el registre en ITACA de les necessitats específiques de suport educatiu i de les necessitats de compensació de desigualtats, de manera general, i sobre el procés de negociació,  UGT Ensenyament PV, troba molt precipitat la negociació d’aquest document. Des del sindicat considerem que la dinàmica establerta per l’administració respecte als temps d’estudi i valoració de la documentació a tractar no és l’adequada. Aquesta pràctica de publicar instruccions de manera ràpida i sense consens l’únic que aporta és un descontent i una falta d’organització.

Pel que fa a aquest punt, aquest canvi en l’organització del treball dels orientadors i orientadores està provocant problemes importants de salut en aquests professionals, a més de desconcert i malestar.  Caldria una reorganització horària, clara i sobretot flexible, sense greuges comparatius ni discriminacions pel fet d’estar en un tipus de centre o un altre.

Analitzant el document, observem un augment de la responsabilitat, pel que fa  a la detecció de necessitats, al coordinador/coordinadora de l’agrupació de zona. En aquest sentit, ho considerem inviable, una responsabilitat sense temps adscrit, sense coneixedor de l’entorn i maneig d’informació confidencial que no correspon.

Per aquesta funció, una figura més adequada, seria la figura del coordinador territorial.

En relació amb la formació del professorat, sol·licitem una major proposta de cursos de formació  per tal de donar resposta a l’alumnat. Es imprescindible una formació apropiada per abordar aquesta nova situació.  Aquesta formació també hauria de recaure en la inspecció educativa. La coordinació ambdues parts ha de ser una ferramenta clau i sense una bona formació, no es podrà anar en la mateixa direcció.

Analitzant la detecció i avaluació, els Gabinets Psicopedagògics Municipals homologats, sí existira el col·lectiu en la zona, podrien elaborar els nous informes d’escolarització, signat pel coordinador/a responsable, com es feia el curs passat. Fins ara, ha donat bons resultats.

Un altre aspecte molt rellevant és la data de l’1 de gener de 2022, en la qual tots els informes dels alumnats han d’estar a ITACA3.  L’administració hi ha mantes la data, explica que han tingut  2 anys de moratòria per tal de traslladar els informes a la nova aplicació.  UGT ensenyament, recalca que han sigut dos anys diferents, amb la pandèmia, confinaments i la nova situació d’assistència a les aules de forma normalitzada. Per tant, cal considerar-ho però, l’administració no atén a raons, i es manté la data.

Observant   l’articulat, hi ha una desorganització estructural, que cal revisar.  Aquest fet dona a pensar que aquest document s’ha elaborat en preses i sense revisió.

 

En relació amb el segon punt,  Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i de l'Organització de la Generalitat 2022. Article 80: Règim Jurídic d'Integració dels Conservatoris de Música i Dansa de les Administracions Locals en la Xarxa Valenciana de titularitat de la Generalitat, UGT ha donat les gràcies, ja que el nostre sindicat va sol·licitar la negociació d’aquesta Llei de Mesures Fiscals.  

En aquesta línia, veiem la necessitat que els treballadors i treballadores d’aquest sector, amb el canvi d’organització i d’adhesió a la Xarxa Valenciana de titularitat de la Generalitat,  mantinga i/o millore les seues condicions laborals.

Per aquest motiu, UGT Ensenyament demana a l’administració un calendari real d’aplicació, un llistat real dels conservatoris afectats, un llistat actualitzat de la plantilla dels conservatoris, a més del tipus de contractació

Un altre dubte en aquest avantprojecte que ens sorgeix és la situació futura del personal eventual o interí, del personal fixe de carrera o laboral fixe...

La capacitat organitzativa cal negociar-la, és una situació complicada, i es veu implicat personal que s’incorporarà al sector educatiu i per tant és objecte d’estudi i consens.

Hi ha una qüestió bàsica, i és que la llei de Mesures fiscals planteja que hi haurà un acord del consell de creació de centres  educatius per integració. Per tant, la nostra preocupació és el compromís de l’administració a què tot el que afecte al personal dels conservatoris municipals que puga ser transferit a la xarxa o no, hi haja un compliment  amb tots els preceptes en matèria de negociació col·lectiva.  Com estem parlant de centres de titulació municipal, doncs lògicament la nostra aspiració és que en la normativa que es regule contemple l’obligació real que es convoque en Mesa de negociació a les administracions locals perquè quede clarament negociada quina és la situació del personal que es transfereix i el personal que es quede i les seues condicions. 

Tenint en compte que hi ha un Real Decret Llei de consolidació i estabilització que afecta a totes les administracions públiques, podria qüestionar-se les seues condicions de treball i impedir la seua estabilització. Per aquesta raó, caldrà un consens ferm.

I un altre punt respecte a la normativa, són els convenis que subscriurà l’administració local  i la conselleria competent en matèria de conservatoris. Seria imprescindible que es regiren mitjançant una negociació col·lectiva per poder informar, consensuar i no donar peu a cap punt solt.

Considerem que una volta establerta la norma general, ja s’ especificarà altres mesures més concretes.

Torn obert de paraula. S’ha preguntat sobre els següents punts:

 • Mesa 7 d’octubre sobre la jornada escolar: no s’ha rebut cap tipus de resposta, no s’ha convocat nova Mesa, com es va demanar i no sabem què passarà. No ha sigut una negociació. Exigim una altra Mesa de negociació envers aquest punt.
 • Nòmines: falten nòmines a pagar. Ho traslladaran a la direcció corresponent.
 • Alumnat NESE: sol·licitem una baixada de ràtio.
 • Comissió d’escolarització: normativa clara, però falta aplicar-la. Evitar la segregació i que els recursos vagen a l’alumnat i no a la inversa.
 • Càtedres 2018: quin és el seu estat i quan es publicarà..
 • Habilitacions: obertura del procediment que no s’ha convocat i està reclamant-se fa anys.
 • Orientadors i orientadores: horari i funcions clares.
 • Carta i protocol COVID: cal revisar-se els plans de contingència. En la carta explica que no, però en el pla ens indica que cal revisar-se i actualitzar-se.

 


 

MESA SECTORIAL 4 NOVEMBRE 2021.
Por orden del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, les convocamos a la reunión telemática de la Mesa Sectorial de Educación, que se realizará el día 4 de novembre de 2021, a las 09:30 horas, con el siguiente orden del día:


1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de las reunión celebrada el 4 de marzo de 2021.
2. Resolución de __ de octubre de 2021, de la directora general de Inclusión Educativa, para la identificación y el registro en ITACA de las necesidades  

DOCUMENTACIÓ

Resolución de __ de noviembre de 2021, de la directora general de Inclusión Educativa, por la cual se dictan instrucciones para la detección y la identificación de las necesidades específicas de apoyo educativo y de las necesidades de compensación de desigualdades.


3. Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de la Organización de la Generalitat 2022. Artículo 80: Régimen Jurídico de Integración de los Conservatorios de Música y Danza de las Administraciones Locales en la Red Valenciana de titularidad de la Generalitat.

DOCUMENTACIÓ

ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, Y DE ORGANIZACIÓN DE LA GENERALITAT 2022ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, Y DE ORGANIZACIÓN DE LA GENERALITAT 2022CAPÍTULO VI. MODIFICACIONES LEGISLATIVAS EN MATERIAS COMPETENCIA DE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTESección 2ª. Integración de los Conservatorios de Música y Danza de las Administraciones Locales en la Red Valenciana de titularidad de la Generalitat.
4. Turno abierto de palabra

 

UGT Enseñanza PV, previamente ha exigido al Consejo que :

“A través de los presupuestos de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, que incorporo en los presupuestos de la Generalitat, actualmente en tramitación en las Cortes Valencianas, la partida presupuestaria necesaria para la equiparación salarial y de condiciones de trabajo entre el profesorado técnico de FP y el profesorado de Educación Secundaria.

Por eso, mientras se procede al desarrollo reglamentario y al cumplimiento de la ley, desde el Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos *PV, pedimos el reconocimiento de un complemento autonómico de equiparación salarial en los presupuestos de la Generalitat. Teniendo en cuenta que la diferencia salarial entre el profesorado de Enseñanza Secundaria y el profesorado técnico de FP es de 3.000 euros anuales y que el colectivo de profesores y profesoras técnicas de FP asciende en nuestra comunidad a 4.000 docentes, esta partida presupuestaria tendrá que tener un importe anual de 12 millones de euros”.

Con relación al primer punto, Resolución de __ de octubre de 2021, de la directora general de Inclusión Educativa, para la identificación y el registro en ITACA de las necesidades específicas de apoyo educativo y de las necesidades de compensación de desigualdades, de manera general, y sobre el proceso de negociación, UGT Enseñanza PV, encuentra muy precipitado la negociación de este documento. Desde el sindicato consideramos que la dinámica establecida por la administración respecto a los tiempos de estudio y valoración de la documentación a tratar no es la adecuada. Esta práctica de publicar instrucciones de manera rápida y sin consenso el único que aporta es un descontento y una falta de organización.

En cuanto a este punto, este cambio en la organización del trabajo de los orientadores y orientadoras está provocando problemas importantes de salud en estos profesionales, además de desconcierto y malestar. Haría falta una reorganización horaria, clara y sobre todo flexible, sin agravios comparativos ni discriminaciones por el hecho de estar en un tipo de centro u otro.

Analizando el documento, observamos un aumento de la responsabilidad, en cuanto a la detección de necesidades, al coordinador/coordinadora de la agrupación de zona. En este sentido, lo consideramos inviable, una responsabilidad sin tiempo adscrito, sin conocedor del entorno y manejo de información confidencial que no corresponde.

Por esta función, una figura más adecuada, sería la figura del coordinador territorial.

En relación con la formación del profesorado, solicitamos una mayor propuesta de cursos de formación para dar respuesta al alumnado. Se imprescindible una formación apropiada para abordar esta nueva situación. Esta formación también tendría que recaer en la inspección educativa. La coordinación de ambas partes tiene que ser una herramienta clave y sin una buena formación, no se podrá ir en la misma dirección.

Analizando la detección y evaluación, los Gabinetes Psicopedagógicos Municipales homologados, sí existiera el colectivo en la zona, podrían elaborar los nuevos informes de escolarización, firmado por el coordinador/a responsable, como se hacía el curso pasado. Hasta ahora, ha dado buenos resultados.

Otro aspecto muy relevante es la fecha del 1 de enero de 2022, en la cual todos los informes de los alumnados tienen que estar a ITACA3. La administración ha mantenido la fecha, y explica que han tenido 2 años de moratoria para trasladar los informes a la nueva aplicación. UGT enseñanza, recalca que han sido dos años diferentes y complicados, con la pandemia, confinamientos y  la nueva situación de asistencia en las aulas de forma normalizada. Por tanto, habría que  reconsiderarlo, pero la  administración no atiende a razones, y se mantiene la fecha.

Observando el articulado, hay una desorganización estructural, que hay que revisar. Este hecho hace pensar que este documento se ha elaborado con prisas y sin revisión.

 

En relación con el segundo punto, Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de la Organización de la Generalitat 2022. Artículo 80: Régimen Jurídico de Integración de los Conservatorios de Música y Danza de las Administraciones Locales en la Red Valenciana de titularidad de la Generalitat, UGT ha dado las gracias, puesto que nuestro sindicato solicitó la negociación de esta Ley de Medidas Fiscales.

En esta línea, vemos la necesidad que los trabajadores y trabajadoras de este sector, con el cambio de organización y de adhesión en la Red Valenciana de titularidad de la Generalitat, mantenga y/o mejore sus condiciones laborales.

Por este motivo, UGT Enseñanza pide a la administración un calendario real de aplicación, un listado real de los conservatorios afectados, un listado actualizado de la plantilla de los conservatorios, además del tipo de contratación.

Otra duda en este anteproyecto que nos surge es la situación futura del personal eventual o interino, del personal fijo de carrera o laboral fijo...

La capacidad organizativa hay que negociarla, es una situación complicada, y se ve implicado personal que se incorporará al sector educativo y por tanto es objeto de estudio y consenso.

Hay una cuestión básica, y es que la ley de Medidas fiscales plantea que habrá un acuerdo del consejo de creación de centros educativos para proceder a su integración. Por lo tanto, nuestra preocupación es el compromiso de la administración en todo lo que afecte  al personal de los conservatorios municipales y que pueda ser transferido en la red o no, pero que haya un cumplimiento con todos los preceptos en materia de negociación colectiva. Cómo estamos hablando de centros de titulación municipal, pues lógicamente nuestra aspiración es que en la normativa que se regule contemple la obligación real que se convoque en Mesa de negociación a las administraciones locales para que quede claramente negociada cuál es la situación del personal que se transfiere, el personal que se quede y sus condiciones.

Teniendo en cuenta que hay un Real Decreto Ley de consolidación y estabilización que afecta a todas las administraciones públicas, podría cuestionarse sus condiciones de trabajo e impedir su estabilización. Por esta razón, hace falta un consenso firme.

Y otro punto respecto a la normativa, son los convenios que subscribirá la administración local y la Conselleria competente en materia de conservatorios. Sería imprescindible que se revuelvan mediante una negociación colectiva para poder informar, consensuar y no dar pie a ningún cabo suelto.

Consideramos que una vez establecida la norma general, ya se especificará otras medidas más concretas.

Turno abierto de palabra. Se ha preguntado sobre los siguientes puntos:

 • Mesa del 7 de octubre sobre la jornada escolar: no se ha recibido ningún tipo de respuesta, no se ha convocado nueva Mesa, como se pidió y no sabemos qué pasará. No ha sido una negociación. Exigimos otra Mesa de negociación hacia este punto.
 • Nóminas: faltan nóminas a pagar. Lo trasladarán a la dirección correspondiente.
 • Alumnado NESE: solicitamos una bajada de ratio.
 • Comisión de escolarización: normativa clara, pero falta aplicarla. Evitar la segregación y que los recursos vayan al alumnado y no a la inversa.
 • Cátedras 2018: cuál es su estado y cuando se publicará.
 • Habilitaciones: apertura del procedimiento que no se ha convocado y está reclamándose hace años.
 • Orientadores y orientadoras: horario y funciones claras.
 • Carta y protocolo COVID: hay que revisarse los planes de contingencia. En la carta explica que no, pero en el plan nos indica que hay que revisarse y actualizarse.
volver arriba

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".